nahoru

Exkluzivně: Téměř online reportáž svědka osvobození Československa v květnu 1945

Jan Kryšpín 7. května 2015 • 09:20
Exkluzivně: Téměř online reportáž svědka osvobození Československa v květnu 1945
foto: Rodinný archiv Jana Kryšpína

Konec druhé světové války v květnu 1945 byl pro Čechy přelomovým historickým okamžikem. Stále vzácnější jsou ale veřejnosti zatím neznámé autentické výpovědi přímých svědků osvobození naší vlasti. Dnes vám Reflex.cz přináší ojedinělou, z dnešního pohledu takřka online reportáž profesora Jana Kryšpína. Ten popsal, co se odehrávalo v Kolíně i dalších městech okupovaných českých zemí. Zde je jeho zápis v původní podobě:

Události ze dnů 5.V. – 9.V. ze zpráv rozhlasu a jak se jevily v Kolíně

Sobota 5. května 1945:

Dopoledne se  v Kolíně již kupují a nosí trikolory

13:00 – po zprávách ve 13 hodin, které byly velice kusé a hlasatelem rychle odříkány, ozvalo se z rozhlasu volání o pomoc – „voláme českou policii, české četnictvo, vládní vojsko do rozhlasu, jsou zde stříleni čeští lidé!“ Volání se opakovalo několikrát, nejdříve jsem poslouchal přes Liblice, ale potom Liblice umlkly a bylo opakované volání slyšet na vlně 415 m Praha město.“ Voláme všechno, co je české!!“

14:00 – stanice Praha město zmlkla, ale Liblice a Mělník vysílaly německý program z gramofonových desek

15:00 – stanice Praha město český program z gramofonových desek

15:30 – hlásí se stejný hlasatel, který volal o pomoc: zde český rozhlas, nemějte obav, opět se ohlásíme. Mezitím byly hrány gramofonové desky, ale asi jen dvě se opakovaly. Pravděpodobně bylo vysíláno z krytu a ve chvatu byly vzaty jen tyto dvě desky

15:45 – hlásí několikráte: odpor v rozhlase jest postupně likvidován

16:15 – začal Mělník vysílati český program, ale jen krátkou dobu

17:00 – rozhlas hlásí převzetí moci českým Národním výborem. Od 14 té hodiny německá armáda se ve většině míst v Praze vzdala. V Kolíně po tomto hlášení byly vyvěšovány vlajky čsl. Ohlášeno složení Národního výboru. Hlášeny různé výzvy k udržení pořádku a klidu, v Praze i venku. Volání různých osob a vojenských specialistů na určitá místa. Povolávání dárců krve do Všeobecné nemocnice. V noci hlášen klid zbraní, aby se nestřílelo. Vše vysíláno na vlně 415 m a mnohokráte bylo upozorňováno, že pouze tato stanice vysílá čsl. Program a zprávy českého Národního výboru, ostatní stanice jsou v německé moci. Hlášeno: „Vytrvejte, pomoc spojenců se blíží. K.H.Frank měl vyzdvihnouti si z banky Union 3 miliony korun. Do 23. Hodiny se spojenci nedostavili (při tom prší).

Neděle 6. května 1945:

05:30 – rozhlas poslouchán a spojenci ještě v Praze nebyli, ale byla i v Kolíně slyšeti palba z děl a na vlně 415 m voláno rusky, anglicky o pomoc ke spojencům, že se blíží ku Praze německé tanky a německá letadla bombardují Prahu

07:10 – anglický vysílač oznamoval přijetí žádosti o pomoc a sděloval, že se ku Praze blíží armáda generála Pattona.

08:00 -  sjednán znovu klid zbraní, ale vysílač Liblice, obsazený Němci, oznamoval své zprávy a svaloval vinu na nedodržení úmluvy o nestřílení na nezodpovědné české živly.

08:30 – hlášení, že Národní výbor má v ruce tři pancéřové vlaky. Podle zpráv p. Vojty nádražáci několik střílejících pancéřáků svedli na špatnou kolej a ty se vykolejily. Hlášení o zajetí dr. Bertsche s jeho družinou

09:00 – hlášeno, že se vyjednává o převzetí moci na území Čech a Moravy.

09:30 – hlášeno obsazení Plzně a postup amerických sil na Prahu. Hlášení o vyjednavačích Dr. Morávek a Dr. Stoklasa.

