nahoru

Aktuální přehled vládních opatření: Částečný lockdown, bez ukončeného očkování ani ránu

mrb, -swp- 10. ledna 2022 • 09:30
Koronavirus: mutace Omikron
• video: 
Videohub

Ačkoliv jsou nová opatřeních proti koronaviru vydávána nečekaně a chaoticky, snažíme se vám přinést kompletní přehled aktuálních nařízení. Podívejte se, co teď platí a na co si dát pozor. Aktualizováno 15. ledna 2022.

Počty nakažených koronavirem se zvyšují, a to si vynucuje stále restriktivní opatření. Už nyní rostou počty nakažených z důvodu šíření nové varianty omikron. Z podkladů ministerstva zdravotnictví jsme pro vás připravili odpovědi na následující otázky:

 

Kde platí povinnost nosit respirátor

V Česku je povinné nosit respirátory, a to v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích, ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, při účasti na veřejné nebo soukromé akci.

Při vnitřních akcích je potřeba nosit respirátor vždy bez ohledu na počet účastníků. Na pracovišti není nutné nosit respirátor jen v případě, že zde je pracovník sám.

Platí povinnost nosit respirátory nebo chirurgické roušky také ve všech vnitřních prostorách budov s výjimkou školních tříd, kde lze mezi zaměstnanci udržovat alespoň dvoumetrové rozestupy a žáci nebo studenti sedí v lavicích. 

Od 1. listopadu se nošení roušek ve třídách vztahuje i na nenaočkované učitele.

Ve venkovním prostoru je nutné nosit ochranu dýchacích cest, splňující dané podmínky, pokud v místě dochází ke kumulaci osob. Tedy například při koncertech, sportovních utkáních.

Výjimka se vztahuje jen na děti, které ještě nemají povinnou školní docházku.

Vláda 30. července schválila v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že osoby, které předloží lékařské potvrzení o tom, že nemohou nosit respirátory, mohou nosit jen roušky. Ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení.

Podívejte se, v jakých dalších případech není nutné podle ministerstva zdravotnictví nosit respirátor. Týká se to těchto osob:

 • Děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.
 • Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku - tedy například u tělocviku, zpěvu a hry na dechové nástroje.
 • Žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 
 • Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. 
 • Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.
 • Pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání.

 • Zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,

 • Ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,

 • Děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

 • Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
 • Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 • Osoby s poruchou intelektu.
 • Osoby s poruchou autistického spektra. 
 • Osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti.
 • Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
 • Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.   
 • Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.
 • Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 
 • Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
 • Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
 • Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.
 • Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení),
 • Osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.
 • Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.   
 • Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté. 
 • Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.
 • Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů. 
 • Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
 • Po dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami. 
 • Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • Osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun, wellness zařízení a solných jeskyní.
 • Osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.

 • Osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti,

 • Osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná akce.

 • Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému, pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky.

 

Musím si platit testy? Za jakých podmínek je hradí pojišťovna?

Pokud nejste očkovaní, nebo do půl roku po prodělání nemoci, potřebujete test nejen na posezení v restauraci, ale třeba pokud chcete na koncert nebo do posilovny. Stejně tak jsou testy mnohdy nezbytnou podmínkou při cestování do zahraničí.

Lze využít možnosti úhrady testování z veřejného pojištění, a to pětkrát měsíčně na PCR, a to v těchto případech:

 • u osob mladších 18 let.
 • u rozočkovaných osob po první dávce vakcíny proti COVID-19 
 • a pro ty, kteří se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací
 • od 17. ledna také u všech naočkovaných osob.

Ostatní osoby si musí hradit preventivní testy sami.

Od 17. ledna bude ve firmách probíhat testování prostřednictvím antigenních samotestů, a to dvakrát týdně nebo po třech až pěti dnech. Pokud vyjde test pozitivně, zaměstnanec ihned odchází do pětidenní karantény.

Jaký je aktuální provoz restaurací?

Vnitřní prostory stravovacích zařízení jsou otevřené. U stolu může usednout maximálně šest osob s tím, že výjimkou jsou rodiny žijící v jedné domácnosti. Více lidí je možné usadit také u stolů s deseti a více místy, ale mezi šestičlennými skupinami musí být rozestup alespoň 1,5 metru. 

K návštěvě restaurace je potřeba předložit potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Doklad nemusí mít děti do 12 let věku. Otevírací doba je neomezená.

Negativní PCR ani antigenní test se už neuznává.

Bezinfekčnost si musí restaurace a stravovací zařízení kontrolovat samy. Pokud hygiena nebo Policie ČR zjistí pochybění, hrozí pokuta.

V tanečních klubech je podmínkou předložení certifikátu o očkování, prodělání covidu.

