nahoru

Vybrané právní aspekty nouzového stavu. Co všechno můžeme a naopak nesmíme?

Petr Kolman17. března 2020 • 16:10
Dnes ráno, 8:20, na Staroměstském náměstí.
Dnes ráno, 8:20, na Staroměstském náměstí.
• foto: 
Veronika Bednářová

Jak asi všichni víme, česká vláda vyhlásila pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného odborně jako SARS CoV-2) nouzový stav. A to na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 (kalendářních nikoliv pracovních) dnů.

Nouzový stav může vyhlásit pouze a jen celá vláda, nikoliv například samotný premiér nebo ministr vnitra. Nouzový stav upravuje ústavní (nikoliv běžný) zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Vláda může vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Pozor, nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. Další specialita, je-li nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav i sám předseda vlády. Jeho rozhodnutí však musí vláda do 24 hodin od vyhlášení schválit, anebo zrušit.

Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Senát zde žádnou roli nehraje, pouze PSP.

Nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. O těch si povíme později.

Nouzový stav se může vyhlásit nejdéle na dobu 30 dnů. Čehož bylo nyní využito. Uvedená doba se může prodloužit, ale jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny!

Může být nouzový stav ukončen dříve, i když byl vládou vyhlášen? Například pokud by pandemie nečekaně ustoupila? Ano, nouzový stav sice obvykle končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, ale vláda nebo Poslanecká sněmovna mohou rozhodnout o jeho zrušení ještě před uplynutím této doby.

Co vlastně znamená nouzový stav?

Nouzový stav předpokládaný ústavním zákonem č. 110/1998 Sb. má vliv na řadu oblastí.

Volby – jestliže po dobu nouzového stavu, (stejně to platí i u stavu ohrožení státu nebo válečného stavu) podmínky na území České republiky neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny pro pravidelná volební období, lze zákonem (!) (tedy nikoliv nařízením vlády či premiéra) lhůty prodloužit, nejdéle však o šest měsíců.

Omezení volného pohybu

Jedním z nejdůležitějších omezení, která je možno zavést v rámci nouzového stavu, je omezení pohybu osob. Toho vláda využila a s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z tohoto zákazu jsou určité výjimky, např. cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), dále pak cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cesty za účelem vyřízení neodkladných (! nikoliv běžných) úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služby pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, pobyt v přírodě nebo parcích, cesty zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Takže například není pravda, že by se nemohly konat pohřby, jak koloval hoax po soc. sítích. Stejně tak se může člověk jít projít na dobu nezbytně nutnou do parku či přírody, avšak je doporučeno, aby se nesetkával s jinými lidmi či skupinami lidí. Procházka v parku individuálně možná tedy je, ostatně ji správně doporučoval i prof. Prymula, ale pokud by někdo chtěl pořádat v parku či přírodě např. piknik nebo divadelní představení pro více lidí, tak by šlo o porušení vládního nařízení.

Kdybychom chtěli být úplně puntičkářští, tak s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: pobytu v přírodě nebo parcících a cest zpět do místa svého bydliště. Pravda, nařízení zapomíná na tu cestu do parku – můžeme v něm tedy pouze být a jít pak zpět. Možná se cestou domů stavit ještě v jednom parku. Ale to by byl již přespříliš velký formalismus.

V souvislosti s nouzovým stavem došlo i k opatřením na státních hranicích. Od půlnoci 14. března 2020 byla až do odvolání znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice. Dále pak státní hranice se Slovenskem a s Polskem si chrání obě země z vlastní iniciativy. Překročení státních hranic s Rakouskem a Německem je nově povoleno jen na jedenácti vybraných hraničních přechodech a na letištích v Praze-Ruzyni a Praze-Kbelích. Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice bude v době od 5.00 do 23.00 hodin otevřeno dalších osm hraničních přechodů s Německem a Rakouskem, k plnění úkolů Policie ČR povolala vláda vojáky v činné službě a příslušníky Celní správy ČR.

Vydržme a nepanikařme!

Autor je právník a publicista

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější