nahoru

Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek Reflex.cz

1. března 2010 • 09:23

Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek reflex.cz

 

I.

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.reflex.cz (dále jen „Internetové stránky“) a provozovaných společností RINGIER ČR, a. s., IČ 40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

 

II.

Registrace

Uživatel Internetových stránek (dále jen „Uživatel“) získá registrací na Internetových stránkách přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Internetových stránek může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).

 

Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení registrovaného Uživatele na Internetové stránky stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Internetové stránky měnit. O takovéto změně bude Provozovatel informovat na Internetových stránkách nejpozději sedm dnů před její účinností.

 

Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Internetové stránky na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Internetových stránek ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.

 

III.

Placený obsah

Internetové stránky obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným uživatelům Stránek (dále jen „Placený obsah“).

 

Placený obsah je tvořen především archivem článků převzatých z časopisu Reflex publikovaných na Internetových stránkách a případně dalším obsahem, který je jako Placený obsah na Internetových stránkách označen a publikován. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.

 

Placený obsah bude registrovaným Uživatelům Internetových stránek zpřístupněn po splnění některé z níže uvedených podmínek:

a) po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena)

b) po objednání předplatného tištěného časopisu Reflex (na dobu, na kterou bylo předplatné uhrazeno)

c) po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem

 

Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.

 

Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:

- evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Provozovatele určeného pro příjem plateb

- evidenci informace o objednávce předplatného tištěného časopisu Reflex v systému Provozovatele určeného pro evidenci těchto informací. Tuto informaci poskytne Provozovateli partner Provozovatele, který na základě smluvního vztahu s Provozovatelem vede pro Provozovatele evidenci předplatného tištěného časopisu Reflex

- evidenci splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem v souladu s pravidly uvedenými pro tento účel na Internetových stránkách

 

Uživatel není oprávněn prohlížet si Placený obsah současně na více než jednom osobním počítači či jiném zařízení umožňujícím přístup na Internetové stránky.

 

Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu, jakož i ukončit nebo přerušit jeho poskytování.

 

IV.

Účast na diskusích

V případě, že Provozovatel Internetových stránek umožní vedení diskuse Uživatelů v rámci Internetových stránek, berou Uživatelé na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na Internetových stránkách bez časového omezení.

 

Uživatelé účastnící se diskuse jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování.

 

Uživatelé jsou povinni v rámci diskuse dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky v diskusi zejména nesmějí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.

 

Příspěvky v diskusi dále nesmějí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

 

Přezdívky v diskusi nesmějí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.

 

Uživatelé nesmějí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.

 

V.

Ostatní povinnosti Uživatelů spojené s registrací a zpřístupněním obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách

Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.

 

V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách jsou Provozovatelem požadovány konkrétní údaje o Uživateli, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě a je povinen informovat Provozovatele o jejich změně v souladu s konkrétními pravidly pro jejich aktualizaci stanovenými Provozovatelem.

 

Provozovatel je oprávněn podmínit registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů Uživatele, pokud takovéto osobní údaje Uživatele budou nezbytné pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování příslušné jiné služby na Internetových stránkách.

 

Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Inzerentových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy to Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Internetové stránky stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.

 

Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Internetových stránek a narušovat provoz Internetových stránek zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Internetové stránky.

 

VI.

Ochrana autorského práva

Materiály publikované na Internetových stránkách mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).

 

Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Internetových stránkách pouze pro svou vlastní potřebu. Kopírování, zveřejňování, rozšiřování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou zakázány. Úprava a pozměňování obsahu Internetových stránek či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Internetových stránek pouze pro osobní účely a pouze za předpokladu, že takovéto ukládání, resp. kopírování není u příslušné položky vyloučeno buď výslovným zákazem, nebo softwarovou ochranou.

 

Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích, včetně užití pro zpravodajské účely, je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému zveřejnění souhlas.

 

VII.

Ostatní ustanovení

Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek reflex.cz. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Internetových stránkách nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.

 

Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Internetových stránek, jejich jednotlivých sekcí, resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.

 

Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody.

 

V případě, že Internetové stránky obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

 

RINGIER ČR, a. s.

 Kurzy měn
25,970
22,930
29,390
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější