nahoru

Strana práv občanů Zemanovci

22. dubna 2010 • 07:59

Programové prohlášení

Strany Práv Občanů ZEMANOVCI

Strana práv občanů vznikla na základě rostoucí nespokojenosti s politickou situací v České republice: tato nespokojenost v současné době dosahuje téměř devadesáti procent. Nedomníváme se, že tuto nespokojenost mohou snížit současní nebo minulí politici, věříme však, že ji mohou snížit sami občané, bude-li jim k tomu poskytnut dostatečný prostor změnou volebního systému.

Strana práv občanů proto jako jediná politická strana předkládá ve svém programu komplexní návrh takové změny, umožňující aktivním a sebevědomým občanům plnohodnotný vlastní výběr svých politických představitelů. Tato změna zahrnuje sedm bodů, a to:

  • snížení procenta preferenčních hlasů z pěti na tři tak, aby občané těmito preferenčními hlasy (tzv. kroužkováním) mohli výrazně upravit pořadí na jednotlivých kandidátkách,
  • zavedení možnosti současného výběru z více kandidátek (tzv. panašování) tak, aby občan při výběru osobností nebyl vázán na jedinou politickou stranu,
  • zvýšení počtu sněmovních volebních obvodů z dnešních čtrnácti na třicet pět tak, aby občan při snížení počtu kandidátů ve volebním kraji měl reálnou možnost všechny kandidáty skutečně poznat,
  • přímou volbu starostů a primátorů,
  • přímou volbu hejtmanů,
  • přímou volbu prezidenta republiky,
  • přijetí zákona o obecném referendu včetně rozšíření možností místních a krajských referend.

Jsme si vědomi toho, že v době současné ekonomické krize náš program nemůže být vázán pouze na změnu volebního systému, ale musí předložit i konkrétní návrhy na řešení našich hospodářských problémů. Zastáváme názor, že z krize nemůžeme vyjít ani snižováním daní, ani zvyšováním sociálních dávek. Podnikatelé nepotřebují nižší daně, ale zakázky. Nemají-li zakázky, končí ve ztrátě a stejně žádné daně neplatí. Zaměstnanci nepotřebují prodloužení délky podpory v nezaměstnanosti, ale práci. A aby měli zaměstnanci práci, potřebují podnikatelé zakázky.

Při nedostatku zakázek v době ekonomické krize musí vypomoci stát, a sice tím, že ve státním rozpočtu přesune část rozpočtových prostředků ze spotřeby na investice. Tyto veřejné zakázky, určené soukromým firmám, musí být vypisovány na základě průhledných a veřejných výběrových řízení. Stát by měl takto podporovat jak rozsáhlé stavby v oblasti energetiky, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí (například vodní koridory, čističky odpadních vod), tak investice na krajské a komunální úrovni (například do dostupného bydlení a služeb). Při těchto investicích lze účinně využívat i prostředků z Evropské unie.

Aby byly shromážděny dostatečné prostředky na tyto účely a nedošlo ke zvyšování rozpočtového deficitu, je nutné jednak zvýšit daně, jednak omezit spotřební výdaje. Jsme pro zrušení rovné daně a pro návrat k progresivnímu zdanění, které je právě v době krize solidárnější a lépe rozkládá břemeno krize podle ekonomické síly jednotlivých sociálních skupin. Doporučujeme na dobu nezbytně nutnou i mírné zvýšení daně z příjmů právnických osob. U daně z přidané hodnoty navrhujeme ponechání snížené sazby u předmětů základní potřeby a mírné zvýšení základní sazby u zbytných, resp. luxusních spotřebních předmětů. Považujeme za nutné odstranění několika set výjimek typu osvobození od daně, protože deformují daňovou soustavu a nenabízejí rovné podmínky všem.

Omezení spotřebních výdajů se v první řadě týká vládní spotřeby, tedy výdajů na nadpočetný státní aparát. Nepodporujeme ale populistické zvyšování sociálních dávek, jímž si politické strany kupují své voliče. Výplatu některých sociálních dávek požadujeme vázat na plnou účast na veřejně prospěšných pracích. Stát, kraje a obce mají povinnost nabídnout práci těm, kdo si ji nedokáží zajistit sami. Nemají však povinnost platit peníze těm, kdo nabízenou práci bez vážných (zejména zdravotních) důvodů odmítnou.

Ve zdravotnictví odmítáme zavádění poplatků, které znamenají dvojí platbu za tutéž službu: všichni si totiž platíme zdravotní služby prostřednictvím zdravotního pojištění. Požadujeme však úspornou lékovou politiku, spočívající zejména ve využívání tzv. generik (léků bez patentové ochrany). Dosavadní léková politika pouze umožňuje enormní zisky zahraničních farmaceutických firem.

Ve školství odmítáme zavádění poplatků typu školného, které znamenají obtížnější přístup ke vzdělání dětem ze sociálně slabších rodin. Doporučujeme však zpřísnění nároků na vysokoškolské studium tak, aby toto vzdělání sloužilo těm, kdo jsou schopni je plnohodnotně absolvovat.

V zahraniční politice jsme zastánci dalšího prohlubování integrace Evropské unie. Považujeme za nutné, aby se profesionální česká armáda soustředila především na boj proti mezinárodnímu terorismu a aby byly omezeny výdaje na ty armádní činnosti, které s tímto posláním nesouvisí, s výjimkou účasti armády v Integrovaném záchranném systému.

V boji proti korupci považujeme za klíčové přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku. Podporujeme obnovení finanční policie a zřízení finanční prokuratury. U nelegálně získaného majetku požadujeme jeho konfiskaci.

 


Pokud se Strana práv občanů stane parlamentní stranou, bude tolerovat vítěze voleb za podmínky, že jím sestavená vláda do konce roku 2010 předloží a v Poslanecké sněmovně podpoří návrhy zákonů, odpovídající sedmi bodům námi navrhovaných změn volebního systému. Budeme podporovat ty návrhy zákonů, odpovídající dalším částem našeho volebního programu. Nevyměníme svůj program za výnosné funkce, protože si uvědomujeme, že by nás v takovém případě v budoucích volbách už nikdo nevolil.

Svým programem se vracíme k heslu, které dominovalo listopadové revoluci roku 1989: Když ne dnes, tedy kdy? Když ne my, tedy kdo?

Schváleno Ustavujícím sjezdem SPOZDiskuse ke článku