nahoru

Komu patří český fotbal? [RX Diskuse]

Pavel Kovář 24. července 2003 • 09:51

V červenci koupil ruský miliardář Roman Abramovič londýnský klub FC Chelsea. Mocně tím šokoval fotbalovou Anglii a v tisku často znělo slovo potupa. U nás tak emotivně fotbal neprožíváme. DISKUSE na téma: Jaký je váš názor na majitele našich fotbalových klubů?

V červenci koupil ruský miliardář Roman Abramovič londýnský klub FC Chelsea. Mocně tím šokoval fotbalovou Anglii a v tisku často znělo slovo potupa. U nás tak emotivně fotbal neprožíváme. K podobné "potupě" došlo totiž na jaře v SFC Opava vstupem ukrajinského podnikatele Alexeje Borovikova, ale média si toho moc nevšímala. Ostatně ze šestnácti našich prvoligových klubů již čtyři patří cizincům - z Německa, Anglie, Itálie a Ukrajiny. Není divu, ležíme uprostřed Evropy a fotbal je součástí byznysu.

Foto
Náš fanoušek si již zvykl a patrně největší potupu prožil ve chvíli, kdy kontroverzní podnikatel Petr Mach prodal Spartu, to české fotbalové ro dinné stříbro, Slováku Alexandru Re zešovi, Mečiarovu ministru a rychlo kvašenému ocelářskému magnátovi. Událo se to již dávno, v roce 1996. Dnes patří letenský klub lékaři z Bavorska a nikdo se nad tím nepozasta vuje. Transformace fotbalu v polisto padové době měla zákonitě divokou etapu se zlatokopy typu Korbela, Če kana, Komanického či Macha. Po ní následovalo jisté usazení, k němuž přispělo nařízení, že od roku 1996 budou naše profesionální kluby akci ovými společnostmi. Fotbal se stal obchodem se zábavou, ale přede vším s hráči, reklamou a televizními právy. O víkendu začíná nový ročník I. ligy, a proto se podívejme na jakési ekonomické tablo našich klubů (bližší údaje o nich jsou v tabulce nahoře).

