Náš strýček Kim

Náš strýček Kim Zdroj: Reuters / Globe media

Zlepšíme páření chovných zvířat, zavedeme houbaření a přijmeme Kimčongilismus

Chtěli bychom se omluvit čtenářům Reflex.cz, že až teď, uprostřed března, přinášíme překlad novoročního projevu prvního tajemníka Korejské strany práce, prvního předsedy Komise národní obrany KLDR a nejvyššího velitele korejského lidu, soudruha Kim Čong-una. Jedná se ale o tak zásadní text, že nám to prostě nedalo... Čtěte pozorně:

Drazí soudruzi,

drazí vojáci Korejské lidové armády a všichni ostatní vlastenci.

Loučíme se s rokem 2013, rokem, ve kterém jsme ušli značný kus po posvátné cestě revoluce Čučche, a hledíme do nového roku 2014 plni optimismu v budoucnost a revolučního seberespektu.

Reflektujíc nespoutanou úctu a nejvyšší respekt ozbrojených složek a lidu vůči velkému prezidentu Kim Ir-senovi a generálu Kim Čong-ilovi, chtěl bych tímto právě jim vzdát poctu a novoroční přání.

Vzdávám poctu také těm, kteří zasvětili své drahé životy národní obraně a socialistické výstavbě a posílám novoroční pozdrav všem členům ozbrojených složek a všemu lidu, který zahajuje novou éru prosperity naší země pod vedením naší Strany.

A vše nejlepší k novému roku také přeji rodinám po celé zemi, ať jsou plné štěstí a radosti.

Mé novoroční pozdravy posílám rovněž spoluobčanům na Jihu, kteří bojují za nezávislost, demokracii a znovusjednocení národa, i spoluobčanům v zahraničí, kteří obětují vše pro blaho vlasti, a taktéž všem pokrokovým národům světa a všem zahraničním přátelům, kteří milují spravedlnost a mír.

Loňský rok byl hrdým rokem, ve kterém celá Strana, celá armáda a lid zahájili ofenzivu na podporu nové stranické linie boje na dvou frontách a díky tomu dosáhli velkých úspěchů v budování socialistické země a obrany socialismu.

V loňském roce naše ozbrojené složky a lid, pevně semknutý za Stranou, vyzdvihl lesk ideí a věci Prezidenta a Generála a zpevnil ideologickou a politickou sílu našich revolučních mas.

65. výročí založení KLDR a 60. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce, politický kurs a události loňska byly demonstrací vůle a víry v Prezidentovy a Generálovy nesmrtelné ideje.

Politika naší Strany – respektovat a milovat lid – a srdečná věrnost lidu ve Stranu a ochota ji následovat jako svou matku se staly jedním a posílily vztah mezi lidem a Stranou, jež se tím dostal na vyšší úroveň.

V uplynulém období budování a ochrany naší vlasti jsme se jasně rozhodli odstranit frakcionáře ve Straně. Díky bdělému zásahu proti antistranickým, kontrarevolučním frakcionářům, správnému rozhodnutí v příhodný čas, Strana a revoluční masy byly ještě více sjednoceny a naše jednota upevněna na maximum. Touto bitvou naše Strana potvrdila, že jako strana sloužící lidu, plně oddána čestné misi, ke které se mnohokrát zavázala, obětuje vše pro dobro lidu a bude dále uplatňovat svou bojovou roli.

V roce 2013 jsme zkonsolidovali naše kapacity pro sebeobranu a dosáhli významného vítězství v boji s imperialisty. Vědci, technici a dělníci obranného průmyslu rozvojem vojenské vědy demonstrovali sílu Songunské Koreje a velmi přispěli k naší národní obraně. Důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Korejské lidové vnitřní bezpečnosti, ctíce ducha obrany velitele a vlasti, ubránili svou Stranu a velitele, zemi a lid a riskujíce své životy zmařili plány nepřítele na rozpoutání jaderné války a záměr stavět se proti KLDR, kde to půjde. Tím prokázali moc a sílu své vlasti.

