nahoru

Aktuální přehled vládních opatření: Kde je povinné nošení roušek, nebo podmínky ukončení karantény

mrb 11. září 2020 • 06:30
Aktuální přehled vládních opatření: Kde je povinné nošení roušek, nebo podmínky ukončení karantény
foto: Blesk:TONDA TRAN

Ačkoliv jsou nová opatřeních proti koronaviru vydávána nečekaně a chaoticky, snažíme se vám přinést kompletní přehled aktuálních nařízení. Nabízíme přehled toho, kde je povinné nošení roušek, jaká je otevírací doba restaurací a hospod, nebo v jakém případě a na jak dlouho musí člověk do karantény.

Vzrůstající počty nakažených koronavirem si vynucují nová restriktivní opatření. Z podkladů ministerstva zdravotnictví jsme pro vás připravili odpovědi na následující otázky:

 

Kde platí povinnost nosit roušku

Povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov s výjimkou školních tříd na prvních stupních základních škol a pracovišť, kde lze mezi zaměstnanci udržovat alespoň dvoumetrové rozestupy. Roušky jsou také povinné v městské hromadné dopravě. Povinnost nosit roušku se týká vnitřních hromadných akcí, bez ohledu na počet účastníků.

Přehled toho, kdo má výjimku z povinnosti nosit roušku, jak uvádí ministerstvo zdravotnictví

 •  Děti do dvou let věku včetně
 • Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.
 • Osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně.
 • Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. 
 • Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.
 • Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
 • Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 • Osoby s poruchou intelektu.
 • Osoby s poruchou autistického spektra. 
 • Osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti.
 • Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
 • Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.   
 • Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.
 • Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 
 • Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
 • Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
 • Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.
 • Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení),
 • Osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.
 • Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.   
 • Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté. 
 • Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.
 • Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů. 
 • Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
 • Po dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami. 
 • Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • Osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Otevírací doba restaurací a hospod, omezení počtu návštěvníků hromadných akcí

Od 9. září musí všechny restaurace, bary, hospody a noční kluby, které se nacházejí v oranžových okresech podle covidového semaforuzavřít nejpozději o půlnoci. Otevřeno mohou mít od šesté hodiny ranní. Pro konzumaci jídel a nápojů platí výjimka z povinnosti nosit roušku. 

Od 1. září platí omezení pro počet návštěvníků hromadných akcí. Na venkovních akcích je povolená účast maximálně 1 000 osob. V případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob.

Zakázány jsou vnitřní hromadné akce na stání pro více než deset lidí. Výjimku mají výstavy, trhy a podobné akce. Na akcích k sezení musí být vstupenky prodávané na konkrétní místo. Nařízení platí i pro restaurace, bary či kluby, které nesmějí dovnitř pustit více lidí, než je kapacita k sezení.

Pro účastníky hromadných akcí platí povinnost nosit roušku.

Kdy a na jak dlouho musí člověk do karantény

Každému, komu je diagnostikován koronavirus, je nařízena karanténa. Pacienti s žádnými, nebo s mírnými příznaky onemocnění jsou v domácí karanténě. Karanténu lze přerušit pouze ve výjimečných případech, za účelem nákupu potravin, nebo venčení psa. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje využít pomoci příbuzných či přátel, nebo dovážkových služeb.

Do karantény také musí každý, kdo byl v kontaktu s člověkem pozitivním na koronavirus. Výjimka platí pro lidi, kteří se potkají s nakaženým s rouškou či respirátorem a sami také budou mít ochranu dýchacích cest.

Během karantény nesmí nemocného nikdo navštěvovat. Pokud nemocný sdílí domácnost s dalšími lidmi, doporučuje ministerstvo zdravotnictví nakaženému vyčlenit samostatný pokoj.

S předměty denní potřeby nemocného, ale i s oblečením a ložním prádlem by neměli přijít do kontaktu žádné další osoby. Tyto předměty je nutné nejprve umýt nebo vyprat.

Ti nakažení, kterým jejich zaměstnání neumožňuje práci z domova, mohou během karantény nastoupit na neschopenku.

Na dodržování karantény dohlíží hygienické stanice ve spolupráci s Policií ČR. Za nedodržení karantény hrozí pokuta až tři miliony korun.

Karanténa končí nejdříve 14 dní po prvním pozitivním testu na koronavirus a to pokud byl nemocný alespoň 4 dny bez příznaků. Za splnění těchto podmínek je nemocný považován za neinfekčního a již nemusí absolvovat další test.

Návštěvy v nemocnicích

Od 1. září platí pro návštěvy zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb následující pravidla:

 • návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas.
 • každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19, např. formou dotazníku.
 • pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta.
 • výše uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 • platí povinnost nosit roušky.

 

Pravidla pro návrat do České republiky ze zahraničí

Česká republika upravuje pravidla pro vstup na území České republiky. Tato pravidla se týkají nejen cizinců, ale i občanů České republiky, nebo osob disponujících povolením k trvalému pobytu či dlouhodobým vízem.

Od 25. srpna platí nařízení pro všechny osoby vstupující na území České republiky, které vykazují příznaky infekčního onemocnění, tuto skutečnost oznámit svému lékaři

Pokud bude vyžadováno, musí se každý člověk při překročení státní hranice podrobit testu na COVID-19.

Každý, kdo pobýval v posledních čtrnácti dnech po dobu delší než dvanáct hodin na území státu vedeném v seznamu rizikových zemí, je povinen tuto skutečnost oznámit svému lékaři a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit testu na COVID-19.

Výjimku z tohoto nařízení mají :

 • pracovníci mezinárodní dopravy
 • občané EU nebo osoby s trvalým pobytem na území EU, kteří Českou republikou pouze projíždějí, po dobu kratší 12 hodin.
 • diplomati, kteří v České republice stráví maximálně čtrnáct dní
 • osoby mladší 5 let

 

 

mrb
Diskuse ke článku