ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Vše, co potřebujete vědět o plné moci: Přehled výhod i možných rizik

Plná moc je prakticky využitelným nástrojem v různých situacích. Může se hodit, když prodáváte nemovitost, přepisujete energie nebo třeba jen potřebujete vyzvednout korespondenci. Nevíte si rady s tím, jak plnou moc sepsat nebo váháte, zda ji vůbec použít? Pomůže vám následující článek, který připravila mediální platforma Právo21.

 

 

Různé životní situace vás mohou donutit k udělení plné moci. Chcete, aby vás zastoupil odborník v konkrétní záležitosti, nebo zrovna nejste k dispozici kvůli dovolené či pracovní cestě. Ať už potřebujete pomoc advokáta nebo převzít poštu, zastoupení může celý proces značně zjednodušit a zrychlit. I to má však svá úskalí. Je proto nutné mít na paměti několik základních pravidel, aby plná moc obsahovala všechny potřebné náležitosti.

Plná moc není smlouva

Plná moc je jednostranné právní jednání adresované třetím osobám. To znamená, že sama o sobě není dohodou mezi stranami. Plná moc k zastupování je tedy prostředkem, který se zpravidla váže na jiné právní jednání, typicky smlouvu o zastupování, jinak také nazývanou jako dohoda o plné moci. Tímto prostředkem dáváte třetím subjektům vědět, že vás určitá osoba zastupuje v konkrétní záležitosti, zpravidla právě při komunikaci s nimi. Z jednání zástupce označeného v plné moci vznikají práva a povinnosti přímo vám jako zastoupenému.

Plná moc generální a speciální

Plnou moc zpravidla sepisuje zastoupený neboli zmocnitel a je udělována zmocněnci. Zmocněncem i zmocnitelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. V případě právnické osoby však za osobu jedná vždy její statutární orgán, reprezentovaný konkrétními fyzickými osobami. Tedy i plná moc může obsahovat údaj o fyzické osobě pověřené k daným úkonům jako jednatel.

V plné moci zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění neboli identifikaci právního jednání, ke kterému ji uděluje. Oprávnění se může vztahovat k jediné záležitosti, nebo jej lze poskytnout pro více konkrétních úkonů. Stejně tak může být plná moc udělena ke všem záležitostem blíže nespecifikovaným. Dle toho pak rozlišujeme plnou moc generální (všeobecnou) a speciální.

Všeobecná plná moc se obvykle váže na jednání v běžných záležitostech, kterými mohou být například komunikace s úřady, zastupování v řízení nebo jednání s jinými právnickými a fyzickými osobami. Může být udělena na dobu neurčitou nebo může být časově omezena. Oproti tomu plná moc speciální se vztahuje pouze na jednotlivé úkony. Z toho vyplývá také její časová omezenost. Obvykle se totiž uděluje jen na dobu, než bude toto konkrétní jednání vykonáno.

Písemně, anebo ústně?

Plná moc zpravidla nevyžaduje písemnou formu. Obecně ale lze doporučit, aby ji měla. Usnadní to identifikaci oprávnění zástupce, aby bylo jasné, v jaké záležitosti a jakém rozsahu vás může zastupovat. Pokud je udělena generální plná moc, je její písemná forma povinná. A pověříte-li někoho k úkonu, který je třeba provést písemně (například prodej nemovité věci), musíte i plnou moc udělit v písemné formě.

Stejně tak platí, že pokud má určité právní jednání zvláštní formu, vyžaduje se, aby plná moc byla udělena v téže formě. Z daného pravidla však existuje jistá výjimka, protože pokud se pro právní jednání vyžaduje forma veřejné listiny, např. zakladatelská listina obchodní společnosti, postačí, bude-li plná moc písemná s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřená plná moc není vždy jen taková, kterou vám ověří notář. Pro ověření podpisu můžete zajít také na kteroukoli pobočku Czech POINT.

Ne vždy máte ovšem povinnost udělit plnou moc v písemné podobě. Zplnomocnit někoho, aby vás zastupoval, můžete i ústně. Pamatujte však, že plná moc není smlouvou mezi vámi a zástupcem, ale je určena třetí osobě jako doklad o tom, že za vás zástupce může v dané záležitosti jednat. Pokud se tedy necháte zastoupit a nezvolíte pro plnou moc písemnou formu, zajistěte, abyste existenci zplnomocnění třetí osobě prokazatelně sdělili.