Jestliže je v provozovně živá hudba, musí být vzdálenost od zákazníků nejméně 2 metry.

Jaký je maximální počet návštěvníků hromadných akcí?

Je možné pořádat venkovní kulturní akce pro maximálně 1000 diváků s potvrzením o prodělání nemoci nebo o očkování. Negativní test od 22. listopadu nestačí.

Uvnitř u kulturních a sportovních akcí může být maximálně 1000 sedících osob a je potřeba předložit potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Použití testů (jen PCR) k prokázání bezinfekčnosti už bude možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.

Pokud se akce účastní více než 20 osob, organizátoři musí u nich kontrolovat pomocí aplikace čTečka, jestli jsou naočkovaní nebo jsou po prodělání nemoci covid-19. 

Pohřby jsou bez omezení.

Na akcích, kde se lidé pohybují, může být maximálně 100 osob.

Zoologické a botanické zahrady mohou od 1. září využít plnou kapacitu. 

U vnitřních prostor zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a veletrhů a prodejních hospodářských výstav jenutnost zajistit rozestup alespon 1,5 metru.

U dětských rekreací, táborů, vzdělávacích a volnočasových aktivit je maximální počet účastníků 1 000 osob. Nad 20 osob je povinnost doložit jednu z podmínek (prodělání, očkování). Děti mladší 18 let mohou předložit negativní PCR test.

Jaká jsou pravidla pro sportovní aktivity?

Bazény, fitness a welness jsou otevřené. Návštěvníci musí ale splňovat jednu z následujících podmínek:

 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

V případě skupinových lekcí musí mít mezi sebou lidé rozestup minimálně 1,5 metru. Stejné podmínky platí i u nepravidelných portovních aktivit.

Profesionálním sportovcům je umožněno sportování za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu. Musí ale opět splňovat přísné hygienické podmínky.

I u pravidelných sportovních aktivit je potřeba dokládat od 22. listopadu certifikát o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy ne starší než 72 hod. budou akceptovány pouze u osob mladších 18 let, s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN), nebo u rozočkovaných osob. Jiné způsoby nebudou akceptovány.

Od 1. prosince bude nutné předkládat bezinfekčnost ve všech skiareálech. V uzavřených kabinách je nutné mít zakryté dýchací cesty rouškou nebo respirátorem.

Nová pravidla pro ošetřovné a izolačku

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, tak budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy anebo při individuální karanténě dítěte.

Ošetřovné zároveň bude platit i na dítě, které se nemůže účastnit výuky kvůli karanténě v rodině. Ošetřovné se navýší na 80 procent denního vyměřovacího základu. Celkem tak rodiče získají minimálně 400 korun na den, a to i pro tzv. dohodáře.

S platností se počítá od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Mimořádný příspěvek dostanou i zaměstnanci, kterým je nařízena karanténa. Tzv. izolačka je umožněna zaměstnancům, kterým z důvodu karantény vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 korun za každý kalendářní den. Celkem však půjde čerpat pouze během prvních 14 dní trvání karantény.

Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne podle ministerstva zdravotnictví hranici 90 procent průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Vyplácet příspěvek bude zaměstnavatel. Vyplacení si ovšem budou moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

V současné chvíli se počítá s vyplácením příspěvku nejdéle do 30. června 2022.

Omezení ve školách, školkách a univerzitách

Ministerstvo zdravotnictví a školství vydalo manuál, který udává pravidla k novému školnímu roku.

Testování na všech školách v České republice bude od 17. ledna probíhat jednou týdně prostřednictvím antigenního testu. V případě pozitivního výsledku bude následovat ověřující PCR test.

Ve třídách děti nemusí nosit roušky. Nutné jsou ve společných prostorách. Učitelé také nemusí mít ve třídách respirátor v případě, že jsou očkovaní.

Při konzumaci jídla a nápojů musí sedět od ostatních osobminimálně 1,5 metru.

Děti nemusí prokazovat negativním testem na koronavirus při účasti na školních aktivitách v rámci jedné školy. Příkladem jsou plavecké výcviky. To se týká i dalších vnitřních školních sportovišť.

Děti také mohou i v rámci pobytů na horách jet bez omezení. Před odjezdem jen musí podstoupit PCR test, ale už ho není potřeba během týdenního pobytu opakovat. To se nově týká i další lyžařských kurzů pořádaných jinými organizacemi.

