nahoru

Měníte dodavatele energií? Víme, na co se připravit

Prezentace klienta 6. června 2022 • 00:00
• foto: 
Shutterstock

Přemýšlíte, že změníte svého dodavatele energií? Není divu, rostoucí ceny energií, nevýhodné podmínky odběru či konec vašeho stávajícího dodavatele, jsou nejčastějšími důvody. Ukončení aktuální smlouvy a uzavření nové má ale svá pravidla. Chcete vědět, kdy vám hrozí pokuta nebo jaké jsou lhůty pro vypovězení smlouvy? Na nejčastější dotazy odpovídá Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti EP ENERGY TRADING, a. s., neboli epet.

Smlouvu na odběr elektřiny mám uzavřenou na dobu určitou, ale smlouvu na odběr plynu na dobu neurčitou a obě chci ukončit. Liší se nějak podmínky pro jejich ukončení?  

U smlouvy na dobu neurčitou můžete smlouvu vypovědět kdykoliv s maximálně tříměsíční výpovědní dobou (konkrétní délku výpovědní doby má každý dodavatel uvedenou ve svých obchodních podmínkách).

Obtížnější je to u smlouvy na dobu určitou. Pokud jste ji uzavřeli klasicky u obchodníka a chcete ji ukončit před jejím vypršením, dodavatel po vás bude chtít zaplatit smluvní pokutu za předčasné ukončení. Její výše se u běžné domácnosti pohybuje průměrně kolem 5 tisíc korun.

Jinak je ale tomu v případě, že jste smlouvu uzavřeli přes zprostředkovatele u sebe doma, po telefonu nebo elektronicky. V tomto případě vás chrání občanský zákoník, a máte tak právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od podpisu smlouvy. 

Zoufat nemusíte, ani pokud dvoutýdenní lhůta uplynula. Podle energetického zákona máte právo vypovědět smlouvu dokonce až do 15 dnů ode dne zahájení dodávky od nového dodavatele. To je ale možné jen na počátku smluvního vztahu.

Všechny zmíněné lhůty jsem prošvihl. Mám i tak nějakou šanci ukončit smlouvu na dobu určitou, aniž bych musel platit pokutu?

V průběhu trvání smlouvy můžete smlouvu vypovědět bez sankce pouze v případě, že dodavatel zvyšuje cenu či mění smluvní podmínky. Takovou změnu je vám povinen adresně a prokazatelně oznámit 30 dní předem a vy v tu chvíli můžete smlouvu vypovědět do desátého dne přede dnem účinností změny. Pokud by dodavatel změnu ceny zákazníkovi ve lhůtě neoznámil, pak se nová cena na zákazníka nevztahuje.

Máte-li smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením, pak ji můžete vypovědět do dvacátého dne před koncem sjednané doby určité. Pokud tak neučiníte, smlouva se automaticky prodlouží o další období dodávky (zpravidla bývá rok či stejná délka období jako sjednaná doba trvání smlouvy).

Chci uzavřít smlouvu s novým dodavatelem energií. Jak poznám, že se v ní neskrývá nějaký zádrhel?

Před uzavřením smlouvy na dobu určitou si zkontrolujte, zda cena zůstává neměnná po celou dobu trvání smlouvy. To poznáte podle toho, že smlouva neobsahuje ujednání o jejím automatickém prodloužení, zda doba, na kterou se uzavírá, není neobvykle dlouhá (běžná je dvouletá či tříletá fixace, neobvyklé jsou pětileté a víceleté smlouvy). Přečtěte si také, jaká je výše smluvní pokuty při předčasném ukončení smlouvy, i to, zda smlouva vedle ceny neobsahuje i jiné poplatky. Chtějte též předložit předsmluvní informaci, kde by měly být souhrnné informace o smlouvě, všechny ceníky, které se ke smlouvě vztahují, a obchodní podmínky. 

Stěhuji se, ale smlouva s dodavatelem energií mi končí až za dva roky. Mám právo smlouvu ukončit dříve?

V případě, že se stěhujete, máte ze zákona právo smlouvu vypovědět s 15denní výpovědní lhůtou. Ta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Spolu s výpovědí smlouvy máte povinnost dodavateli doložit zánik užívacího práva (tj. že už nejste vlastníkem bytu/domu či doložit ukončení nájmu). V takovém případě dochází k tzv. přepisu a dodávka energií do daného místa se přepisuje na nového zákazníka, kterým může být nový vlastník či nový nájemce. S ním dodavatel uzavírá novou samostatnou smlouvu. Doporučuji při předávání bytu či domu sepsat předávací protokol a do něho uvést stav měřícího zařízení ke dni předání.

Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti epet Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti epetFoto Michaela Szkanderová

V mém bydlišti je distributorem energií firma ČEZ, musím mít dodávky jen od ní?

Většina lidí přesně nerozlišuje rozdíly mezi dodavatelem a distributorem. Dodavatelem je ten, kdo elektřinu či plyn prodává zákazníkům. Distributor je ten, kdo provozuje sítě, v odborné terminologii distribuční soustavu (zjednodušeně řečeno: v případě elektřiny „trubky“, kterými elektřina vede k zákazníkům, v případě plynu potrubí, které rozvádí plyn až k zákazníkům). Distributor neprodává energie, ale zajišťuje tzv. služby distribuční soustavy, tedy zajistí, aby se elektřina či plyn dostaly až k vám domů. Distributor je na určitém území vždy pouze jeden, kdežto dodavatelů mohou být desítky či stovky, nejsou vázáni na určité území, elektřinu a plyn mohou prodávat po celé České republice, takže si občan může vybrat a energii odebírat od kteréhokoliv dodatele působícího v České republice.

Mgr. Monika Hauznerová působí ve firmě epet, kde se jakožto manažerka právního oddělení zabývá právní legislativou v oblasti energetiky. Zároveň je vedoucí Energetické sekce Unie podnikových právníků.