nahoru

V Česku roste nezákonný obchod s psychofarmaky. Co na to protidrogová centrála?

Jiří X. Doležal27. srpna 2015 • 16:00
Jakub Frydrych
Jakub Frydrych
• foto: 
Jiří Benák / Mafra / Profimedia.cz

V tištěném Reflexu přinášíme článek o ilegálním obchodu s psychofarmaky na českém internetu. V článku hovoří i šéf Národní protidrogové centrály plukovník Jakub Frydrych. Zde přinášíme rozhovor k tématu s panem plukovníkem, reportáž najdete v tištěném Reflexu.

Jenom na malou vysvětlenou: Můj článek je o tom, jak je neuvěřitelně snadné nakoupit si načerno přes internet nějaké léky ze skupiny benzodiazepinů. Neurol, lexaurin, xanax a řada dalších psychofarmak této skupiny, která se zneužívají, patří výhradně do rukou lékaře a divoká distribuce je plně srovnatelná s divokou distribucí opiátů. Položil jsem plukovníku Frydrychovi čtyři otázky:

Je si NPC vědoma masívního prodeje léků benzodiazepinové řady na českém Internetu?

NPC si je velmi dobře vědoma sílícího významu internetu v otázce nelegálního prodeje konvenčních omamných a psychotropních látek (dále jen OPL) i léčivých přípravků, které je obsahují. V oblasti léčivých přípravků se nejedná zdaleka pouze o benzodiazepiny, ale mnohem častěji o opiáty či opioidy, antidepresíva a antiobezitika. Zákon zakazuje internetový prodej léčivých přípravků, jež obsahují OPL, proto se v praxi setkáváme nejčastěji s tím, že léčivé přípravky tohoto typu dále přeprodávají oprávnění pacienti či osoby z jejich nejbližšího okolí. Protiprávní jednání distributorů, lékárníků či lékařů, spočívající v neoprávněné preskripci, je v důsledku přísné regulace a kontroly spíše výjimkou. Nadměrná či neoprávněná preskripce lékaři a výdej v lékárnách či zdravotnických zařízeních kontroluje Státní ústav pro kontrolu léčiv v součinnosti s Inspektorátem OPL ministerstva zdravotnictví. Policie standardně prověřuje a stíhá neoprávněné držení a distribuci těchto látek, ať již na základě zjištění plynoucích z vlastní činnosti, či na základě oznámení.

Je NPC známo, že léky benzodiazepinové řady jsou běžně zneužívány jako drogy a spadají do kategorie drog tvrdých, vyvolávajících závislost?

Jak je patrné ze zdravotních i epidemiologických statistik, benzodiazepiny jsou významnou skupinou léčivých přípravků, jež je zodpovědná za fatální i nefatální intoxikace, hospitalizace pro intoxikaci ve zdravotnických zařízeních či látkami, které bývají prokazovány v organismu zemřelých — aktivních účastníků dopravních nehod. Na druhé straně nám není známo, že by byly benzodiazepiny běžně součástí nelegálních drogových trhů ve smyslu dovozu, vývozu či organizované velkoobjemové či pouliční distribuce. Preskripce, výdej i spotřeba těchto (i jiných) léčivých přípravků jsou pečlivě monitorovány a kompetentní instituce přijímají kontrolní, regulační a sankční opatření dle konkrétních zjištěných skutečností. Skupina BZD je velmi široká — v praxi se setkáváme zejména s léčivými přípravky pod obchodními názvy Diazepam, Oxazepam, Rivotril, Neurol, Lexaurin, Alprazolam a Xanax. Na internetu jsou nabízeny převážně přebytky od pacientů na inzertních serverech nebo v rámci různých diskusí. Při prověřování skutečností deklarovaných na internetu často zjišťujeme podvodné nabídky padělků či jiných vzhledově shodných lékových forem léčivých přípravků.

Neznám normu, jež by odlišovala drogy měkké a tvrdé, různá míra zdravotních rizik se odráží v míře regulace včetně té trestněprávní. Skutečnost, že různé drogy mají odlišnou míru zdravotních rizik, neznamená, že ty s nižší mírou zdravotních rizik nemají rizika žádná. Přiznávám vám právo na názor, ale nejsem příznivcem bagatelizace jednoho typu problému prostřednictvím srovnání s jinými, jež sice vykazují v některých faktorech jinou míru četnosti a specifických rizik, ale v důsledku často účelové selektivní optiky mají posloužit jen jako zástupný argument.

Podnikla již NPC proti jejich masívnímu ilegálnímu prodeji na českém internetu nějaká opatření?

V reakci na tento trend vzniklo v roce 2012 na NPC pracoviště zabývající se výlučně internetovou formou obchodu a distribuce OPL, chemických látek, anabolik, prekursorů, pomocných látek a doprovodných chemikálií, jež v rámci svých kapacit vyhledává, odhaluje a prověřuje skutečnosti, které zakládají podezření z nedovoleného nakládání s těmito látkami v prostředí otevřeného i skrytého internetu. Při své činnosti úzce spolupracuje s Inspektorátem OPL ministerstva zdravotnictví i Státním ústavem pro kontrolu léčiv. S ohledem na věcnou a místní příslušnost následně zasílá (v roce 2014 několik desítek zjištění) relevantní podněty k dalšímu opatření dalším součástem Policie ČR či kompetentním institucím. Pro další období 2016–2018 očekává internetové pracoviště NPC další personální posílení.

Je si NPC vědoma, že jeden jediný dealer benzodiazepinů má vyšší společenskou nebezpečnost než všech padesát growshopů odstíhaných v akci Growshop dohromady?

Nejprve poznámka: Kdybych vás neznal a měl bujnou fantazii, považoval bych tuto otázku za nehodnou vaší odborné zkušenosti či kapitoly „Etické mantinely žurnalistické praxe“ z knihy Jak si koupit novináře. Pokud však dobře chápu její pravý smysl, ptáte se, jestli je trestní represe v otázce psychoaktivních látek nastavena i s ohledem na zdravotní rizika, jež s sebou zneužívání jednotlivých OPL nese. Zcela jistě, ale neplatí to automaticky. Zacílení je vertikálně podmíněno věcnou příslušností a horizontálně konkrétní podobou nelegálního drogového trhu a dostupností drog v dané lokalitě. Pokud nahlédnu do statistik mortality v důsledku předávkování OPL, hrají významnou roli předávkování těkavými látkami, opiáty a metamfetaminem. Smrtelná předávkování psychoaktivními léky zahrnují ve vyšší míře předávkování sebevražedná, většinou se jedná o kombinaci (více) léků s alkoholem (tolik citace z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog za rok 2013). Významným faktorem jsou také různé legislativní regulační mechanismy, které omezují dostupnost látek, jež nesou nejfatálnější zdravotní rizika, jako jsou jedy, vysoce toxické chemické látky, léčivé přípravky s OPL nevyjímaje.

Reportáž Jiřího X. Doležala Prodám neurol najdete v novém tištěném Reflexu, který vyšel 27. srpna.Klíčová slova: reflex, drogy, leky, frydrych, psychofarmakaDiskuse ke článku