Andrej Babiš

Andrej Babiš Zdroj: fotomontáž Jan Ignác Říha

Právník Aleš Rozehnal pro Reflex: Babiš zákon neobešel ani nezneužil. Jen se zachoval nemravně

Ministr financí Andrej Babiš byl některými médii a politiky obviněn z toho, že vydáním korunových obligací, jejichž důsledkem je daňová úspora Agrofertu a nulová daňová povinnost Andreje Babiše, obešel nebo zneužil zákon. Obejití či zneužití zákona však nejsou abstraktní morální kategorie, ale právní instituty, s nimiž právo spojuje konkrétní právní následky.

Obcházení zákona spočívá ve vyloučení závazného pravidla způsobem, který sice sám o sobě není zákonem zakázaný, ale výsledek takového jednání je v rozporu s cíli zákona, a je tedy zákonem nepředvídaný, a tudíž nežádoucí. Sankcí za obcházení zákona je absolutní neplatnost.

Co tedy bylo cílem nulové daně z výnosů korunových dluhopisů? Bylo jím zvýšení atraktivity financování podniků prostřednictvím daněprostých obligací na straně jedné a mimořádně výhodný způsob zhodnocení vkladu nezatížený žádnou, tedy ani dividendovou či jinou příjmovou daní na straně druhé. Přesně toho cíle bylo však vydáním korunových dluhopisů Agrofertu a jejich koupí Andrejem Babišem dosaženo. O obcházení zákona se proto jednat nemohlo.

Zneužitím práva je naproti tomu situace, kdy někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti. Při nalézání toho, co je zneužitím práva v daňové oblasti, je nutno vycházet ze skutečnosti, že racionální daňový subjekt bude svoji daňovou povinnost vždy pokud možno minimalizovat. Sama o sobě není taková minimalizace zneužitím práva. To nastává až tehdy, pokud daňová minimalizace či optimalizace spočívá na iracionálním výkladu zákona, a narušuje tak rozumné uspořádání společenských vztahů.

Zneužitím práva proto není například situace, kdy korporace poskytne dar odborové organizaci, která ho následně daruje zaměstnancům této korporace, čímž dojde ke snížení daňového základu korporace, k němuž by v případě poskytnutí daru přímo zaměstnancům nedošlo. Stejně tak není zneužitím práva, pokud vlastník české společnosti přesune svůj daňový domicil do Nizozemska, aby se vyhnul dani z dividend, která se na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s touto zemí neplatí.

Rozhodnutí Andreje Babiše jakožto jediného akcionáře Agrofertu vydat korunové dluhopisy je výkonem jeho práva. Stejně tak jako jeho rozhodnutí, že Agrofert mu tyto dluhopisy prodá. Výkon tohoto práva není k neodůvodněné újmě státu, protože ona „újma“, tedy snížení daňových příjmů, je předvídána zákonem, jenž jí právě poskytuje odůvodnění.

Ačkoli ani v roce 2012, kdy Agrofert obligace vydal, ani v roce 2013, kdy obligace Andrej Babiš koupil, dosahoval stav peněžních prostředků a účtů v bankách Agrofertu téměř pěti miliard Kč, není možno považovat posílení kapitálové pozice společnosti za krok, jenž by byl zcela ekonomicky neúčelný. O zneužití práva tedy také nejde.

Lidské jednání však není možno posuzovat pouze z pohledu práva. Lidské jednání má totiž často nejen právní, ale i morální dimenzi. Právo a morálka jsou dva normativní systémy, které spolu koexistují. Někdy jsou v souladu, někdy spolu nesouvisejí, ale někdy jsou v rozporu. K rozporu dochází tehdy, pokud je právem požadováno nebo umožněno něco, co je v rozporu s existující morálkou.

I kdybychom uvěřili tomu, že Andrej Babiš chtěl koupí korunových dluhopisů své společnosti zvětšit její hotovost, zůstane faktem, že tak mohl učinit způsobem, jenž by mu zachoval míru zdanění odpovídající většině obyvatel České republiky. Mohl tyto prostředky poskytnout společnosti prostřednictvím půjčky nebo úvěru, mohl zvýšit základní kapitál nebo vydat obligace o větší jmenovité hodnotě než jedna koruna. Ve všech těchto případech by však platil daň z příjmů stejně jako naprostá většina lidí, jež korunové dluhopisy neměla možnost emitovat.

Pokud na jednu stranu Andrej Babiš snižuje své daně na nulu a zároveň prostřednictvím daňových zákonů, kontrol a zadržovaných vratek DPH šikanuje ostatní podnikatele, není to sice ani obcházení, ani zneužití zákona, ale je to jednání zcela nemravné. Obcházení a zneužívání zákona jsou sankcionovány státem. Porušení morálních norem je sankcionováno veřejným míněním. Budoucnost ukáže, zda Babišova daňová úspora nebyla ve skutečnosti příliš drahá.