I přes těžké a komplikované podmínky loňského roku naše ozbrojené složky a lid dosáhli velkého úspěchu v boji za vybudování ekonomického giganta a v boji za zlepšování životního standardu v zemi.

Zvýšení bylo dosaženo v několika sektorech národní ekonomiky a základy soběstačné ekonomiky byly upevněny. Úředníci a pracující v zemědělství zavedli mnoho inovací i přes těžké podmínky a nepříznivé klima a tím přispěli ke zvýšení životní úrovně lidu. Stavitelé postavili mnoho budov pro prosperující vlast a blaho svých spoluobčanů.

Uposlechli apel Strany, aby pracovali “rychlostí Masikryongu” a dokončili např. Muzeum Vítězné vlastenecké války, ulici Vědců Unha, Aquapark Munsu a letiště Masikryong v krátkém čase jako skvělé výtvory éry Strany práce, to vše v zapalujícím vlasteneckém nadšení a odhodlání k práci. Takto ukázali hrdý vzhled své země, jež se mění každým dnem, a umožnili, aby byl více slyšet šťastný smích lidu. Ti, kteří se angažovali v opravách Sehpoských a dalších staveb pokořujících přírodu, přese všechny problémy udělali v krátkém čase zlom v plnění dlouhodobých cílů Strany.

Také kulturní sektor, včetně sportu a vzdělávání, udělal pokroky. Věren usilí Strany vybudovat v naší vlasti sportovní národ, zavál v naší zemi silný sportovní vítr a naši sportovci vyhráli zlaté medaile v mezinárodních soutěžích a tím pozdvihli čest své vlasti.

Přípravy na zavedení dvanáctileté povinné školní docházky byly úspěšně dokončeny, mnohých výdobytků bylo dosaženo na poli vědy a technologií a byly otevřeny moderní nemocniční zařízení pečující o zdraví lidu.

Sektor hudebního umění vytvořil mnoho slavných děl této doby, inspirujících k loajalitě ozbrojené složky a lid a posilujících jejich bojové odhodlání k velkým činům.

Zářící vítězství a úspěchy, kterých jsme loni dosáhli, jsou dílem faktu, že celá Strana, armáda a lid v podpoře revoluční a prolidové politiky naší Strany a jejího moudrého vedení dosáhli hrdinského vítězství a prokázali víru a vůli budovat a bránit socialistickou zemi a neprohrát.

Loňským bojem jsme ukázali, že naše ideologie, naše síla a naše cesta jsou nejlepší a žádná síla nemůže zmařit naši svatou věc a náš pokrok k ideálům a cílům. Srdečně děkuji ozbrojeným složkám a lidu, kteří ve významném roce 2013 dosáhli oči otevírajících úspěchů a prokázali nezměrnou loajalitu Straně, nadšení pro vlast a jedinečného ducha sebeobětování.

Soudruzi!

Nový rok 2014 bude rokem velké bitvy, rokem mnoha změn, ve kterém zahájíme velký skok kupředu na všech frontách v budování a obraně socialistické země a pokrok ve zlaté éře Songunské Koreje. Naše letošní bitva brzy přetvoří krásné ideály a sny lidu ve skutečnost a vítězným pochodem oslavíme 70. výročí slavné Korejské strany práce.

V tomto roce, naplněném nadějí, bychom měli oslavit velký revoluční svátek nadšeným zrychlením našeho hrdinského pochodu k vítězství. “Ať silný vítr skoku vpřed na všech frontách budování a obrany země je naplněn vírou ve vítězství!” – To je bojový slogan naší Strany a lidu pro tento rok. V tomto roce bychom měli vnést plameny inovace do sektorů zemědělství, stavitelství, vědy a technologie.

Ať tyto plameny hoří stejně jako plameny skoku vpřed na všech frontách socialistické výstavby.

Tento rok je 50. výročím dne, kdy Prezident Kim Ir-sen publikoval své Teze o otázce socialistického venkova. Měli bychom prokázat platnost a živost těchto tezí zavedením dynamické ideologické, technologické a kulturní revoluce na venkově a dosažením zvratu v zemědělské produkci.