11:30 – hlášení o postupu americké armády, která jest u Zdic a Rakovníka. Hlášení o rozdělení chleba. Přestřelka v Jindřišké ulici. Rozkaz zastaviti střelbu. Američtí hloubkoví letci ničí tanky na silnicích do Prahy. Oznámeno, že armáda generála Vlasova bojuje proti Němcům a jak se liší od nich.

12:00 – výzva k obraně proti útočícím Němcům.  Pomoc od spojenců vyžádána.

12:00 – 13:00 – výzvy ke spojeneckým letcům, aby si nepletli Vlasovce s Němci. Vlasovci u Berouna a Zbraslavi. Výzvy aby Praha vydržela. Výzvy aby kavárny a hostince vařily polévky, kávu a čaj pro bojující

13:00 – hloubkoví letci američtí nad Prahou

13:45 – volání o pomoc. Němci napadli Prahu

14:00 – boje v Praze

15:15 – projev dvou Němců a jedné Němky, aby v Praze boje ustaly, zbytečné ničení.

16:00 – pozdrav ze svobodné Plzně. Výzvy obchodníkům, jak si mají počínati při výdeji potravin. Výzva cukrovarnického ústředí o přidělování cukru. Pověsti o otrávení vody nejsou pravděpodobné, ale obyvatelstvo se má míti na pozoru

16:15 – Praha přestala krátce vysílati. Liblice asi od 16:00 vysílá výzvy k pořádku od velitele ř.b.m., velice sebevědomě

16:45 – hlásí vojenské velitelství čsl., že se Patton blíží, američtí letci bombardovali ruzyňské letiště. Vlasovci jsou v předměstí Prahy.

17:00 – volání na čsl. Vládu v Košicích, aby zajistila pomoc Praze. Volání o nové ošetřovatelky a na personál lékárny ve Všeobecné nemocnice, vyměniti unavené.

17:00-19:00 – Praha nevysílala. Potom má slabý poslech, hlásí stále, že je jediný vysílač čsl

22:00 – vysílání se trochu zlepšilo. Gramofonové desky. V neděli stále pršelo. Čekali jsme stále a nedočkavě na spojence

Pondělí 7. května 1945:

05:30 – vysílač 415 hraje již normálně. Spojenci doposud nejsou v Praze. Oznámeno, že bylo dosaženo Písku, Klatov, Příbramě. Armády generála Vlasova u Unhoště

06:30 – volání o pomoc. Praha bombardována a ostřelována

07:30 – pokyny pro obchodníky o zásobování Prahy, platí potravinové lístky. V případě, že by se odmlčel vysílač 415,  neposlouchati Liblice – Mělník.

08:00 -  několikráte opakováno, že se rozváží ze školy v Jindřišské ulici střelivo v autech německého červeného kříže. Hlášeny výzvy, aby byl zajištěn průjezd delegáta mezinárodního červeného kříže do Norimberské ulice. Hlášeno, že jsou po Praze rozšiřovány výzvy, aby se vyvěsily bílé prapory. Čekáme stále s nedočkavostí, co podniknou spojenci, takové otálení.

08:45 – Praha bombardována a ostřelována

09:00 – rozkaz od generála Voženílka o převzetí policie, četnictva čsl. orgány, pokud se tak již nestalo. Výzvy, aby bylo co nejméně používáno telefonu

09:15 – prohlášení, že český Národní výbor nemá žádného politického spojení s vojsky generála Vlasova. Znovu volání o pomoc rusky a anglicky.

10:00 – zprávy o blízké kapitulaci Německa. Zprávy o průběhu jednání s K.H.Frankem

10:30 – střílení na Bulovku, vyžádán zákrok mezinárodního červeného kříže

11:00 – výzva k šetření s plynem, plynárna bombardována

12:00 – výzva k německým branným silám, aby ihned složily zbraně

12:30 – výzva k členům PO, aby se odebrali na svá místa

12:45 – ohlášena schůzka předsedy české Národní rady a jeho spolupracovníků v hlavním stanu generála Vlasova

13:00 – opakováno: vítězná armáda generála Vlasova spolu s čsl. Osvobozovacími jednotkami zajímá při svém postupu německé posádky.

15:00 – výzva Němcům k vzdaní se do 18 hodin.

