nahoru

Rozumíte ekologii?

PAVEL TANĚV13. května 2003 • 01:00

Zaťatec připoutaný řetězem ke chladicí elektrárenské věži a nabubřelý trouba, pro nějž je znečištění definitivně vyřešeno katalyzátorem jeho nového vozu, jsou nejtypičtějšími mediálními reprezentanty problému trvale udržitelného rozvoje. Co o něm víte, či alespoň tušíte vy, lze snadno zjistit z dnešní sady otázek.1. Co znamená zkoumat ekvifinální strategie?zabývat se různými strategiemi vedoucími k témuž cíli
studovat všechny cíle, k nimž může vést jedna strategie
hledat optimální řešení neodvratné katastrofy


2. Kdo má zajišťovat ekosystémové služby?správa městské části
ministerstvo životního prostředí
organismy, od vytváření kyslíku a půdy až po detoxikaci vody

3. Čím se zabývá chemické prospektorství?hledáním vůči přírodě neagresívních postupů těžby drahých kovů
těžbou drahých kovů, ať to stojí co to stojí, ve finančním i ekologickém smyslu
zkoumáním divokých druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů za účelem nalezení přírodních látek k praktickému využití hlavně v medicíně

4. Co je výtěžná rezervace?rezervace, kterou lze vytěžit, protože ministerstvo životního prostředí zase vyměklo
přirozené prostředí, z něhož se trvale získávají přírodní produkty při jeho minimálním poškození
včasné zarezervování těžby v přírodní rezervaci

5. Co se děje, když probíhá výměna dluhů za přírodu?splácení zahraničního dluhu proměnou přírodní rezervace v lovný revír pro majetné nimrody z věřitelské země
splácení zahraničního dluhu v surovinách
odpouští se část dluhu chudší země výměnou za ochranu vybraného území


6. Antropocentrismus - škodí, nebo prospívá?jako vědomé či bezděčné chápání nás samotných co ústředních bytostí kosmu a míry všech hodnot nám bezprostředně prospívá, ale dlouhodobě škodí
vylaďování školou povinného žactva ve směru puritánské ekologické výchovy nám všem velmi prospívá
škodí, protože teorie, že jsme vznikli z opic, už dávno neplatí


7. Jak vypadá pruhová těžba dřeva?kácí se v úzkých pruzích podél vrstevnic, což umožňuje rychlou obnovu, trvalý výtěžek a ochranu původní flóry a fauny
dřevorubci se rekrutují pouze z nejtěžších trestanců, pro něž bývaly typické pruhované mundúry
kácí se ve svislých pruzích kvůli polomům


8. Co obnáší obnovovací ekologie?jde v podstatě o ekonomickou disciplínu, která zkoumá náklady a výnosy při rekultivaci těžce poškozené krajiny
pod tímto termínem se skrývá veřejná soutěž projektů na obnovu a re kultivaci krajiny
studium stavby a regenerace rostlinných a živočišných společenstev s cílem je zvětšit nebo obnovit ohrožené ekosystémy


9. Čemu se říká evoluční síla?schopnosti přírody pokračovat ve svém řemesle iv prostředí poznamenaném lidskou aktivitou
jakémukoli činiteli vyvolávajícímu změnu frekvence genů v populaci, tedy evoluci, ať už působí ve vnějším prostředí, nebo v tělech samotných organismů
schopnosti druhu reagovat na vlivy prostředí


10. Už jste někdy narazili na zdánlivý protimluv ekologická ekonomie? Pak víte, že jde o...oblékání špičkových manažerů do přírodních materiálů a cestovat mohou jedině vlakem
ekonomický model rezignující na vyšší než dvouprocentní roční růst
interdisciplinární oblast věnovanou ochraně příro dy a dosažení trvale udržitelného rozvoje11. Co je adaptivní radiace?
trénink obyvatelstva na výbuch jaderné elektrárny
evoluce jednoho druhu do mnoha druhů s různým způsobem života na stejném území výskytu, například vznik klokana, medvídků koala a dalších vačnatců z jednoho vzdáleného prapředka
optimální vytížení jaderného úložiště

Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Vy si kupte novou ledničku, starou pohoďte do škarpy a jeďte wartburgem
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Je vidět, že vás problém udržitelného rozvoje zajímá
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Knihy harvardského profesora přírodních věd Edwarda O. Wilsona, o nějž se dnešní test opírá, čtete opravdu pozorně

PAVEL TANĚV