Co musí obsahovat aneb obecné náležitosti plné moci

Přesný návod či oficiální formulář pro sepsání plné moci byste hledali marně. K tomu, jak napsat plnou moc, vám však pomohou následující informace. Pro platnost plné moci jsou důležité její náležitosti. Musí obsahovat minimálně tyto údaje:

  • Identifikaci zmocnitele a zmocněnce (jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo a bydliště).
  • Je-li zmocněncem či zmocnitelem právnická osoba, pak její název, sídlo a IČO.
  • Vymezení rozsahu zmocnění, tedy přesnou formulaci toho, k čemu je zástupce oprávněn.
  • Datum udělení plné moci.
  • Podpis zmocnitele.

Podpis zmocněnce není nutný, nic jím však nezkazíte. Objevuje se například následující formulace: „Zmocnění v celém rozsahu přijímám. Podpis“.

Tyto náležitosti plné moci jsou základním vymezením, které by měla každá plná moc obsahovat. Kromě toho v ní můžeme najít také další povinné údaje lišící se dle její konkrétní podoby a účelu.

Kdy plná moc zaniká

Existuje několik možností, jakými může plná moc zaniknout. Těmi je provedení úkonu, na který byla udělena, odvolání zmocnitelem, výpovědí zmocněncem, smrtí jedné ze stran či zánikem právnické osoby, není-li ujednáno něco jiného.

První z nich je tedy provedení úkonu, na který byla udělena. Tím byl splněn její účel a plná moc není dále potřebná. Stejně tak zanikne i uplynutím doby, pokud k takovému ohraničení ze strany zmocnitele došlo.

Plnou moc může dále zmocnitel kdykoli odvolat. Tuto možnost však mohou strany omezit konkrétními důvody. Pokud by měl ovšem zmocnitel pro odvolání zvlášť závažný důvod, může i z tohoto omezení vybočit.

Kromě obecných náležitostí, tedy označení zmocněnce a zmocnitele, data a podpisu, by mělo odvolání plné moci obsahovat také informaci, že se jedná právě o odvolání plné moci. Dále uvedení dne, případně účelu udělení plné moci a následné oznámení, že se tímto identifikovaná plná moc odvolává. Není třeba trvat na formálnosti, vždy ale je nutné dbát na to, aby z obsahu listiny bylo zřejmé, co je jejím záměrem.

Odvolání musí být prokazatelně doručeno zmocněnci, protože dokud mu není odvolání známo, má jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo. Pokud však strana, před níž zmocněnec jednal, o odvolání vědět alespoň měla a mohla, nemůže se výše uvedeného dovolat. Ujistěte se tedy, že se odvolání dostalo do sféry vlivu zmocněnce. Nejlepší způsob, jak odvolání zmocněnci doručit, je osobně, případně prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou na jeho současnou adresu.

Další možností zániku je výpověď plné moci ze strany zmocněnce. Ani druhou stranu nelze v daném závazku držet. Pokud chce nebo nastane okolnost, kvůli které musí zastupování ukončit, může plnou moc jednoduše vypovědět. V takovém případě je zmocněnec ještě povinen učinit vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel neutrpěl újmu. Stejně jako u odvolání i výpověď obsahuje specifické náležitosti, kterými je označení, že se jedná o výpověď plné moci spolu s přesnou identifikací vypovídané plné moci.

Plná moc také zaniká smrtí zmocněnce nebo zmocnitele. Strany si však mohou dohodnout něco jiného a v takovém případě může zplnomocnění trvat i po smrti jedné ze stran. I v případě smrti zmocnitele je zástupce povinen vykonat vše, co nesnese odkladu. O zániku právnické osoby platí totéž, co o smrti fyzické osoby. Strany si tedy mohou dohodnout, že zplnomocnění přechází na jejich právního nástupce.

Po zániku zmocnění je pak zmocněnec povinen vydat to, co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal. Pro případ smrti zmocněnce tato povinnost přechází na každého, kdo má předmětné věci u sebe.

Jak na přepis energií

Jednou ze situací, kdy může být plná moc šikovným pomocníkem, je přepis energií. K nutnosti přepisu se můžete dostat z několika důvodů. Těmi může být stěhování, změna nájemce, nákup a prodej nemovitosti nebo úmrtí odběratele. Plná moc je podstatná předně pro případ změny bydliště a prodeje nemovitosti. Zde se přepis energií může táhnout i týdny, protože je nutná spolupráce obou stran, původního i nového odběratele. Pro tento případ je tedy vhodné udělit plnou moc jednomu z nich, aby mohl veškeré papírování zajistit sám, a to třeba i během jediného dne. Vyhnete se tak i nežádoucímu černému odběru, pokud by nedošlo ke včasnému uzavření nové smlouvy po tom, co původní odběratel již svou smlouvu ukončil.

