nahoru

Andrej Babiš hraje o čas. Advokát Jiří Kučera analyzuje jeden z posledních dní jeho soudu

Jiří Kučera 4. ledna 2023 • 20:20
Andrej Babiš hraje o čas. Advokát Jiří Kučera analyzuje jeden z posledních dní jeho soudu
foto: Foto Blesk - Renata Matějková

Soud s expremiérem a kandidátem na prezidenta Andrejem Babišem jde do finále. Jestli se spolu se svou bývalou manažerkou Janou Nagyovou na farmě Čapí hnízdo dopustili dotačního podvodu, by mohl soudce rozhodnout už na konci tohoto týdne. Ve spolupráci s advokátní kanceláří Kučera & Associates přinášíme právní analýzu 13. dne soudního líčení. Podle advokáta Jiřího Kučery teď obhajoba Andreje Babiše usiluje o to, aby rozsudek padl co nejpozději.

Hned v úvodu 13. dne líčení se soud musel vypořádat s návrhem obhajoby na opakované předvolání psycholožky Jindřišky Záhorské k soudu. Ta na posledním jednacím dni v prosinci podala znaleckou výpověď k posudku o duševním zdraví Andreje Babiše mladšího. Soud rozhodl, že psycholožka k soudu znovu nemusí.

Návrh zamítl, protože jej neshledal důvodným. Takové rozhodnutí není překvapivé, protože obecně se znalec předvolává k opakovanému výslechu jen tehdy, pokud v souvislosti s posudkem přetrvávají pochybnosti či pokud se má vyjádřit k novým skutečnostem. Nicméně jak se lze dočíst v analýze předchozího dne soudního líčení, psycholožka Jindřiška Záhorská poskytla velmi přesvědčivou výpověď a velmi pečlivě a srozumitelně odpovídala i na dotazy obhajoby. Vzhledem k tomu, kdy se neobjevily žádné nové skutečnosti, tak k jejímu opakovanému výslechu nebyl shledán žádný důvod.

Obhajoba Andreje Babiše vytáhla pár trumfů z rukávu

Následně již obhajoba představila zřejmě nejsilnější argumenty, které si šetřila na závěr procesu. Povolala dva znalce z oblasti ekonomie, kteří vyvraceli tvrzení obžaloby, že farma Čapí hnízdo nebyla samostatným podnikem.

Proč je to pro soud důležité? Paní Nagyová je v tomto případu obviněna (mimo jiné) ze spáchání trestného činu dotačního podvodu a pan Babiš měl spáchání tohoto trestného činu svým jednáním umožnit a je tedy obviněn z napomáhání ke spáchání tohoto zločinu. Spáchání dotačního podvodu dle obžaloby spočívá v tom, že paní Nagyová uvedla v žádosti o dotaci nepravdivou informaci, že farma Čapí hnízdo je samostatným malým a středním podnikem.

Pro soud je tedy důležité zhodnotit, zda byla farma Čapí hnízdo malým a středním podnikem bez propojení na jiné firmy. Dle dostupného aplikačního výkladu jsou firmy považovány za propojené mimo jiné v případě, kdy má jeden podnik většinu hlasů v druhém podniku prostřednictvím společně jednajících fyzických osob, a zároveň oba podniky provozují svou činnost ve stejném či souvisejícím odvětví (trhu).

Dle obžaloby farma Čapí hnízdo samostatným podnikem nebyla, protože byla propojená s koncernem Agrofert. Ten měl mít ve farmě většinu hlasů prostřednictvím Andreje Babiše a jím ovlivňovaných akcionářů farmy – tedy Babišových dětí a bratra jeho partnerky. Obžaloba zároveň tvrdí, že farma poskytovala stejné služby jako koncernové společnosti a působila tak na stejném trhu. Jak bylo ještě před podáním žádosti o dotaci uvedeno v obchodním rejstříku, těmi byly mimo jiné ubytovací služby, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, či hostinská činnost, což jsou nepochybně shodné předměty podnikání, jako u jiných společností ze skupiny Agrofert.

Podle znalců obhajoby je ale důležité geografické vymezení relevantního trhu. Tvrdí, že podnikání farmy Čapí hnízdo bylo omezeno na Středočeský kraj a ke vzniku konkurenčního vztahu tak nedošlo. Ke konkurenčními vztahu s koncernem pak nemělo podle obhajoby v rozhodné době docházet také z toho důvodu, že ačkoli farma už měla v obchodním rejstříku zapsané činnosti podnikání shodné s těmi z koncernu, v rozhodné době ještě fakticky nepodnikala.

Bude proto skutečně zásadní, jak dnešní znalecké posudky vyhodnotí soud a zda případně obžaloba či soud sám nebude iniciovat zpracování posudku revizního. V takovém případě by pak samozřejmě v tomto týdnu rozsudek nepadl.

Soud ale také může vyhodnotit závěry posudku jako irelevantní pro své rozhodnutí. Dle mého názoru je možné, že soud nebude na geografické rozdělení trhu brát zřetel a farmu Čapí hnízdo bude brát za propojenou s Agrofertem na základě propojení osob a shodných činností podnikání. To, že mezi farmou Čapí hnízdo a Agrofertem panovala ekonomická jednota, která měla být zřejmá i paní Nagyové, navíc podrobně rozvádí i zpráva OLAF.

Navíc jsem toho názoru, že podmínka samostatnosti malých a středních firem, které o dotace žádají, dle výkladu míří na zamezení situaci, aby podpora šla tam, kde jí není potřeba, tedy mezi firmy, které v tom odvětví jsou již etablované a větší než malé a střední podniky, bez ohledu na jejich geografickou působnost, resp. na to, jestli si v nějakém regionu mohou konkurovat, či nikoliv.