Pozdvihněme zemědělství jako hlavní součást našeho boje ekonomické výstavby a zlepšování života lidu. Koncentrujme všechnu naši sílu na zemědělství! Zemědělství by mělo aktivně zavádět vědecké metody hospodaření a hospodařit zodpovědně. Dosáhněme bez neúspěchů cílů Strany!

Měli bychom zlepšit metody páření chovných zvířat, více pěstovat ve sklenících a zavést houbaření ve velkém. Tím zajistíme velké množství masa, zeleniny a hub pro lid.

Zahajujeme rok budování. Stavitelství je důležitá fronta – základ budování země – základ štěstí lidu. Stavitelský sektor by měl začít stavět budovy na světové úrovni a tím reprezentovat éru Songun, dále budovat pro zlepšení životní úrovně lidu a tím položit pevné základy soběstačné ekonomiky a nezávislého, civilizovaného života. Vystavění elektráren na řece Čhchongchon, farem v Sepho, Kusanské ovocnářské farmy a vodovodního potrubí v provincii Jižní Hwanghae a opravy paneláků a dalších objektů by mělo být dokončeno podle plánů. Je důležité zahájit stavbu ubytoven a kolejí a dalších staveb souvisejících s podmínkami pro vzdělávání. Je nutné zavést kulturní a sociální centra na nejvyšší úrovni. Letos by ozbrojené složky a lid měli zvýšit úsilí v budování Pchjongjangu, aby byl nádhernější, a postarat se, aby i provincie, města a okresy byly na náležité úrovni.

Věda a technologie jsou důležité pro budování země a štěstí lidu a budoucnost země záleží na jejich úrovni. Sektor vědeckého výzkumu by se měl zaměřit na budování vědecky založené ekonomiky, řešit problémy v budování ekonomiky a pozdvihávání životního standardu lidu stejně jako vědecké a technologické problémy, které se objevují v současné situaci. Všichni vědci a technici by měli dosáhnout dobrých výsledků díky zkušenostem, “nářadí”, jež jim dodala Strana, a entusiasmu. Díky tomu se stanou skutečnými vlastenci, kteří se podílí na budování národa. Zaměřování pozornosti na vědu by mělo zachvátit celou společnost a úředníci a lid by se měli vzdělávat ve vědě a technologii – podle sloganu o orientaci lidu ve vědě a technice.

Měli bychom zažehnout plameny inovace ve vedoucích sektorech, základních industriálních sektorech a všech ostatních odvětvích národní ekonomiky. Metalurgický a chemický průmysl jsou dvojčata ekonomického giganta. Pokrok v tomto směru je velkou zárukou pro pokrok v ekonomice a budování lepšího životního standardu pro lid. Tyto industriální sektory by měly vyzdvihnout slogany o Čučchistické orientaci, modernizaci a spustit velkou kampaň za zvyšování produkce za předpokladu, že se budeme spoléhat pouze na naše zdroje surovin, paliva a výdobytky vědy a techniky. Díky tomu by měly poskytnout dostačující množství oceli a chemického zboží, které jsou důležité pro národní ekonomiku jako celek a pro zlepšování životní úrovně lidu.

Naší prioritou by též měl být uhelný průmysl a elektrárny. Zatímco se musíme snažit na maximum využít naše elektrárny, měli bychom načrtnout správné plány dodávání elektrického proudu. Je důležité produkovat více elektriky a především využívat hydraulická zařízení, ale využívejme i vítr, geotermální zdroje, slunce a další zdroje. Měli bychom zvýšit produkci uhelných dolů a tím vyřešit problém se železnicemi a dalšími druhy přepravy. Elektrárny, uhelný průmysl a železnice by společně měly projít inovací a tím přispět k rozvoji národní ekonomiky.

Měli bychom věnovat úsilí vývoji lehkého průmyslu, který hraje hlavní roli ve zlepšování životní úrovně lidu. Modernizací a zaváděním CNC technologií na výrobních linkách, zvýšením těžby lokálních surovin a dalších materiálů by se měla normalizovat produkce továren lehkého průmyslu.