Myslete také na to, že k přepisu energií nemusí postačovat mít s sebou pouze plnou moc, ale někteří dodavatelé požadují i další dokumenty, jako je doklad prokazující vlastnické nebo užívací právo k nemovitosti, a tím i vztah k odběrnému místu (např. kupní či nájemní smlouva) nebo předávací protokol se stavem měřicího zařízení. Samotná plná moc pro přepis energií nemusí být úředně ověřena. Bohatě postačí soukromá listina s vaším podpisem.

Plná moc se vám může hodit také při změně dodavatele. Pokud si najdete nového poskytovatele, rádi byste k němu přešli a nevíte, jak na to, můžete mu jednoduše udělit plnou moc, aby vše vyřídil za vás. Nebudete tak muset sami původní smlouvu vypovídat, protože to zajistí nový poskytovatel sám. Vždy je však dobré se obeznámit s možnými následky spojenými s předčasným ukončením smlouvy. Zejména u smlouvy na dobu určitou vás taková výpověď může přijít draho. Poskytovatelé zpravidla pro předčasné ukončení smlouvy stanovují smluvní pokutu. Pokud tedy takové ujednání ve smlouvě máte, je vhodné počkat a přechod k novému dodavateli zajistit tak, aby nová smlouva navazovala na smlouvu původní.

V souvislosti se smluvní pokutou nutno upozornit, že ani na bezplatný přepis energií v případě změny odběratele nevzniká ze zákona nárok. Pokud tedy budete chtít odběrné místo přepsat na jinou osobu, může být v praxi vaše žádost o přepis vyhodnocena jako účelová a dodavatel vám ukončení smlouvy bez sankce a následný přepis odběrného místa neumožní. Ve stávajícím smluvním vztahu vás sice držet nemůže, to však neznamená, že nebude zaplacení smluvní pokuty požadovat. V takovém případě musíte buďto smlouvu vypovědět i s případnou sankcí za předčasné ukončení, nebo počkat, až uplyne doba jejího trvání. Obvykle však dodavatelé přepis bez problémů umožní a postačí jim k tomu právě výše zmíněné doložení změny vztahu k odběrnému místu.

Také je vhodné si dát velký pozor na praktiky tzv. energetických šmejdů. Ti nabízejí možnost zúčastnit se aukce energií. Jedná se o jakési výběrové řízení, v němž vám daný zprostředkovatel nabízí vysoutěžení nejlevnějšího dodavatele. Součástí přihlášky k aukci, která není ničím jiným než smlouvou o zprostředkování, je zpravidla i plná moc. Podepsáním přihlášky tedy mnohdy nevědomky můžete udělit plnou moc zprostředkovateli, který pak s budoucím dodavatelem uzavře smlouvu za vás. Tato smlouva se však může ukázat jako nevýhodná a její následná výpověď jako problematická. Zprostředkovatelé zpravidla s takovou výpovědí spojují účtování poměrně vysoké smluvní pokuty, kterou poté vymáhají. I když lze mít velké pochybnosti o platnosti takové smluvní pokuty, je lepší problémům předcházet, než je později řešit. To, co mělo být původně ulehčením, se tedy může velmi snadno obrátit proti vám.

Vzor plné moci >>>

Jak na prodej nemovitosti

Také prodej nemovitosti lze provést za pomoci třetí osoby. K tomu vás může vést kupříkladu to, že se vy nebo nemovitost nacházíte v zahraničí. Pokud se tedy nemůžete dostavit osobně, může vám plná moc pomoci.

Plná moc k prodeji nemovitosti by měla kromě obecných náležitostí obsahovat také identifikaci prodávané nemovitosti. Těmito identifikátory jsou zejména parcelní čísla pozemků, jejich výměra, čísla staveb, případně číslo jednotky, list vlastnictví a katastrální území. Popřípadě jakákoli její další specifikace. V rámci vymezení rozsahu plné moci se dále vyplatí vypsat všechna právní jednání, která bude zmocněnec zpravidla muset při prodeji nemovitosti realizovat.

