Video placeholde

Jak se volí v komunálních volbách? Velké křížky stranám a malé křížky lidem napříč kandidátkami

Volební lístek dostanete v komunálních volbách jediný (případně dva, pokud volíte zastupitelstvo města i městského obvodu, kde bydlíte – například v Praze), na němž budou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Lístky dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane, nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.

Malé křížky

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.

Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

Velký křížek

Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.

V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 35 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 35 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.

Kombinace křížků

Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky.  V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem.

Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci“.

To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 35 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 29 kandidátům (35 – 6 = 29) ze strany, které dal „velký“ křížek.

Obálka a hlasovací lístek

Volič podle zákona upraví svůj volební lístek a vloží ho do úřední obálky v prostoru za plentou. Samozřejmě ničemu nevadí, pokud má volič už lístek vyplněný z domova, protože za „plentou“ ho nikdo nekontroluje, ale i v takovém případě musí do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat.

Navíc platí, že do tohoto prostoru musí volič podle zákona vstoupit jen sám a nesmí tam za ním přijít ani člen okrskové volební komise. Jedinou výjimku mají lidé, kteří nejsou schopni volební lístek upravit kvůli tělesné vadě nebo protože nejsou schopni číst a psát. Ti si mohou vzít za plentu jiného voliče, který za ně podle jejich pokynů lístek vyplní a vloží do úřední obálky. Takovým pomocníkem ale nesmí být člen okrskové volební komise.

Ve statutárních městech, kde se volí kromě městského zastupitelstva i zastupitelstvo městské části nebo obvodu, volič oba volební lístky pro každé ze zastupitelstev vloží do jedné úřední obálky.

Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vhodí před volební komisí do volební urny.

Přenosná urna

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo v den voleb přímo okrskovou volební komisi ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby za ním přišli 2 členové komise s přenosnou volební urnou.

Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do jiného volebního okrsku.