16:00 -  mezinárodní červený kříž volá dr. Kotrleho, člena č.n.r. k jednání o vydání Černínského paláce.

16:45 -  Tato zpráva opakována, aby delegace č.n.r. převzala palác, jak to žádá K.H.Frank

17:15 – hlášení, že někdy odpoledne přijede do Prahy malá skupina amerických bojových vozů, která má ujednáno s Němci, že na ni nebude stříleno, uvolniti jim cestu

17:45 – vyvracejí zprávu, že byla schůzka v hlavním stanu generála Vlasova. Dr. Kotrle odjel do mezinárodního červeného kříže, aby potom se zúčastnil převzetí Černínského paláce. Výzva aby se přihlásili lékaři a ošetřovatelský personál k odjezdu do Terezína  k vězňům se zdravotnickou výpravou. Výzva ke sběru léků, prádla, šatstva pro naše uvězněné v Terezíně, urychlene vše tam zaslati.

19:15 – oznámení bezpodmínečné kapitulace Německa všem spojencům. Výzva k obraně proti zbytkům německých vojsk, které neuposlechnou výzvy ke kapitulaci. Odpoledne Liblice hlásí německy, že není pravdou, co se hlásí o kapitulaci, že jest to zřejmá nepřátelská propaganda.

20:30 – volání o pomoc anglicky, Němci bombardují střed Prahy (kde jsou stihačky spojenců?)

22:00 – čsl. letci odletěli z Anglie. Praha vysílá program z Londýna o podpisu kapitulace. Starosta Zenkl mluví. Večer střílení v Kolíně, několik desítek raněných, jeden mrtvý.

Úterý 8. května 1945

06:00 – čten projev N.R. ke kapitulaci Německa, výzva k zastavení bojů. Praha se brání – (spojenci tam ještě nejsou?)

07:30 – volání o insulin z Dánska, aby jej tam přivezlo spojenecké letectvo. Výzva k zastavení střílení, aby se mohlo hasiti. Výzvy k omezení soukromých telefonů

09:00 – Liblice již vysílají český program, později též Mělník. V Kolíně ráno Němci vyhazovali do vzduchu zásoby a zařízení u vodárny v Pekle a zapálili akademii, kterou ale hasiči brzo uhasili. Potom opustili Kolín. Celý den procházely a projížděly různé oddíly N.

10:45 – hlášení, že N. na některých místech v P. vraždí, loupí a zapalují. České bojující oddíly jsou vyzývány, aby bylo odpověděno těmto banditům tvrdými údery, nutno stavěti dále barikády.

11:30 – hlášeno, že boje se přenesly z okrajových čtvrtí do středu města, části nepřátelského vojska skládají zbraně, pokud narážejí nepřátelské tanky na čsl. armádu, jsou vyřizovány pancéřovými pěstmi, nebo se vzdávají. Praha bojuje úspěšně za svoji svobodu. Vytrvejte.

12:30 – výzva k vojákům ř.b.m. zastaviti palbu, že jinak budou považováni za záškodníky a nebude s nimi zacházeno podle mezinárodního práva

14:00 – 15:00 – všeobecné zprávy o postupu bojů v P., o střelbě na Hybernské nádraží, nemocnici Sanops (ve které jsou němečtí důstojníci). Bombardována též nemocnice Milosrdných sester Praha II. Pod Karlovem

15:15 – vysílán přenos z Londýna angl. řeč Churchilla, poprvé zase anglická hymna

16:45 – volání hloubkových letců na pomoc Praze za odpoledne mnohokráte vysílána výzva ve jménu mez.Č.kříže, aby bylo zastaveno ostřelování nemocnice Bulovka

17:15 – oznámena nutnost omezení el. proudu, protože byla bombardováním poškozena elektrárna Holešovická

17:30 – Londýn potvrzuje přijetí zpráv z Prahy a vyzývá k podání přehledu situace v Praze, angl. a českým jazykem. Žádost o pomoc Praze byla předána kompetentním činitelům

19:15 – po dohodě č. a n. velitelů ihned zastaviti boj, kdo neposlechne bude zastřelen podle mezinárodního práva. Podepsán gen. Tusant (Tousent), gen. Kutivašr

19:45 – odjezd čsl. delegace k vyjednávání bezpodmínečné kapitulace ke generál. Reimanovi do Čes.Brodu; vůz mezin.Č.Kříže s delegáty Miss Molly a dr. Menšíkem jede na ortskoman. SS do Prahy V. právnická fak., k jednání o skončení bojů, k zajištění záchranných prací