Obhajoba chce další přezkum věrohodnosti AB juniora

Obhajoba se také urputně snažila zvrátit pro ni nepříznivé a překvapivě také velmi jednoznačné vyznění posudků ohledně duševního zdraví Andreje Babiše mladšího. Poté, co neuspěla s návrhem na opakovaný výslech znalkyně v oblasti psychologie Jindřišky Záhorské, přispěchala s návrhem na nové znalecké posudky v oborech psychiatrie a psychologie, které by měli zpracovat jiní znalci.

O tomto návrhu soud zatím nerozhodl. Praxe nicméně bývá taková, že soud zadává vypracování nového posudku zpravidla tehdy, kdy je původní posudek nepřesvědčivý či pokud mají dva posudky v řízení vzájemně protichůdné závěry. V tomto případě ale rozpory mezi posudky znalkyň nebyly. Obě přišly s velmi podrobnými, srozumitelnými a přesvědčivě zdůvodněnými závěry. Za situace, kdy obhajoba sama svůj posudek s protichůdným závěrem nepředložila, lze tedy spíše očekávat, že soud takový návrh zamítne.

Urputnou snahu obhajoby o vypracování nového posudku svědčí i předložení obsáhlé knihy, která má údajně dokládat, že Andrej Babiš junior byl manipulován proti otci a že svou výpověď před soudem účelově upravil, aby svého otce poškodil. Ostatně v tomto smyslu se také emotivně vyjádřil přímo Andrej Babiš, a to i přesto, že byl v prosinci za podobný projev již soudem kárán.

Ani o tomto návrhu na doplnění dokazování soud zatím nerozhodl, nicméně je nepravděpodobné, že by kniha mohla být soudem připuštěna jako důkaz, a být také důvodem pro nařízení revizního posudku, či doplnění stávajících posudků o věrohodnosti výpovědi Andreje Babiše mladšího, jelikož se týká událostí v přípravném řízení. Leč možné je všechno.

Záhadná žádost Babišovy obhajoby a nadbytečné výpovědi obžalovaných

Obhajoba rovněž navrhla podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce k Soudnímu dvoru Evropské unie, jejíž přesný obsah neznáme. Lze se ale domnívat, že se má týkat stanoviska k výkladu pojmu nezávislý malý a střední podnik v době podání žádosti o dotaci. Ani o tomto návrhu na doplnění dokazování soud zatím nerozhodl a bez znalosti obsahu žádosti nelze ani usuzovat, zda jí vyhoví.

Po znalcích a důkazních návrzích obhajoby přišla na řadu avizovaná velmi obsáhlá výpověď obžalované Jany Nagyové. Přestože byla její výpověď opravdu velmi dlouhá, nic nového ani zásadního v ní nezaznělo. Důležitý je nicméně její akcent na absenci tzv. subjektivní stránky, tedy že její jednání nebylo úmyslné i pokud by mělo platit, že farma Čapí hnízdo skutečně nebyla malým a středním podnikem, jak bylo deklarováno. Obžalovaná Nagyová se tedy především snažila svou obsáhlou výpovědí přesvědčit soud o tom, že v dané době ona sama neochvějně věřila, že informace, které dotačním orgánům v prohlášení poskytuje, jsou skutečně pravdivé a že toto své přesvědčení dovozovala z konkrétních zdrojů v té době dostupných.

Po Nagyové stanul před ohrádkou také sám prezidentský kandidát Andrej Babiš, který hned v úvodu zopakoval svá prohlášení o politickém procesu a polistopadovém kartelu. Stěžoval si také na politiky, novináře, psychiatry a ostatní, přičemž soudce ho vyzval, aby ve své řeči neopakoval, co již v procesu opakovaně sám několikrát řekl. Babiš následně ve své výpovědi zpochybnil svědky a znalce, kteří vypovídali v jeho neprospěch a kategoricky popřel jakékoliv ovlivňování čí řízení farmy svou osobou. Prohlásil, že nic špatného nespáchal a nerozumí tomu, proč je trestně stíhán. Na dotazy soudu, obžaloby a obhajoby obdobně jako obžalovaná Nagyová po poradě s obhájcem odmítl odpovídat. Jeho výpověď tedy zhola nic relevantního pro rozhodnutí ve věci nepřinesla.

Dočkáme se rozsudku před prezidentskými volbami?

Je zřejmé, že se obhajoba ze všech sil snaží zvrátit dosud nepříznivý vývoj řízení. Zatím vynesla svůj nejsilnější trumf v podobě znaleckých posudků, které mají za cíl zpochybnit, že paní Nagyová uvedla nepravdivé informace, přičemž pokud na žádost nepravdivé informace uvedla, tak neúmyslně.

Zřejmě se také snaží oddálit vynesení rozsudku. Pro další vývoj soudního líčení bude zásadní, jestli soud vyhoví návrhu obžaloby a rozhodne doplňovat důkazy o některý nebo oba z revizních posudků. Pokud návrh zamítne, bude to jistě špatný signál pro obhajobu a zároveň to bude předzvěst blížícího se rozsudku, a to již do konce tohoto týdne.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates.

Jiří KučeraPrezidentské volby 2023

Začátkem roku 2023 se budou konat prezidentské volby, kde se rozhodne o nástupci Miloše Zemana. Přinášíme vám přehled užitečných informací, volební zpravodajství i zajímavosti týkající se prezidentského úřadu.

Kandidáti Termín voleb

Voličský průkaz Volební systém Pravidla kampaně Výsledek voleb Druhé kolo


Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.