nahoru

Aktuální přehled vládních opatření: Bez testu nebo ukončeného očkování ani ránu

mrb 20. července 2021 • 14:55
Pandemický zákon: Co to je a jaké pravomoci dává vládě a ministerstvu zdravotnictví?
• video: 
Martin Bartkovský

Ačkoliv jsou nová opatřeních proti koronaviru vydávána nečekaně a chaoticky, snažíme se vám přinést kompletní přehled aktuálních nařízení. Podívejte se, co teď platí a na co si dát pozor. Kolik lidí se může setkávat ? A které děti se vrací do školy? Aktualizováno 23. července 2021.

Počty nakažených koronavirem a zvýšená cestovatelská aktivita si vynucují stále restriktivní opatření. Z podkladů ministerstva zdravotnictví jsme pro vás připravili odpovědi na následující otázky:

 

 

Kde platí povinnost nosit respirátor

V Česku je povinné nosit respirátory, a to v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích, ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, při účasti na veřejné nebo soukromé akci, kde je více než 10 osob uvnitř a více než 30 osob venku.

Platí povinnost nosit respirátory nebo chirurgické roušky také ve všech vnitřních prostorách budov s výjimkou školních tříd, kde lze mezi zaměstnanci udržovat alespoň dvoumetrové rozestupy a žáci nebo studenti sedí v lavicích. 

Přehled toho, kdo má výjimku z povinnosti nosit respirátor, jak uvádí ministerstvo zdravotnictví

 • Děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.
 • Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku - tedy například u tělocviku, zpěvu a hry na dechové nástroje.
 • Žáci a studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 
 • Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty. 
 • Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.
 • Pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání.

 • Zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,

 • Ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,

 • Děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

 • Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.
 • Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
 • Osoby s poruchou intelektu.
 • Osoby s poruchou autistického spektra. 
 • Osoby s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti.
 • Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
 • Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.   
 • Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.
 • Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 
 • Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
 • Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
 • Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.
 • Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení),
 • Osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.
 • Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.   
 • Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté. 
 • Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.
 • Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů. 
 • Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
 • Po dobu nezbytně nutnou pro pořízení portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami. 
 • Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • Osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun, wellness zařízení a solných jeskyní.
 • Osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.

 • Osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti,

 • Osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná akce.

 • Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému, pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky.

 

Jaký je aktuální provoz restaurací?

Vnitřní prostory stravovacích zařízení jsou otevřenéPlatí omezení počtu hostů podle počtu míst k sezení. Hosté musí mít negativní PCR test ne starší než týden, nebo antigenní test ne starší než 72 hodin, nebo potvrzení o prodělané nemoci/očkování. 

Pozor, už nestačí předložit jen samotest ze zaměstnání nebo čestné prohlášení. Hygiena bude vyžadovat výsledky testů jen z certifikovaných laboratoří.

Oteřené jsou venkovní zahrádky. U stolu mohou být maximálně 4 lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti a rozestupy mezi stoly musí být minimálně 1,5 metru. Hosté zahrádek musí mít potvrzení o neinfekčnosti a sice, doložit očkování, prodělaný covid, nebo negativní test. Mohou se prokázat i na místě provedeným samotestem. 

Je zakázán tanec, s výjimkou oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu. Jestliže je v provozovně živá hudba, musí být vzdálenost od zákazníků nejméně 2 metry.

Jaký je maximální počet návštěvníků hromadných akcí?

Je možné pořádat venkovní kulturní akce pro 5000 lidí s negativním testem, nebo potvrzením o prodělání nemoci/očkování. Uvnitř může být maximálně 2000 osob a místa k sezení uvnitř smí být obsazena z maximálně 75 %. V případě stání smí být jeden divák na 4 m² plochy.

Pozor, už nestačí předložit jen samotest ze zaměstnání nebo čestné prohlášení. Hygiena bude vyžadovat výsledky testů jen z certifikovaných laboratoří.

V případě poutí a další tradičních akcí se může účastnit až 1000 lidí venku a 500 uvnitř.

Akce nad 1000 osob je povinné hlašovat předem.

Zoologické a botanické zahrady mohou mít na svém prostoru 1 osobu na 10 metrů čtverečních.

Jaká jsou pravidla pro sportovní aktivity?

Bazény, fitness a welness jsou otevřené, ale v maximálním počtu 75% kapacity návštěvníků areálu. Návštěvníci musí ale splňovat jednu z následujících podmínek:

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
 • absolvování testu v práci či ve škole v posledních 72 hodinách,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

V případě skupinových lekcí musí mít mezi sebou lidé rozestup minimálně 2 metry.