Všechna města a okresy by měly produkovat různé druhy kvalitního spotřebního zboží ve větším množství díky vývoji místního průmyslu s ohledem na místní podmínky.

Stát by se měl také postarat o vzpružení rybářského sektoru. Ten by měl následovat příklad Lidové armády, které se podařilo vylovit enormní množství ryb díky plnění příkazů Nejvyššího velitele. Modernizace rybářských lodí a spuštění kampaně rybaření podle vědeckých metod nechť mají za následek přístavy plné lodí, vracejících se s plným nákladem. Také věnujme pozornost ostatním plodům moře.

Měli bychom ochraňovat neocenitelné přírodní bohatství země – podzemí, lesy a mořské plody a proveďme masové zalesnění všech pohoří. Všechna odvětví národního hospodářství by měla zvýšit produktivitu, využít všechen potenciál a rezervy a spustit skvělou ekonomickou kampaň. Ekonomizace znamená zlepšení produkce a projev vlastenectví. Zintenzivněme ekonomizační kampaň v celé společnosti, nechť je zužitkován každý watt energie, každý gram uhlí a každá kapka vody.

Všechen lid by měl pochopit základy vedení ekonomiky s hlubokým citem pro vlast.

Dalším úkolem je vylepšit vedení a management ekonomiky. Zpevněme jednotný státní hospodářský systém pod vedením strany, posilujme smysl pro odpovědnost, pro tvůrcovství a povzbuďme všechen pracující lid v jeho zodpovědnosti a roli pánů produkce a managementu.

Zahajme velký skok v budování kultury, včetně vzdělávání. Vzdělávací sektor nechť zlepší obsah, metody, podmínky a prostředí pro vzdělávání, jak to vyžaduje revoluce a budovatelské časy a nechť zavane svěží vítr ve vzdělávání, včetně vzdělávání starší generace.

Zvýšené úsilí věnované zdravotnictví a preventivní medicíně zajistí, že výhody socialistického zdravotnického systému budou lidu lépe dosažitelné.

Umění a literatura jsou skvělé nástroje pro revoluční pokrok v budování země. Měly by produkovat významná díla ve velkém množství, na vysokém stupni ideologických a uměleckých kvalit, která se dotknou srdcí diváků a umožní pokrok v revoluci.

Také bychom měli v celé zemi rozvíjet sport. Povzbuďme sportovce k zintenzivnění tréninků s nadějí stát se světovými šampiony a zavádějme stranický plán vybudování země sportovního národa cestou sportovní vědy, technologií a zmasověním sportovních aktivit.

Měli bychom i nadále směřovat značné úsilí do budování obranné schopnosti země. Posílení obranyschopnosti je nejdůležitější ze všech státních záležitostí a důstojnost země, štěstí a mír lidu musí spočinout na silných pažích. Dále bychom měli rozvíjet Lidovou armádu do silné revoluční armády Pektusanu, která je neochvějně věrná Straně, vůdci, zemi a lidu. Hlavním článkem v celém řetězci vývoje Lidové armády je posilování role čety, což je základní bojová jednotka a vojákův domov. Je nutné všechny čety přetvořit v elitní jednotky, připravené politicky a ideologicky, vojensky a technologicky, bratrsky cítící. Posilováním politického a ideologického vzdělání armády dosáhneme toho, že vojska budou připravena bránit Kumumsanský palác slunce a ÚV Strany svými životy. Ať zintenzivňují bojový trénink, nechť jsou připraveni bojovat jeden proti stu skvělými dovednostmi, dobrou fyzickou kondicí a smyslem pro disciplínu. Korejské Lidové vnitřní bezpečnostní síly by měly účinně plnit své vznešené poslání a povinnost bránit vůdce, systém a lid, vedoucí úlohu strany, revoluční vojenské klima v ní, a Dělnicko-rolnické Rudé gardy musí posílit bojový výcvik a nadále zůstat plně připraveny k akci za všech okolností. Sféra obranného průmyslu by měla vyrábět větší množství moderního vojenského materiálu našeho vlastního stylu – lehké, bez posádky, inteligentní a vysoce přesné. Tím se posílí sebeobrana země.

