Pravidla marketingové akce „Tisícovka v Reflexu“ (dále jen „Pravidla“)

Pořadatelem marketingové akce je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ. 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19490 (dále jen „Pořadatelem“).

Akce „Tisícovka v Reflexu“ probíhá v období distribuce periodika Reflex č. 51/2017, tj. od 21. 12. 2017 (v případě předplatitelů od 20. 12. 2017) do 3. 1. 2018 včetně. Pořadatel vložil do 100 výtisků shora uvedeného vydání periodika Reflex po jedné tisícikoruně (tj. v jednom výtisku takového vydání periodika Reflex může být vždy maximálně jedna tisícikoruna). 100 ks předmětného vydání periodika Reflex, do nichž byla vložena bankovka s nominální hodnotou 1.000,- Kč, je rozděleno tak, že:

60 ks vydání periodika Reflex bude náhodně rozdistribuováno v rámci volného prodeje v běžné distribuční síti a 40 ks vydání periodika Reflex bude náhodně rozdistribuováno předplatitelům, a to vždy za obvyklou prodejní cenu, resp. obvyklou cenu předplatného periodika Reflex.

Účastník akce, který tisícikorunovou bankovku v rámci této akce získá, o tom bude spraven vložením shora uvedené bankovky a děkovného dopisu do předmětného výtisku periodika Reflex. Samotné získání výše uvedeného děkovného dopisu účastníkem akce není právním nárokem k získání tisícikorunové bankovky.

Pořadatel prohlašuje, že jeho úmyslem je poskytnout v rámci této akce právě 100 ks bankovek s nominální hodnotou 1.000,- Kč. Pořadatel nenese odpovědnost za neoprávněnou manipulaci s výtisky předmětného vydání periodika Reflex, kdy by z jakéhokoli důvodu, zejména, nikoli však výlučně, v důsledku jakéhokoli pochybení (např. v důsledku pochybení třetí strany při vkladu a/nebo distribuci a/nebo prodeji) výtisk periodika Reflex, jenž má obsahovat tisícikorunovou bankovku, tuto neobsahoval.

Účastník akce, který z průběhu akce zašle svoji fotografii a osobní údaje emailem na rxonline@reflex.cz si je vědom a souhlasí s tím, že takovéto fotografie, příp. podobiznu účastníka akce a jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení může pořadatel publikovat v souvislosti s informováním veřejnosti o této akci. Účastník akce je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat a rovněž má právo na přístup ke svým osobním údajům.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla této akce či akci předčasné ukončit a takovéto jednání oznámit na internetových stránkách periodika Reflex www.reflex.cz.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 20. 12. 2017.