nahoru

Suverenita

22. dubna 2010 • 08:04

Program

Zdravá politika - Zdravá ekonomika - Zdravé hodnoty

Priority a programová východiska

I. Zachování státní suverenity

 • důsledná ochrana územní celistvosti ČR a jejího nerostného, kulturního, intelektuálního a ekonomického bohatství
 • důsledná ochrana majetkových a vlastnických zájmů občanů ČR, zejména v souvislosti s pokusy o revizi výsledků II. světové války
 • stop Lisabonské smlouvě jako útoku na majetek občanů ČR a nemravnému pokusu silných podrobit si slabší
 • stop nekontrolovatelnému přílivu nelegálních imigrantů
 • kvalifikované zastupování země v evropských strukturách, suverénní jednání ve vztahu k zemím mimo EU, samostatné vyhledávání možností na mimoevropských trzích
 • energetická soběstačnost

II. Ochrana a rozvoj domácích zdrojů

 • podpora vzdělání a vědy s důrazem na nejmodernější technologie – ČR jako mozek ne lopata Evropy
 • schopnost maximálně využít originálních českých technologií doma i v zahraničí - posílení prestiže ČR a její ekonomiky (světové české patenty v oblasti nanotechnologie, biotechnologie v zemědělství a ochraně rostlin, bezfosfátové a bezsilikátové technologie praní a čištění, biokosmetika českých značek, originální technologie likvidace odpadu, originální česká léčiva, podpůrné prostředky a potravinové doplňky ad.)
 • oživení progresivních odvětví s tradicí – zejména kinematografického průmyslu
 • podpora efektivních ekologických technologií, rozvoj ekologického strojírenství jako odvětví s velkým budoucím ekonomickým potenciálem
 • vypracování komplexní ekonomické rozvahy energetické koncepce včetně zdravotních a sociálních dopadů
 • diskuse o obnovení kapacit pro těžbu a úpravu uranu, včetně zrušení útlumového programu uranového hornictví
 • další rozvoj jaderné energetiky ve všech aspektech a maximální využívání nových technologií efektivního získávání energie z alternativních zdrojů – ČR jako vývozce elektrické energie
 • urychlený rozvoj a dostavba energetické přenosové soustavy – ČR jako srdce transferu elektrické energie
 • podpora výstavby kvalitní železniční, silniční a dálniční sítě, „zelená“ pro vodní dopravu a s tím spojenou obnovu a dostavbu vodních cest včetně ambiciózních projektů jako je například kanál Dunaj – Odra - Labe – ČR jako přepravní tepna Evropy
 • aktivní podíl ČR na řešení problémů v oblasti zásobování Evropy ropou a plynem – propojení severních a jižních „cest“ ropovodů a plynovodů
 • revitalizace českého zemědělství s ohledem na rozumnou ochranu přírodních zdrojů a odstranění handicapů našich zemědělců na společném evropském trhu
 • kvalitní systém ochrany zdraví občanů s důrazem na prevenci

III. Řešení ekonomické a mravní krize

 • maximální úspory ve státní správě a redukce počtu ministerstev
 • snížení byrokratické zátěže jako účinný nástroj podpory podnikání a boje proti korupci
 • důraz na vysokou kvalifikaci a kompetentnost úředníků státní správy
 • důsledné odpolitizování policie ČR a jednoznačná podpora v boji proti korupci a organizovanému zločinu ze strany vládní a parlamentní moci
 • zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek
 • spravedlivý a efektivní systém sociálních dávek, který by sloužil jen skutečně potřebným
 • zmapování a řešení situace nelegálních imigrantů, zamezení jejich nezákonnému vykořisťování
 • snížení daňové zátěže pro služby a výrobu
 • důsledné čerpání peněz z evropských fondů
 • zachování svobody internetu a výměna informací bez cenzury
 • udržení základních cílů rozumného hospodaření státního rozpočtu - snaha o vyrovnané finance a urychlené vypracování důchodové a zdravotní reformy
 • zrušení nefunkčních a ponižujících poplatků ve zdravotnictví
 • vytvoření systému veřejného zdravotnictví a sociální péče
 • zvýšení náročnosti vzdělání cestou standardů
 • využití „best practices“ z jiných států
 • odstranění diskriminace slušných občanů ze strany těch neslušných podporovaných nefunkčností státní správy

IV. Obnova civilizačních hodnot, solidarity a humanity

 • malý, ale silný stát, důsledně vymáhající právo
 • podpora přímé demokracie – viz bod V. Návrh Ústavy
 • odvolatelnost poslanců a soudců – viz bod V. Návrh Ústavy
 • zvýšení odpovědnosti soudcovské samosprávy vůči veřejnosti
 • zkrácení funkčního období soudních funkcionářů a zavedení migrace soudců
 • předpoklad praxe pro výkon funkce u soudců - soudcem se může stát advokát, státní zástupce nebo notář s minimálně patnáctiletou praxí
 • výraznější tresty pro soudce, kteří se účastní organizovaných útoků proti majetku bezúhonných občanů v rámci tzv. konkurzní mafie
 • zásadní zpřísnění trestů za útoky proti zdraví a životu zvláště v případě dětí a seniorů
 • zajištění spravedlnosti a respektování svobodné vůle pacientů v systému zdravotnictví – musí zajistit všem potřebnou zdravotní péči s důrazem na prevenci, ale zároveň umožnit pacientům financovat rozdíl mezi standardním a nadstandardním výkonem z vlastních zdrojů
 • propracovaný systém řešení problémů seniorů, handicapovaných a sociálně vyloučených
 • podpora rodiny
 • naplnění hesla „větší podíl žen ve veřejném a politickém životě“ skutečným obsahem
 • zlepšení vzdělávacího systému s důrazem na zvýšení kvalifikace ale i výrazného zvýšení ohodnocení učitelů
 • zrušení „náhubkového“ zákona
 • zvýšení odpovědnosti médií za zveřejnění nepravdivých informací včetně trestně právních důsledků
 • zajištění svobodné a nezaujaté prezentace různých společenských témat a politických postojů ve veřejnoprávních médiích – dialog a vzájemné naslouchání

V. Návrh nové Ústavy České republiky

 • Návrh nové Ústavy České republiky, kterou vytvořila Politika 21
 • Zrušení Senátu
 • Přímá volba prezidenta


Diskuse ke článku