Voličský průkaz

Voličský průkaz Zdroj: Hradeckralove.org

Jak volit na voličský průkaz: Kde a jak o něj požádat a kde s ním letos můžete jít k volbám

Pokud se v den voleb nezdržujete v místě svého trvalého bydliště a je pro vás nemožné se dostat do volebního okrsku, kde jste zapsán ve volebním seznamu, neznamená to ještě nutně, že nemůžete volit. Pomoci vám může takzvaný voličský průkaz, který umožňuje volit v jiném volebním okrsku.

Žádost o voličský průkaz

O vydání voličského průkazu můžete požádat obecní úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Můžete to učinit buď osobně, nebo písemnou formou. V druhém případě ale žádost musí obsahovat váš notářsky ověřený podpis, nebo musí být písemné podání doručeno úřadu prostřednictvím datové schránky. Žádost o voličský průkaz nemá stanovenou přesnou podobu.

Kdy žádat

O voličský průkaz můžete požádat nejdříve v den vyhlášení voleb. Občané České republiky, kteří žijí trvale v zahraničí, mohou žádat o voličský průkaz pouze pro evropské volby, prezidentské, do Poslanecké sněmovny a volby do Senátu. U krajských a komunálních voleb není možnost volit ze zahraničí.

Pokud o voličský průkaz žádáte písemnou formou, musí se žádost dostat na úřad nejpozději sedm dnů před konáním voleb. Osobně můžete žádost o voličský průkaz doručit i po této lhůtě, a to nejpozději dva dny před konáním voleb.

Úřad vám po podání žádosti voličský průkaz předá buď osobně, nebo ho vydá osobě, která se prokáže plnou mocí s notářsky ověřeným podpisem voliče, který o něj žádá, nebo ho voliči zašle. Průkazy se začínají vydávat 15 dnů před konáním voleb.

Jak volit s voličským průkazem?

Samotné použití voličského průkazu je velmi jednoduché. Ve vybraném volebním okrsku ho odevzdáte volební komisi, abyste na něj nemohli volit vícekrát. Ale pozor: na voličském průkazu není fotografie, takže nenahrazuje doklad totožnosti. Ten musíte mít s sebou ve volební místnosti i v tomto případě.

Voličský průkaz a volby

Voličské průkazy se vydávají pro volby sněmovní i senátní. S voličským průkazem můžete volit také prezidenta, poslance Evropského parlamentu nebo krajské zastupitele. Ale opět pozor: v každých těchto volbách funguje odlišně.

Parlamentní volby

Totéž platí pro volby do Poslanecké sněmovny, při kterých si také můžeme vybrat libovolný volební okrsek doma i v zahraničí.

Senátní volby

Trochu podobná úprava platí pro volby senátní. Pro ně může voličský průkaz získat v první řadě občan, který má trvalý pobyt na území volebního obvodu, v němž se v dotyčném roce volí. Takový volič pak může voličský průkaz využít ovšem pouze na území obvodu, kde má trvalé bydliště. Výjimku tvoří občané žijící a zapsaní k volbám v zahraničí. Ti mohou pro senátní volby získat voličský průkaz a mohou si vybrat, v kterém senátním volebním obvodu ho použijí. Teoreticky proto mohou volit každé dva roky v jiném volebním obvodu. Více se dozvíte ve videu na začátku článku.

Krajské volby

V krajských volbách mohou voličský průkaz využít pouze občané s trvalým pobytem na území České republiky, průkaz totiž není vydáván Čechům trvale žijícím a zapsaným pro volby v zahraničí. S voličským průkazem volič ale může hlasovat pouze na území kraje, kde má trvalý pobyt. Pokud jste například z Prostějova, můžete si voličský průkaz vyřídit, když jedete lyžovat do Jeseníků, ale nemůžete s ním hlasovat mimo území Olomouckého kraje.

Volby do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu mají voliči jedno výrazné omezení - mohou hlasovat pouze v okrscích na území České republiky, protože náš stát na základě volebního zákona evropské volby v zahraničí neorganizuje. Účastnit se jich mohou i občané zapsaní do volebního seznamu v zahraničí, ale ti musí požádat na zastupitelském úřadu o voličský průkaz a následně odjet hlasovat na území České republiky.

Voličský průkaz pro evropské volby ale nebude vydán tomu, o kom obecní nebo zastupitelský úřad od Ministerstva vnitra obdrží sdělení, že tento volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě Evropské unie. To by mělo zabránit možnosti, aby volič hlasoval v jedněch evropských volbách ve více členských státech

Volba prezidenta

Při volbách prezidenta můžeme s voličským průkazem volit v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, ale také ve speciálních okrscích na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Komunální volby

Jedinými volbami, v nichž se u nás voličské průkazy nevydávají a nelze je použít, jsou volby komunální – volby do zastupitelstev měst, obcí a městských částí.