Akty X Food - fotosoutěž o nejlepší akt | Reflex.cz
nahoru
Hlasování skončilo

Akty X, dlouhodobě nejpopulárnější soutěž časopisu Reflex, které se každý rok účastní stovky profesionálních i amatérských fotografů. Letošní ročník je zameřenen na jídlo.

Pravidla

Pravidla soutěže V. ročník Akty X Food („pravidla“)

Soutěž Akty X Food, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 8.6.2017 do 10.8.2017   na internetových stránkách www.reflex.cz. Soutěží se s fotografiemi aktů v souladu s kategoriemi a pravidly soutěže. Soutěž je určena fotografům starším 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42,  170 00 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci trvale či dlouhodobě žijící na území České republiky starší 18 let a občané Slovenské republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a společnosti CN Invest a.s., která tvoří s Provozovatelem koncern a jejich rodinní příslušníci.

Soutěžní fotografie musí odpovídat tématu soutěže, KTERÝM JE AKT, přičemž sekundárním tématem je jídlo, což znamená, že fotografie musí obsahovat odpovídající prvky s tématem spojené. Minimální velikost přijímaných fotografií: kratší strana min. 2500 pixelů.

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie a že tato fotografie je původní

b) disponuje veškerými právy k této fotografii

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně svolení poskytnout takovouto fotografii do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) fotografie budou po dobu od jejich přihlášení do soutěže do 31. 10. 2017 poskytnuty výhradně Provozovateli, a že fotografie dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů b) prohlašují, že jsou oprávněni poskytnout souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů osoby zobrazené na fotografii na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele (vč. Facebooku). Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, dále na výstavách pořádaných Provozovatelem, užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem.Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu a kategoriím soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž se skládá z jednoho soutěžního kola -  AKT FOOD

Soutěžní kolo má 2 části – přihlašovací a hlasovací. Harmonogram jednotlivých částí je uveden níže.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování v souladu s harmonogramem uvedeným níže.

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.reflex.cz/aktyx2017. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést název fotografie. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit na webu www.reflex.cz/aktyx2017  jen některé (dle jeho vlastní výběru) fotografie.

 

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: 8.6. 2017 12:00 – 10.8.2017 12:00 hod.

Internetové hlasování (KARTA ČTENÁŘŮ): 27.7.2017 12:00 – 10.8.2017 12:00 hod.
Výběr poroty: 10.8.  2017 – 24.8. 2017

Cena šéfredaktora: do 31.8. 2017

 

Výběr vítěze

V soutěži bude odbornou porotou vybráno 10 fotografií. Čtenářským hlasováním bude zvoleno 5 fotografií, jejichž fotografové získají cenu čtenářů. Ze všech fotografií bude vybrána šéfredaktorem časopisu Reflex jedna fotografie, která získá cenu šéfredaktora. Hlasování proběhne v termínech dle přesného harmonogramu výše.

 

Způsob čtenářského hlasování a limity hlasů

O vítezných fotografiích, resp. fotografech rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.reflex.cz na těchto stránkách na základě osobních preferencí, a to v období určeném pro hlasování, které je uvedeno v harmonogramu soutěže.

Hlasování je omezeno na 1 hlas na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 1 hlas na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 1 hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

V případě rovnosti hlasů rozhodne odborná porota složená ze zástupců časopisu Reflex nejpozději do 30.8.2017.

Každý soutěžící se může zároveň umístit pouze na jedné oceněné příčce v hlasování čtenářů a pouze na jedné oceněné příčce ve výběru odbornou porotou. Tzn. že umístí-li se jeden soutěžící na první i druhé příčce, získá cenu náležící k vyšší příčce a na další nižší příčce se umístí soutěžící, který získal následný nejvyšší počet hlasů.

Způsob výběru vítěze odbornou porotou

Vítězem odborné poroty se stane ta fotografie, kterou vybere na základě osobních preferencí odborná porota, určená Provozovatelem soutěže.

Zároveň bude po skončení výběru odbornou porotou udělena cena šéfredaktora Reflexu, kterou šéfredaktor časopisu Reflex vybere na základě osobních preferencí ze všech přihlášených fotografií, které splnily podmínky soutěže.

 

Ceny: 

10  vybraných soutěžících (vítězové odborné poroty) získají

 

ZVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIÍ V TÝDENÍKU REFLEX

 

ZVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIÍ NA VÝSTAVĚ ČASOPISU REFLEX

 

POUKAZ NA ELEKTRONIKU V HODNOTĚ 5.000 Kč (platnost poukazu je do 31.12.2017)

 

 

 

Jeden soutěžící, který splnil veškeré podmínky soutěže a jehož fotografie získala cenu šéfredaktora Reflexu  získá poukaz na elektroniku v hodnotě 10.000 Kč (platnost poukazu je do 31.12.2017)

5 vybraných soutěžících (vítězové čtenářského hlasování) získají

- poukaz na elektroniku v hodnotě 5.000 Kč (platnost poukazu je do 31.12.2017)

 

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry a honorářů, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat (obdržet od výherce potvrzení, že výhru přijímá) nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra nebo honorář ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Jména výherců zvolených odbornou porotou soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.reflex.cz nejpozději do 29.9. 2017.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 29. 9. 2017. Výhry budou předány v sídle Provozovatele nebo na jiném Provozovatelem stanoveném místě. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící jsou si vědomi a souhlasí s tím, že veškeré vztahy či případné spory související s účastí v soutěži se řídí českým právem a budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.