20:15 – Mez.Č.Kříž žádá o zastavení palby na jednotky Č.Kříže, které ošetřují raněné na Pankráci

20:20 - vysílání do Londýna, oznámení bombardovaných míst

20:45 – vysílání z Londýna, oznámení, že do 24. hod. v noci musí býti zastaveno všude nepřátelství

21:00 – vysílání z L. řeč angl. krále, vysílání přerušeno zprávou, že N. zapálili Pražský hrad, zpráva opakována anglicky

21:30 – hlášení podmínek kapitulace N. v P. a okolí. Výzva českým městům, aby ohlásily vojenský stav v místě a okolí, aby žádaly kapitulaci jako v P.; kapitulace umožňuje odchod všech N. k Američanům, letadla zůstávají na obou letištích ve Kbelích a v Ruzyni. Těžké zbraně zanechají N. na obvodu města, lehké zbraně se předají čsl. oddílům až na demarkační čáře s Amer. Dodatkem slib, že něm. jednotky potlačí vlastní skupiny, které by nechtěly složiti zbraně; Něm.osoby nevojenské, pokud neodejdou s něm. vojskem, zůstanou pod ochranou Mez.Č.Kříže. Odchod započíná v 18 hod. Potravin ze skladišť mohou si vzíti co potřebují. Musí nechat vše nepoškozené. Nálože pod mosty apod. se odstraní.

22:00 – upozornění, že N. pokud odcházejí v pokoji, nesmí býti napadáni; barikády v ulicích musí býti střeženy Nar. vojskem

Středa 9. května 1945   

05:30 – hlášeny směrnice odchodu N. z Prahy

06:00 – i po té době byly slyšeny velké výbuchy v okolí Kolína?; později slyšeti bylo dělostřeleckou palbu od SZ

07:00 – hlášeno, že v noci N. stříleli na P. Rusové dnes oslavují mír. Rusové obsadili Most, Duchcov, Teplice

08:10 – výzva k uvolnění cest v Praze rudým tankům

11:00 – Rusové před Kolínem od Jihlavy

11:06 – první průjezd Kolínem, následují další oddíly tanků, obrněné vozby atd., nadšené vítání v Kolíně, kytice bezu na tancích

11:40 – Němci ještě bombardovali Nymburk, Mělník

12:10 – hlášen nálet na P., sirény nefungují, poplach hlášen rozhlasem

14:00 – před 14 volání o pomoc rusky, anglicky, vyšlete letadla. N. bombardovali 3 x Mělník

17:00 - při vítání Rusů v K. vznikla asi k 17 hod panika na náměstí, kde vyhrávala Vlasákova hudba a náměstí bylo ve značné míře naplněno občanstvem, Kolínem projížděli vlakem SS a R. mylně se domnívali, že SS jedou po silnici a zaujali bojové postavení na náměstí, s dělem obráceným do Havlíčkovy ulice

19:00 – zahájeno I. vysílání čsl. rozhlasu Smetanovou Prodanou nevěstou

22:00 – při zprávách v reportáži o jízdě osvobozenou Prahou prohlásil hlasatel: Nyní je veselý pohled na Hrad, na kterém zase vlaje čsl. vlajka

Čtvrtek 10. května 1945

Ráno ještě bylo slyšeti občas v Kolíně výstřel, nejdéle za akademií obléhají SSáky

Autorem textu je Dr. Ing. Jan Kryšpín (1897 - 1985), středoškolský profesor na průmyslové škole v Kolíně (fyzika, chemie); se Z. Šimkem byl spoluautorem učebnice Analytická chemie (1954) pro střední chemické školy; pan Kryšpín byl vášnivým radioamatérem; otec dvou synů. Zápis z posledních válečných dnů roku 1945 se zachoval rodině v pozůstalosti ve dvou kopiích.

Jan Kryšpín

Prezidentské volby 2023

Začátkem roku 2023 se budou konat prezidentské volby, kde se rozhodne o nástupci Miloše Zemana. Přinášíme vám přehled užitečných informací, volební zpravodajství i zajímavosti týkající se prezidentského úřadu.

Kandidáti Termín voleb

Voličský průkaz Volební systém Pravidla kampaně Výsledek voleb Druhé kolo