nahoru

Před 490 lety nastoupili Habsburkové na český trůn

Jaroslav Šajtar23. října 2016 • 12:30
Ferdinand I. Habsburský
Ferdinand I. Habsburský
• foto: 
Wikimedia

Když mladý český a uherský král Ludvík Jagellonský nalezl 29. srpna 1526 v bitvě u Moháče smrt, vítězní Turci ovládli nadlouho značnou část Uher a ohrožovali české i rakouské země. Arcikníže Ferdinand reagoval pohotově a ihned ohlásil nárok na jagellonské dědictví, představované uvolněnými trůny v Praze a Pešti.

Jenže nebyl jediným kandidátem. O český trůn se ucházeli rovněž bavorští vévodové Vilém a Ludvík a polský král Zikmund I. Starý, který však záhy vyklidil pole. Osmého října 1526 se sešel volební sněm. Habsburkové svůj nárok odůvodňovali vídeňskými úmluvami z roku 1515, podle nichž byl Ferdinand zasnouben s Annou, sestrou posledního českého krále Ludvíka Jagellonského. Tento příbuzenský svazek sice dopřával Ferdinandovi největší naději na získání české koruny, nicméně čeští stavové důsledně trvali na svém právu svobodné volby budoucího panovníka.

Ferdinand, původem Němec, ale vychovaný ve Španělsku a češtiny neznalý, se projevil jako pragmatik. Třebaže by se raději stal českým králem na základě dědických nároků než z milosti českých stavů, souhlasil s jejich požadavkem.

Když se čeští stavové sešli v Praze ke sněmu, zvolili 24 volitelů, a to po osmi z každého stavu. Ti se v úterý 23. října 1526 v osm hodin ráno shromáždili v kapli svatého Václava v katedrále svatého Víta a jednohlasně zvolili arciknížete Ferdinanda. Předtím ovšem zazněla vznešená slova přísahy, že budou volit „podle vůle Boží a obecného užitku tohoto království, a to bez stranickosti, bez ohledu na přízeň nebo dary“.

Výsledek volby zůstával utajen až do příštího dne, kdy ho teprve v poledne veřejně ohlásili. Vzápětí zazněl starobylý český chorál Svatý Václave! a celé shromáždění se odebralo do chrámu svatého Víta poděkovat za vykonanou volbu, kterou Praha oslavila střelbou a různými radovánkami. Potom se do Vídně vypravilo poselstvo, jež mělo za úkol oznámit arciknížeti Ferdinandovi, že si ho Češi zvolili za krále, a zároveň mu předložit podmínky, za nichž by se mohl ujmout panování.

Kromě potvrzení svobody stavů a platnosti kompaktát stavové žádali, aby jim zabezpečil „na věčné časy“ obrovskou moc, jíž nabyli za panování slabých králů Vladislava a Ludvíka. Jestliže první požadavky Ferdinand hodlal splnit, tomuhle se vzepřel. V lednu 1527 odjel s manželkou Annou do Prahy, kde byl 24. února slavnostně korunován jako Ferdinand I. Předlouhá a nejednoznačně hodnocená éra vlády rodu habsburského v českých zemích nastala…

Jaroslav Šajtar


Klíčová slova: habsburkové, historie, ČeskoDiskuse ke článku