Profesionálním sportovcům je umožněno sportování za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu. Musí ale opět splňovat přísné hygienické podmínky.

Nová pravidla pro ošetřovné

Krizové ošetřovné, které platilo do 30. června už nyní neplatí. Ošetřovné tak lze od 1. července uplatnit je v těchto klasických případech:

 • ošetřování nemocného člena domácnosti, nebo
 • péče o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno.

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů.

Omezení ve školách a školkách

Pokud žáci i nyní dochází do školích zařízení, zatím jsou pravidelná testování zrušena.

Mateřské školy fungují v plném provozu.

Nyní čekáme na vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, jaké budou podmínky účasti ve školách od září 2021.

Obchody a služby

Je otevřen maloobchod a služby.

Služby jsou otevřeny. Zákazníci se musí prokázat antigenním nebo PCR testem, výjimku mají očkovaní nebo lidé, kteří v posledních 180 dnech covid prodělali.

Farnářské trhy fungují v běžném provozu.

Uvnitř prodejen se smí nacházet pouze jeden zákazník na 10 metrů čtverečních obchodní plochy. Personál ve službách musí mít roušku či respirátor. 

Kdy a na jak dlouho musí člověk do karantény

Každému, komu je diagnostikován koronavirus nebo byl v rizikovém kontaktu, je nařízena karanténa.

Do karantény nemusí nastoupit nastoupit osoba, pokud:

 • dostala dvou dávkovou vakcínu a oběhlo od druhé vakcíny minimálně 14 dní.
 • obdržela jedno dávkovou vakcínu a uběhlo od ní 14 dní a do 14 dnů od rizikového kontaktu se u ní neprojeví žádné příznaky onemocnění.
 • nemá příznaky onemocnění a v uplynulých 180 dnech měla pozitivní výsledek testu a absolvovala nařízenou izolaci.

Karanténa trvá 14 dnů od posledního kontaktu s nakaženým, pokud jste 5. až 7. den nejpozději však do 10. dne od posledního rizikového kontaktu podstoupili RT-PCR test, který vyšel negativně a nemáte příznaky onemocnění. 

Pokud byla osoba v kontaktu s člověkem, u kterého se potvrdila nákaza tzv. jihoafrickou, brazilskou nebo indickou mutací viru, musí pro ukončení karantény podstoupit ještě jeden PCR test s negativním výsledkem, a to nejdříve po 14 dnech ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Karanténu lze přerušit pouze ve výjimečných případech, za účelem nákupu potravin, nebo venčení psa. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje využít pomoci příbuzných či přátel, nebo dovážkových služeb.

Během karantény nesmí nemocného nikdo navštěvovat. Pokud nemocný sdílí domácnost s dalšími lidmi, doporučuje ministerstvo zdravotnictví nakaženému vyčlenit samostatný pokoj.

S předměty denní potřeby nemocného, ale i s oblečením a ložním prádlem by neměli přijít do kontaktu žádné další osoby. Tyto předměty je nutné nejprve umýt nebo vyprat.

Ti nakažení, kterým jejich zaměstnání neumožňuje práci z domova, mohou během karantény nastoupit na neschopenku.

Na dodržování karantény dohlíží hygienické stanice ve spolupráci s Policií ČR. Za nedodržení karantény hrozí pokuta až tři miliony korun.

Návštěvy v nemocnicích

Návštěvy zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb jsou možné, ale je potřeba splnit jednu z následujících podmínek:

 • na místě se podrobit antigennímu testu s negativním výsledkem,
 • doložit negativní PCR nebo antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
 • doložit potvrzení o prodělání nemoci v posledních 180 dnech.
 • certifikát o očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

Po celou dobu návštěvy je nutné nosit respirátor. Děti do 15 let mohou mít na sobě jen roušku. 

Pravidla pro návrat do České republiky ze zahraničí

Česká republika upravuje každý týden pravidla pro vstup na území České republiky. Tato pravidla se týkají nejen cizinců, ale i občanů České republiky, nebo osob disponujících povolením k trvalému pobytu či dlouhodobým vízem.

Rozpis všech podmínek a jaká jsou pravidla cestování do jednotlivých zemí a při návratu zpět najdete přehledně v našem článku o cestování.

 

 

mrb
Diskuse ke článku