Jedná se především o uzavření zprostředkovatelské smlouvy s realitní kanceláří či uzavření rezervační smlouvy, uzavření kupní smlouvy a převzetí kupní ceny, uzavření smlouvy o úschově (notářské či advokátní) a úkony související s vkladem vlastnického či jiného práva (např. zástavního) do katastru nemovitostí. Zahrnete-li do plné moci také informaci o kupujícím či kupní ceně, rozhodně to nebude na škodu. Plná moc navíc musí být povinně v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Úřední ověření zařídíte např. u notáře, advokáta, na úřadě či pobočce Czech POINT.

V neposlední řadě myslete na povinnost vkladu do katastru nemovitostí. Bez tohoto zápisu totiž k převodu vlastnického práva k nemovitosti nedojde. Právě kvůli chybám v plné moci může katastrální úřad návrh na vklad zamítnout, proto zde více než kde jinde platí doporučení, obrátit se raději s žádostí o sepsání plné moci na advokáta.

Prodej nemovitosti může být pro laika komplikovaný. Často tak dochází k rozhodnutí danou záležitost přenechat odborníkům a využít služeb některé realitní kanceláře, která se prodejem nemovitostí profesionálně zabývá. V takovém případě se však neuděluje plná moc, nýbrž se uzavírá smlouva o zprostředkování. Samotnou kupní smlouvu pak už musíte podepsat sami.

Jak na přepis vozidla

Ani koupě a prodej vozu se většinou neobejde bez plné moci. Přepis vozidla totiž strany již nemohou udělat dvoufázově, tedy odhlášením původního majitele a následným přihlášením majitele nového. Změnu musí původní i nový vlastník provést najednou a žádost tak podat společně. Aby prodávající a kupující nemuseli na úřad společně, je právě plná moc skvělým řešením a značným zjednodušením celého procesu.

Přepis vozidla může na základě plné moci provést prodávající, kupující nebo i třetí osoba. Koho k přepisu zmocní, záleží čistě na domluvě stran. Lze však doporučit, aby přepis provedl prodávající. Tímto způsobem se vyvaruje možným komplikacím, které mohou nastat v případě, že nový majitel své povinnosti nedostojí a vozidlo řádně nepřepíše. Pokud nová registrace neproběhne do 10 dnů od prodeje, hrozí totiž oběma stranám pokuta až 50 tisíc korun. Na původním majiteli navíc zůstane objektivní odpovědnost za dopravní přestupky spáchané vlastníkem novým.

Plná moc k přepisu vozidla má samozřejmě také své zvláštní náležitosti. Těmi jsou specifikace automobilu, konkrétně tovární značka, model, identifikační číslo vozidla (VIN) a číslo registrační značky (RZ) neboli státní poznávací značky (SPZ). Stejně jako při prodeji nemovitosti je nutné plnou moc úředně ověřit.

Pro samotný přepis vozidla budete potřebovat nejen plnou moc, ale také žádost o zápis změny vlastníka vozidla, technický průkaz vozidla (velký technický průkaz), osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), protokol o evidenční kontrole silničního vozidla (ne starší 30 dní), doklad o sjednaném povinném ručení (zelená karta) a doklad o nabytí vlastnického práva k vozidlu (kupní smlouva).

Jak na přebírání korespondence

Občas můžete potřebovat, aby za vás někdo vyzvedl korespondenci. Ne každou zásilku však může bez dalšího převzít osoba odlišná od adresáta. Pro tuto situaci je možné zajistit dané osobě zplnomocnění. Vzhledem k tomu, že pro přebírání takových zásilek Česká pošta požaduje předložení osobního dokladu, zpravidla občanského průkazu, je nutné, aby i zmocněnec předložil nejen plnou moc, ale také svůj doklad totožnosti.

Plná moc k přebírání korespondence nemá ze zákona stanovenou povinnost ověření. Česká pošta však vyžaduje, aby obsahovala úředně ověřený podpis. Mimo plnou moc je možné si zajistit i tzv. průkaz příjemce. Jedná se o nástroj České pošty, kterým umožňuje zmocnění další osoby k přebírání zásilek. Tento průkaz příjemce si lze nechat zřídit elektronicky i jako papírový doklad, a to na každé poště nebo online.

 

Článek připravila pro Reflex mediální platforma Právo21, která jednoduchým a srozumitelným způsobem přibližuje právo veřejnosti na www.pravo21.cz.