Dále je nutné upevňovat politickou a ideologickou pozici naší revoluce. Je to síla, která rozhoduje o vítězství či selhání v bitvě o obraně socialismu, a konsolidace revolučních řad politicky a ideologicky je nejdůležitější úkol před námi.

V tomto významném roce, kdy zdravíme 40. výročí programu modelování společnosti na Kimilsungismu, zdokonaleném Velkým generálem, měli bychom upevnit stranu organizačně a ideologicky, trénovat všechny členy společnosti, která by měla být vybavena znalostmi Kimilsungismu-Kimčongilismu a upevnit srdce jednoty revolučních řad.

Je nezbytně nutné ustanovit monolitický vedoucí systém ve Straně, zajistit čistotu stranických řad a zlepšení militantní funkce a role stranických organizací.

Dalším z úkolů je směřování úsilí k prohloubení ideologické výchovy mezi úředníky, členy strany a ostatními pracujícími, aby se zajistilo, že myslí a jednají vždy a všude v souladu se stranickými myšlenkami a záměry, s neochvějnou vírou, že jsou oddáni pouze velkým soudruhům Kim Il-sungovi a Kim Čong-ilovi a naší straně. Měli bychom zajistit, aby přistupovali s politickým uvědoměním k sebemenším jevům a prvkům, které porušují jednotu strany a revolučních řad a oslabují jejich srdce a odstranili je, aby zintenzívnili boj a vymýtili jakoukoli cizí ideologii a dekadentní životní styl, který může ohrozit náš systém a podpořit plány nepřítele na ideologickou a kulturní infiltraci.

Aby plameny skoku vpřed plály na všech frontách budování prosperující socialistické země, je nutné spoléhat plně na mentální sílu mas. Největší potenciál pro tvorbu a inovaci, základní klíč k zázračné změně, spočívá v tom, že se spolehneme na duševní sílu všech vojsk a lidu. Ideologická kampaň informovanosti a motivace musí být zahájena. Dejme svobodný průchod mentálním schopnostem straníků a pracujících. Všichni by měli přijmout Kimčongilismus jako duševní součást a aplikovat jej v praxi a díky tomu se stát hrdiny v boji o vybudování mocné, civilizované socialistické společnosti.

Je nutné stanovit přísnou revoluční kázeň a pořádek ve všech oblastech revolučního boje a budovatelské práce. To je důležitým faktorem při prokazování výhod kolektivismu naší společnosti a úspěchů všech podniků. Veškerá odvětví a jednotky by měly vše provádět v souladu s politikou strany a zákony, směrnicemi a rozhodnutími státu a podporovat úředníky a pracující dodržovat právo s plným vědomím, že jsou pány své společnosti a občané KLDR. Úředníci by měli zdvojnásobit úsilí o splnění své povinnosti jako vedoucí členové revoluce a věrní služebníci lidu. Měli by vše organizovat s absolutní loajalitou ke Straně, se smyslem pro zodpovědnost za svou práci, považovat požadavky a zájmy lidí jako absolutní kritéria pro jejich výkon, týkající se pouze toho, co a jak si lid přál. Měli by být hluboce upřímní k požadavkům a názorům lidí, žít a pracovat jako jejich skuteční zaměstnanci, kteří se neustále věnují zájmům lidu.

