Reakce prezidenta Rotary klubu Praha na sloupek Jiřího X. Doležala

Dne 13. listopadu zde vyšel sloupek pana Jiřího X. Doležala pod názvem Sponzorujte bohaté. Pan Doležal v něm popisuje, jak byl pozván k vystoupení na schůzce Rotary klub Praha, a požádán, aby tu informoval o své novinářské práci a o časopisu Reflex, k čemuž však byl ochoten pouze za honorář. Poté co se dozvěděl, že jeho vystoupení by mělo být bezplatné, pozvání odmítl a napsal citovaný sloupek, v němž s těžko pochopitelnou logikou dospěl až k ironizujícímu závěru, že nemajetní občané by měli dávat almužny bohatým členům Rotary.

Dne 13. listopadu zde vyšel sloupek pana Jiřího X. Doležala pod názvem Sponzorujte bohaté. Pan Doležal v něm popisuje, jak byl pozván k vystoupení na schůzce Rotary klub Praha, a požádán, aby tu informoval o své novinářské práci a o časopisu Reflex, k čemuž však byl ochoten pouze za honorář. Poté co se dozvěděl, že jeho vystoupení by mělo být bezplatné, pozvání odmítl a napsal citovaný sloupek, v němž s těžko pochopitelnou logikou dospěl až k ironizujícímu závěru, že nemajetní občané by měli dávat almužny bohatým členům Rotary.

Nejen pan Doležal, ale, jak z diskuse k uvedenému sloupku vyplynulo, i mnoho čtenářů Reflexu neví, co je to Rotary. Proto je na místě uvést několik základních informací. Rotary je světová servisní organizace, založená v roce 1905 v Chicagu, která v současné době čítá více než 92 tisíc klubu v 166 zemích světa a která je jako nevládní organizace přidruženým členem OSN. Více než 1,2 milionů členů, převážně vůdčích osobností z odborných a podnikatelských kruhů, přijalo jako své motto heslo SERVICE ABOVE SELF (Služba druhému před svým vlastním zájmem). Toto heslo naplňují jednotlivé kluby řadou humanitárních a vzdělávacích projektů. Celosvětová Nadace Rotary z příspěvků rotariánů a z dalších darů poskytuje každoročně téměř 100 milionů dolarů na podporu humanitárních a vzdělávacích programů. Největší akcí Nadace Rotary je projekt Polio Plus, jehož cílem je vymýcení dětské obrny na celém světě. Před rokem 1985, kdy byl projekt zahájen, onemocnělo touto chorobou ročně několik set tisíc dětí. Rotariáni celého světa shromáždili od té doby stovky milionů dolarů a ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací vyslali očkovací tým především do rozvojových zemí. V minulém roce kles počet onemocnění pouze na stovky případů a očkovací týmy pracují jen v několika zbývajících zemích Afriky a Asie.

Rotary klub Praha vznikl již v roce 1925 pod záštitou prezidenta T.G.Masaryka jako první klub v Československu a jeden z prvních ve střední Evropě. TGM se stal čestným guvernérem Rotary distriktu Československo. Stejnou poctu přijal dr. E. Beneš. Ministr Jan Masaryk byl čestným členem Rotary klubu Praha. V období první republiky bylo v Československu založeno celkem 38 Rotary klubů. Po násilném přerušení činnosti v obdobní německé okupace a v době komunistické vlády byla činnost Rotary obnovena v roce 1990, takže současný česko-slovenský distrikt má 48 klubů, z toho 37 je v České republice. Každý z nich realizoval humanitární projekty jak z vlastních prostředků, tak v rámci mezinárodní spolupráce s pomocí spřátelených klubů ze zahraničí či podporovaných grantem celosvětové Nadace Rotary. Jen projekty na odstranění následků povodní v loňském roce dosáhly desítek milionů korun. Kluby rovněž organizují krátkodobě i dlouhodobě výměny studentů. Finanční prostředky, které kluby získají z příspěvků členů, z výtěžku společenských akcí či ze sponzorských darů jsou určeny na humanitární a vzdělávací činnost. Proto se činnost klubů ani přizvaných osob nehonoruje, naopak většina to považuje za čest.

Rotary klub Praha od znovuobnovení své činnosti v roce 1990 financoval celou řadu akcí, na jejichž financování se státním institucím nedostává prostředků. Jako příklad lze uvést podporu výzkumu transplantace jater, nákup zařízení pro azylový dům dětí (krátkodobé útočiště pro týrané děti, které je třeba umístit mimo rodinu), vybavení počítačové klubovny pro neslyšící či přímou pomoc obětem povodní ve výši 1,8 milionů korun. Na mezinárodní úrovni pomáháme financovat opravy památek na Šumavě, organizujeme soutěže mladých hudebníků, zajistili jsme operace očí u nemocných v Zambii. Na pravidelné každotýdenní klubové schůzky jsou zváni hosté, kteří informují členy o své práci i o nejrůznějších otázkách současnosti. Náš klub od roku 1990 přivítal již téměř 600 přednášejících z nejrůznějších oborů, politiků, vědců, publicistů, umělců, vedoucích představitelů firem, zahraničních hostů a dalších. Ani jeden z nich nepožadoval za své vystoupení honorář.

Rotary není žádnou pro veřejnost uzavřenou sektou, ani „partičkou nebo „klubem bankovních boháčů“. Rotariánem se může stát každý, kdo ve svém povolání dosáhl nadprůměrných výsledků, kdo se především ve svém životě řídí vysokými etickými zásadami a kdo je ochoten aktivně se na činnosti Rotary podílet. Není třeba, aby nám méně majetní spoluobčané dávali almužny nebo zvali rotariány na polévku, jak vyzývá pan Doležal. Naopak doporučujeme, aby se každý s tímto hnutím co nejblížeji seznámil a podle svých možností se zapojil.

MUDr. Jaroslav Masopust CSc.
Prezident, Rotary klub Praha