Dále škola doporučuje:

 • zajistit v co největším možném rozsahu homogenitu kolektivů - tedy aby se třídy neslučovaly (maximálně 2), zbytečně se nestřídaly učebny nebo aby neprobíhaly hromadné akce.  
 • snažit se přesunout tělesnou výchovu ven, pokud je to možné.
 • využívat venkovního areálu i v rámci družin a minimalizovat návštěvu kulturních a sportovních akcí pořádaných cizími subjekty.  
 • omezit meziškolní turnaje a celkově hromadné akce.
 • pořádat školní výlety, exkurze, školy v přírodě a veškeré pobytové akce domácí i zahraniční za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
 • naopak ministerstvo doporučuje zachovat lekce plavání za dodržení hygienických podmínek.

Studentí vysokých škol musí od 15. listopadu nosit v rámci výuky respirátor, a to v účebnách, kde je alespoň 50 studentů.

Dále všichni studenti, kteří bydlí na kolejích, musí předložit potvrzení o očkování, potvrzení prodělání nemoci nebo negativní PCR test provedený zdravotníkem. Už nelze předložit jen samotest.

Obchody a služby

Je otevřen maloobchod a služby.

Služby jsou otevřeny. Zákazníci se musí prokázat certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Antigenní testy nejsou už od 22. listopadu uznávány vůbec a PCR testy lze uznat u osob mladších 18 let, s kontraindikací proti očkování (zaznamenané v ISIN), nebo u rozočkovaných osob. Jiné způsoby nebudou akceptovány.

Farmářské trhy fungují v běžném provozu.

Uvnitř prodejen se smí nacházet pouze jeden zákazník na 10 metrů čtverečních obchodní plochy. Rozestupy se změnšily z 2 metrů na 1,5 metru. Personál ve službách musí mít roušku či respirátor. 

Kdy a na jak dlouho musí člověk do karantény

Každému, komu je diagnostikován koronavirus nebo byl v rizikovém kontaktu, je nařízena izolace, respektive karanténa.

Od 11. ledna trvá karanténa (po kontaktu s pozitivní osobou) nebo izolace (pozitivní osoba) 5 kalendářních dnů. K ukončení karantény ani izolace nebude nutný RT-PCR test, lidé s pozitivním antigenním testem ale budou moci na základě negativního výsledku následného RT-PCR testu izolaci ukončit ihned.

Naopak lidé s příznaky nemoci covid-19 budou muset nad rámec pětidenní izolace případně ještě počkat nejméně dva dny po jejich odeznění. Do karantény budou po rizikovém kontaktu chodit i očkovaní a lidé po prodělání covid-19.

Karanténu lze přerušit pouze ve výjimečných případech, za účelem nákupu potravin, nebo venčení psa. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje využít pomoci příbuzných či přátel, nebo dovážkových služeb.

Zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli v rámci pravidelného testování pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci covid-19, mohou chodit do práce i v rámci nařízené karantény. Je to ale možné jen za zpřísněných hygienických opatření, o kterých rozhodne příslušná hygienická stanice. Budou muset mimo jiné na pracovišti nosit nepřetržitě respirátor, stravovat se odděleně od ostatních či omezit svůj pohyb po pracovišti a kontakty s ostatními lidmi na nezbytné minimum. 

Během karantény nesmí nemocného nikdo navštěvovat. Pokud nemocný sdílí domácnost s dalšími lidmi, doporučuje ministerstvo zdravotnictví nakaženému vyčlenit samostatný pokoj.

S předměty denní potřeby nemocného, ale i s oblečením a ložním prádlem by neměli přijít do kontaktu žádné další osoby. Tyto předměty je nutné nejprve umýt nebo vyprat.

Ti nakažení, kterým jejich zaměstnání neumožňuje práci z domova, mohou během karantény nastoupit na neschopenku.

Na dodržování karantény dohlíží hygienické stanice ve spolupráci s Policií ČR. Za nedodržení karantény hrozí pokuta až tři miliony korun.

Návštěvy v nemocnicích

Návštěvy zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb jsou možné, ale je potřeba splnit jednu z následujících podmínek:

 • doložit negativní PCR ne starší 72 hodin nebo antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
 • antigenní test ne starší 24 hodin provedený zdravotníkem (samotest již nelze využít. Výjimkou jsou případy, kdy je pacient v terminálním stádiu, nebo se jedná o závažnou nehodu apod.)
 • doložit potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech.
 • certifikát o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Po celou dobu návštěvy je nutné nosit respirátor. Děti do 15 let mohou mít na sobě jen roušku. 

Pravidla pro návrat do České republiky ze zahraničí

Česká republika upravuje každý týden pravidla pro vstup na území České republiky. Tato pravidla se týkají nejen cizinců, ale i občanů České republiky, nebo osob disponujících povolením k trvalému pobytu či dlouhodobým vízem.

Rozpis všech podmínek a jaká jsou pravidla cestování do jednotlivých zemí a při návratu zpět najdete přehledně v našem článku o cestování.

 

 

mrb, -swp-
Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.