Video placeholde

Jak se volí ve volbách do Evropského parlamentu? Vybrat jediný lístek a kroužkovat jen dva kandidáty

Ve volbách do Evropského parlamentu dostane volič přesně tolik volebních lístků, kolik je v daných volbách zaregistrováno volebních stran. Všechny lístky dostane volič domů nejpozději tři dny před konáním eurovoleb. Pokud se tak nestane nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti. Tam je dostanou i ti voliči, kteří volí na voličský průkaz nebo nemají trvalé bydliště v České republice.

Kdo může volit ♦ Jak kroužkovat ♦ Hlasovací lístek a obálka ♦ Volební urna

Kdo může volit? I cizinci

Volit mohou ti, kterým je alespoň druhý den voleb 18 let a jsou občany České republiky. Volit navíc mohou i občané jiných členských států Evropské unie, kteří mají v České republice alespoň 45 dnů trvalý nebo přechodný pobyt. Volit ale mohou ve stejných evropských volbách pouze jednou, takže už nemohou volit v zemi, v níž mají občanství. Stejně tak by v Česku neměli volit naši občané, kteří mají trvalé bydliště v jiné členské zemi a odevzdají hlas tam. 

Kroužkování: Maximálně 2 preferenční hlasy

Ve volební místnosti volič vždy obdrží úřední volební obálku. Volič si pak vybere hlsovací lístek volební strany, které chce dát svůj hlas, a vloží ji do obálky. Důležité je ovšem vložit pouze lístek jedné jediné strany.

Na vybraném hlasovacím lístku si může volič vybrat kandidáty a dát jim preferenční hlas, který jim zvýší šanci na zvolení. Preferenční hlas volič vybranému kandidátovi udělí tím způsobem, že jeho pořadové číslo na listině zakroužkuje. Maximálně ovšem může udělat kroužek pouze dvěma kandidátům.

Pokud volič zakroužuje více kandidátů, volební komise vyhodnotí lístek jako kdyby byl bez kroužků, a žádný z kandidátů tak preferenční hlas nezíská. Lístek jako celek ovšem bude platný a hlas se započítá pro vybranou volební stranu jako celek.

Kroužkování není povinné, volič nikoho z kandidátů preferovat nemusí. Pro pořádek dodejme, že v takovém případě preferenční hlas nedostávají ani první dva kandidáti na listině

Hlasovací lístek a obálka

Volič upravený volební lístek vloží do úřední obálky v prostoru za plentou. Samozřejmě ničemu nevadí, pokud má volič už lístek upravený z domova, ale i v takovém případě musí do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat.

Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič podle zákona vstoupit jen sám a nesmí tam za ním přijít ani člen okrskové volební komise. Jedinou výjimku mají lidé, kteří nejsou schopni volební lístek upravit kvůli tělesné vadě nebo protože nejsou schopni číst a psát. Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, který za ně podle jejich pokynů lístek vyplní a vloží do úřední obálky. Takovým pomocníkem ale nesmí být člen okrskové volební komise.

Jeden lístek do urny

Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vhodí před volební komisí do volební urny. Pokud do obálky vloží více lístků, bude jeho hlas neplatný. K neplatnosti hlasu navíc dojde i v případě, že volič vloží volební lístek do jiné obálky, včetně té, která patří k jinému typu voleb. K tomu samozřejmě může dojít jen v případě, že se souběžně s eurovolbami konají i jiné volby. Letos se to může stát pouze v těch obcích, kde ministerstvo vnitra na stejný termín vypíše mimořádné komunální volby.

Přenosná urna

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi, aby za ním přišli 2 členové komise s přenosnou volební urnou.

Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít ani například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do jiného volebního okrsku.