nahoru

Proč je Ježíš Kristus důležitý i pro muslimy

Lukáš Lhoťan 25. prosince 2018 • 18:00
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
• foto: 
Profimedia.cz

V těchto vánočních dnech si věřící křesťané, ale i mnozí nekřesťané připomínají narození Ježíše Krista. Jeho postava je ovšem důležitá nejen pro křesťany, ale i muslimy. Pro muslimy je Ježíš druhým nejdůležitějším prorokem po Mohamedovi. Jejich víra stojí na tom, že dle koránu měl Ježíš předpovědět příchod Mohameda. Ovšem zároveň islám učí, že vše, co Ježíš učil, je platné pouze v případě, že to je v souladu s učením Mohameda.

Podívejme se tedy na postavu Ježíše očima věřícího muslima. Základem islámského pohledu na Ježíše je styčný bod s učením křesťanské ortodoxie. Ježíš se i dle islámu narodil neposkvrněné panně Marii a islám vyzývá muslimy kvůli této události k úctě k Marii. Již v příběhu o Marii je možné v islámu sledovat informace z neortodoxních křesťanských zdrojů, hlavně z apokryfů. A to jak na postavě Zachariáše, kterého islám v souladu s křesťanskými apokryfy (Jakubovo protoevangelium) ztotožňuje s otcem proroka Jana Křtitele.

Z těchto křesťanských apokryfů obsahuje korán i mnoho dalších myšlenek, například tvrzení o vychovávání Marie v chrámu (přesněji v posvátném modlitebním místě). Tyto apokryfní křesťanské zdroje jsou datovány do 2., respektive částečně až 5. století po Kristu a rozcházejí se v některých verzích s uznanými kanonickými evangelii a stejně tak i historickými fakty. Toto má ovšem velký význam pro zásadní problém vztahu islámu ke křesťanství.

V koránu se totiž nachází několik veršů, které nejen že nemají oporu ani v kanonických křesťanských zdrojích, ale ani v známé apokryfní literatuře a muslimové museli vyvinout velké úsilí o jejich vysvětlení v takovém stylu, aby nebyla zpochybněna autorita koránu, respektive Mohameda.

Prvním problémem je téze Mohameda obsažená v koránu, že křesťané věří v trojici tvořenou Ježíšem, Marií a Bohem. Ukazuje se zde velký nedostatek znalosti křesťanské teologie a filozofie u zakladatele islámu Mohameda, který vzešel ze světa jednoduchého pouštního myšlení a ani on, ani jeho první následovnici nebyli schopni pochopit koncepci trojice v křesťanství.

Podle koránu si Mohamed myslel, že křesťané neuctívají Ježíše jako formu zjevení Boha, ale jako druhého rovnocenného boha vedle prvního boha – otce: „Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: ‚Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!‘“ (Korán 5:17, v tomto článku je použit překlad Ivana Hrbka) A také: „A hle, pravil Bůh: ‚Ježíši, synu Mariin, zdaž jsi to byl ty, kdo řekl lidem: »Vezměte si mne a matku mou jako dvě božstva vedle Boha?«‘“ (Korán 5:116)

Egyptský jezuitský kněz Henri Boulad o tomto problému píše, že „obě nauky uznávají, že Bůh je jeden, ale chápání jednoty je rozdílné: v islámu to znamená osamění, v křesťanství to znamená společenství. Poznáváme, že islám odmítá Nejsvětější Trojici, protože jí nerozumí. V islámu je Svatou trojicí Bůh, Maria a Ježíš. To lze naprosto vysvětlit, protože, když my říkáme, že Maria je matkou Boží, přispívá to k nedorozumění, že Bůh se zasnoubil s Marií, aby zplodil Ježíše. Naše teologická úvaha přesahuje jejich rozum. Stejně přesahuje také i rozum křesťanů.“ (Překlad redakce časopisu Mezinárodní křesťanská solidarita.)

Ovšem v koránu se o Ježíšovi nacházejí i historické omyly. Například o Ježíšově matce Marii se v koránu (19:28) říká, že je sestrou Árona, jenže dle historie židů byl Áron bratrem Mojžíše. Korán si zde evidentně plete Ježíšovu matku Marii s prorokyní Marií ze Starého zákona, která byla sestrou Mojžíše a Árona (Zmíněna v Bibli v knize Exodus 15:20).

