Zdroj: Pexels.com

Výpověď dohodou - vzor, jak ji napsat, kdy se vyplatí?

Výpověď. Pro někoho celoživotní strašák s vidinou nejisté budoucnosti, pro druhého synonymum nových začátků. Ukončit pracovní poměr lze několika způsoby, přičemž v oblíbenosti stoupá takzvaná výpověď dohodou, respektive dohoda o rozvázání pracovního poměru. Kdo ji může podat a za jakých podmínek? Na co má zaměstnanec nárok?

Nejrozšířenější cestou, jak odejít ze zaměstnání, je výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jak stanoví zákoník práce, zákon č. 262/2006. Tu může podat zaměstnanec i zaměstnavatel, zpravidla s udáním důvodu. Výpověď musí mít podobu písemného dokumentu, jinak se k ní nepřihlíží.

Oproti dohodě o rozvázání pracovního poměru se standardní výpověď liší tím, že s ní zaměstnavatel sice nemusí souhlasit, avšak nezbývá mu než ji od zaměstnance přijmout. A to i bez uvedení důvodu. Naopak zaměstnavatel nemůže svého zaměstnance propustit bezdůvodně. Nesmí například propustit zaměstnance na rodičovské dovolené. 

Výpověď od zaměstnavatele by měla být opodstatněná, to znamená, podložena reorganizačními důvody, zrušením pracovní pozice, tedy pro takzvanou nadbytečnost, z vážného porušení pracovní kázně, nebo není-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále zdravotně způsobilý k vykonávání pracovní náplně. 

TIP: Pokud člověk přemýšlí o nové kariéře, můžu zkusit najít volné pozice na copywritery. Copywriting představuje obor, který v posledních letech získává větší pozornost. Copywriteři píší články na nejrůznější témata, připravují popisky produktů pro e-shopy či sepisují nejrůznější návody a texty pro firmy. Ve většině případů se jedná o plně externí práci z domova.

Výhody dohody o rozvázání pracovního poměru 

K nepřesně označované výpovědi dohodou je nejčastěji přistupováno z časových důvodů. Zaměstnance může tížit dlouhá výpovědní doba, poněvadž potřebuje nastoupit do nového zaměstnání dříve, případně z osobních či jiných důvodů nechce na současném pracovišti setrvat déle. 

Zaměstnanec může v dohodě uvádět důvod svého odchodu, avšak nemusí. Na přesném datu ukončení pracovního poměru je třeba se dohodnout se zaměstnavatelem, odtud slovo „dohoda“. Zaměstnavatel musí s ukončením pracovního poměru dohodou souhlasit. Bez souhlasu jedné ze stran nelze zaměstnání tímto způsobem ukončit. 

Pexels.com

Cílem této formy výpovědi je snaha nalézt přijatelný kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. Pracovní poměr končí datem uvedeným v dohodě. Může to být ihned, nebo také za měsíc. 

Jak napsat výpověď dohodou?

Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí splňovat několik náležitostí. V prvé řadě musí být písemná a musí obsahovat:

  • údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli
  • předmět dohody dle § 49 zákoníku práce
  • datum uzavření pracovní smlouvy a popis pozice
  • důvod ukončení pracovního poměru (nepovinné)
  • počet vyhotovení dohody
  • místo, datum a podpisy obou stran

Vzor výpovědi dohodou může mít tuto podobu:  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název: ……………………………………….

IČO: ...........................................................

Sídlo: …………………………………………

Jednatel: ……………………………………..

(dále jen “Zaměstnavatel”)

a

Jméno a příjmení: ………………………….

Rodné číslo: …………………………………

Bydliště: ………………………………………

(dále jen “Zaměstnanec”)

uzavírají dle ustanovení §49 zákoníku dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnanec a zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr uzavřený pracovní smlouvou dne…………………………… . Zaměstnanec vykonával u zaměstnavatele pozici ………………………………… .

Pracovní poměr skončí dnem ……………………………………. (datum).

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a jedno zaměstnanec.

V …………….. dne ……………..       V ……….. dne ……………

Zaměstnavatel (razítko a podpis)

Zaměstnanec (podpis)

Závěr

Při rozvázání pracovního poměru dohodou z rozhodnutí zaměstnavatele musí být zaměstnanec obezřetný, co se jeho pracovních práv týče. Například při zrušení pracovního místa má zaměstnanec nárok na odstupné, o něž by mohl rozvázáním pracovního poměru dohodou přijít. Zaměstnavatel může tímto způsobem na zaměstnance tlačit, aby mu nebyl povinen odstupné vyplatit. 

Pexels.com

Po ukončení zaměstnání dohodou se může zaměstnanec registrovat na úřadu práce a mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta se v případě odstupného vyplácí až po odstupném.

Při hledání nové práce hraje zásadní roli dobře připravený životopis, který představuje prvotní kontakt s budoucím zaměstnavatelem. Personalisté mají trénované oko a dokáží letmým pohledem odlišit kvalitního zaměstnance od nekvalitního. Portál Hardyn.cz se zaměřuje na oblast kariéry, financí a pojištění, a nabízí proto zdarma vzor - jak napsat životopis.