V letošním roce si připomínáme 20. výročí ode dne, kdy prezident Kim Ir-sen napsal svou poslední doušku na historický dokument o znovusjednocení země. Věrni odkazu prezidenta Kim Ir-sen a generála Kim Čong-ila, zaměřme se na pokrok v hnutí pro národní sjednocení. Chceme-li toto řešit v souladu s aspiracemi a přáním našich krajanů, odmítněme cizí síly a pevně se držme hlediska Náš národ sám. Pouze tehdy, pokud zůstaneme pevní v tomto pohledu, můžeme znovusjednotit zemi samostatně a v souladu se zájmy a požadavky našeho národa. Hnací silou pro národní sjednocení jsou všichni členové korejského národa na severu, na jihu i ze zahraničí. Vydat se na turné po cizích zemích a vychvalovat “mezinárodní spolupráci” v řešení inter-korejských vztahů je ponižující zrada a odevzdání se do rukou vnějších sil. Sever a Jih by měly dodržovat zásadu nezávislosti, která je jedním ze tří principů národního sjednocení. Bylo potvrzeno společnými prohlášeními: Pevně se držet hlediska „Náš národ sám“ a respektovat a uplatňovat toto prohlášení s upřímností.

Měli bychom vyvinout větší úsilí na obranu národní bezpečnosti a míru. USA a Jihokorejští váleční maniaci nasadili legie zařízení pro jadernou válku po celém Korejském poloostrově a pokračují jako šílení ve svých vojenských cvičeních pro jadernou válku proti Severu, což znamená kritickou situaci, kdy může každá náhodná potyčka vést k totální válce.

Dojde-li k další válce v této zemi, následkem bude smrtelná jaderná katastrofa a Spojené státy nikdy nebudou v bezpečí. Všichni Korejci nesmí tolerovat válečné manévry doma i v zahraničí a statečně je mařit. Příznivější klima by mělo nastat pro zlepšení vztahů mezi Severem a Jihem. Je srdcervoucí vidět náš národ rozdělen zahraničními silami a je nesnesitelné vidět jednu stranu házející bláto a ukazující nepřátelství k druhé straně. To slouží pouze jako příležitost silám, které nechtějí vidět jednu Koreu. Je nejvyšší čas skoncovat s takovým pomluvami, které nepřinášejí nic dobrého pro obě strany, a Jih by měl upustit od toho, co škodí národní jednotě a smíření. Jihokorejské úřady by měly ukončit bezohledné pronásledování svých krajanů – “stoupenců severu” a začít podporovat mezikorejské vztahy v reakci na výzvu národa o nezávislosti, demokracii a národním sjednocení. Podáme ruku každému, kdo se rozhodne dát přednost národu a chce sjednocení, bez ohledu na jeho či její minulost a budeme nadále usilovat o lepší inter-korejské vztahy. Všichni Korejci na Severu, na Jihu a v zahraničí by měli dosáhnout pevné jednoty pod skutečně vlasteneckým praporem, principem „Náš národ sám!“, a v celostátním boji za sjednocení země. Tím se otevře nová etapa pro nezávislé sjednocení, mír a prosperitu v letošním roce.

V loňském roce na mezinárodní scéně imperialisté pokračovali ve válce a válečnými manévry ohrožují nezávislost jiných suverénních států a právo lidstva na existenci. Zejména Korejský poloostrov, nejnapjatější místo na světě, bylo ve špatné situaci kvůli manévrům nepřátelských sil “pro jadernou válku proti KLDR”, což představovalo vážnou hrozbu pro mír a bezpečnost v regionu a zbytku světa. Nic není cennější pro náš lid než mír, ale ten nemůže být vyžebrán. Nikdy nesmíme jen tak sedět se založenýma rukama a dívat se na temné mraky jaderné války, vznášející se nad Korejským poloostrovem. Budeme bránit suverenitu, klid a důstojnost naší země, spolehněme se na naše mocné obranné síly. Pevně se držíce zásad naší zahraniční politiky – nezávislost, mír a přátelství – se Strana a vláda KLDR budou snažit o posilování vztahů se všemi zeměmi, které respektují naši nezávislost a jsou k nám přátelské, ochraňují světový mír a usilují o prosperitu lidstva.

Úkoly, kterým čelíme, jsou obrovské a spousta potíží nám stojí v cestě. Nicméně, naše revoluční věc určitě zvítězí, my kráčíme pod velkým praporem Kim Ir-sena a Kim Čong-ila.

Nechť všichni usilují o vítězství v novém roce, naplněni velkou snahou, neochvějnou důvěrou a pevně sjednoceni za Stranou!