Podle muslimské posvátné sbírky Mohamedových výroků od Muslima ibn al-Hadždžadže byl samotný Mohamed konfrontován s tímto rozporem v historických faktech a snažil se z něj vymluvit tvrzením, že to nemyslel v koránu doslovně, ale že jde o metaforu, kdy odkaz na Árona je odkazem na společný rodový původ matky Ježíše Marie a Árona.

Ovšem naopak islám souhlasí s tézí křesťanství (obsažené například v Janově evangeliu), že Ježíš je „slovo“ (řecky logos). V Janově evangeliu se píše, že „na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ (Ekumenický překlad Bible, Janovo evangelium 1:1–3) A korán o Ježíšovi jako o „slově“ říká: „Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím.“ (Korán 4:171)

Ovšem muslimové nevnímají toto „slovo“ stejně jako křesťané, ale považuji je pouze za „příkaz“ Alláha k stvoření Ježíše tak, jako byl dle islámu stvořen první člověk Adam.

Islám stejně tak učí, že Ježíš Kristus nebyl ukřižován: „A za slova jejich: ‚Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!‘ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo.“ (Korán 4:157)

V muslimských výkladech tohoto verše koránu se nachází několik teorií, ale všechny se opírají o jasný názor, že Ježíš nebyl ukřižován, ať již se jednalo o nahrazení postavy Ježíše jiným mužem (výklad Ibn Kathir) nebo o ukřižování, jež neskončilo fyzickou smrtí Ježíšova těla na kříži, což je teorie převzatá od některých křesťanských sekt.

Ovšem muslimské posvátné prameny jasně zdůrazňují podřízenost Ježíše zakladateli islámu Mohamedovi. Podle ortodoxního islámu Ježíš je dokonce odpovědný za hříchy křesťanů a pouze Mohamed je na takové morální úrovni, aby si „troufnul“ předstoupit před Alláha. V česky vydané knize Islám – hluboké nahlédnutí od Ahmada Hemaya (vydané Ústředím muslimských obcí v roce 2012) je citován Mohamedův výrok: „(Lidé) Ježíšovi řeknou: ‚Ó Ježíši jsi Alláhův služebník a jeden z jeho poslů. Narodil ses z jeho slova a již jako kojenec jsi dokázal mluvit. Popros za nás Alláha, aby zahájil soud, cožpak nevidíš, jak trpíme?‘ Ježíš odvětí: ‚Můj Pán dnes projevuje svůj hněv, jaký nikdy neprojevuje a nikdy projevovat nebude, a já jsem byl uctíván jako Bůh. Dnes se mohu starat jen a jen o sebe samého. Jděte za někým jiným.‘ A lidé se zeptali: ‚Za kým bychom měli jít?‘ Ježíš odpoví: ‚Jděte za Muhamadem, posledním prorokem, je nejlepší z lidí a je jediný, kdo dnes přišel bez hříchu.‘“

Výše citovaný Mohamedův výrok evokuje názor, že dle Mohameda je i Ježíš odpovědný za nějaký hřích a pouze on, zakladatel islámu Mohamed, je bez hříchů, a proto jen on, Mohamed, může o něco žádat Alláha.

A toto je základní rozdíl mezi islámským pohledem na Ježíše a křesťanským pohledem. V křesťanství je vzorem a dokonalým člověkem Ježíš, bohočlověk, jenž nikdy nikomu neublížil a raději vzal na sebe viny druhých lidí a šel dobrovolně na kříž, aby spasil duše vězněné v podsvětí, jak popisuje Mučednictví a nanebevstoupení Izaiášovo a další spisy rané křesťanské církve.

Naopak v islámu je vzorem zakladatel islámu Mohamed, který nechal zabíjet své odpůrce, podváděl své manželky (s otrokyní) a nechával zotročovat poražené nepřátele. Pouze z pohledu ortodoxního islámu v heretických islámských sektách je Mohamed popisován jako dokonalý člověk a jsou popírány morální vady uznané jako reálné v ortodoxním islámu.

Diskuse ke článku