ŠTIKY V RYBNÍCE

Foto
Začněme tam, kde bylo poslední dobou živo a kde může dojít k zají mavému vývoji událostí. Většinový balík akcií Slezského fotbalového clubu Opava odkoupil na jaře již zmíněný Borovikov. Přivedl ho opavský podnikatel Petr Psotka, jenž má na Ukrajině obchodní aktivi ty. Borovikov byl před časem zástup cem starosty Kyjeva a šéfoval klubu Arsenal Kyjev. Dnes žije v západní Evropě, vede švýcarskou obchodní firmu UB Corporation, zajímá ho fot balový trh v Brazílii, ale také akcie Slovanu Bratislava. Klub v Opavě do sud řídil telefonicky z ciziny a jeho počínání je zatím poněkud nečitelné. Do tisku pronikla jeho sebevědomá slova, že "Opava musí hrát na špici li gy!" , což při minimálním posílení tý mu není reálné. Klubu poslal na zkoušku několik Brazilců, ale ti se pří liš neosvědčili. Magistrát Opavy, dal ší akcionář (skýtá milióny do vylepše ní městského stadiónu), znervózněl ze zpráv v tisku, že Borovikovova fir ma byla obviněna z finančních ma chinací. "Vše se však již vysvětlilo a situace zklidnila," tvrdí zástupce města Václav Klučka. Snad je to tak. Na FC V iktoria Plzeň soustředila pozornost skupina italských fotbalo vých agentů, jejichž firma Football East Ltd. vstoupila do klubu na jaře 2001. V jejím čele je Mino Raiola, jenž dlouho spolupracuje se Zdeň kem Nehodou, manažerem Pavla Nedvěda, a zajišťuje české hvězdě některé marketingové aktivity v Itálii. Předsedou představenstva fotbalo vé a. s. a prezidentem plzeňského klubu je od července podnikatel JUDr. Michal Herych: "Italové chtěli rozšířit své aktivity ve střední Evropě a v Plzni vidí perspektivu, plánují při vést ji do české elity i do evropských pohárů." Italší majitelé 99 procent akcií stanovili managementu klubu postupné cíle, ale do jeho každo denní práce nezasahují. Plzeňští pod vedením nového a zkušeného trené ra Cipra mužstvo výrazně posílili a mohli by být štikou ligy. Dalším klubem s novým vlastní kem i vedením je od letoška FC Ba ník Ostrava . Bývalý daviscupový te nista Daniel Vacek (32) váhal, jestli má sportem vydělané peníze (odha dem kolem dvaceti miliónů dolarů) investovat do golfu, tenisu, či fotba lu. Rozhodl se pro fotbal a Ostravu, proslulou výrobní linku talentů: Ba roš prodán do Liverpoolu, Svěrkoš do Mönchengladbachu, Papadopu los do Arsenalu Londýn; a další do růstají. Nový majitel žije s rodinou ve Švýcarsku a chod Baníku na místě řídí jeho někdejší tenisový kolega Vojtěch Flégl. Ukáží nám tenisté, jak se má dělat fotbal?
Foto
Neobyčejně silné ekonomické zá zemí má 1. FC SYNOT z dvojměstí Uherské Hradiště a Staré Město. Stejnojmenný holding několika firem, mezi něž patří i fotbalový klub, je dí tětem i majetkem rodu Valentových, otce Miroslava (71) a dvou synů - Iva a Miroslava (oba 47). Prodej aut, lea sing hracích automatů a hotelových zařízení (průnik do ciziny), loterijní společnost, to vše vynáší velké zis ky. Po Spartě a Slavii tu mají nejvyšší roční rozpočet - 70 miliónů korun. Od října bude Synot hrát na renovo vaném stadiónu v Uherském Hradiš ti se zastřešeným hledištěm pro osm tisíc sedících diváků. Fotbal na Slo vácku prožívá boom. Jediným akcionářem FC Tescoma Zlín je podnikatel a zemědělský inže nýr Zdeněk Červenka (46) z Luhačo vic. V roce 1991 založil malé eseroč ko a měl ojetou škodovku. Dnes mu patří agrokomplex Lukrom, jehož fir my vykazují roční obrat téměř tři mili ardy. Pan Červenka neplánuje Zlínu účast v evropských pohárech, spo kojí se s umístěním ve středu tabulky. Fotbalem chce bavit město i sebe.

STABILNÍ POMĚRY

Foto
Jediným gigantem na domácí scéně je AC Sparta Praha . Rozpo čet klubu má dvě varianty: při postu pu do Ligy mistrů 300 miliónů korun, v opačném případě o 50 miliónů méně. Německý zubař Axel Diek mann (58) získal přes 90 procent ak cií klubu v roce 1999, kdy na Letné skončil košický magnát Rezeš. "Vstup do Sparty byl pro doktora Diekmanna zajímavou investicí, jež doplnila jeho celkovou investici v České republice, jejíž dominantou byl a je polygrafický průmysl," sdělu je tisková mluvčí klubu. Dnešní pre zident Sparty ing. Vlastimil Košťál (46) získal klub pro dr. Diekmanna docela náhodou. Když jako zaměst nanec vydavatelského koncernu Vl tava-Labe-Press jednal v Košicích o koupi místního deníku Lúč, náhle zaznělo: "A nechcete koupit iSpar tu?" Letenský klub je osvědčená značka, ročně získává od sponzorů a partnerů kolem 120 miliónů korun. Zbytek rozpočtu tvoří především pří jmy z prodeje hráčů. Na druhou stra nu 150 až 170 miliónů jde na platy - hráči ligového mistra si rozdělí 90 procent této částky. Odvěkým rivalem sparťanů je SK Slavia Praha , jejímž vlastníkem je od roku 1997 britská holdingová společnost ENIC (English National Investment Company), jíž dnes patří téměř 97 procent akcií. Není bez za jímavosti, že když ENIC kupoval Sla vii, byl u toho ing. Petr Kellner (údaj ně nejbohatší muž Česka, šéf PPF) a ing. Petr Dvořák (jednatel společ nosti CET 21). "ENIC vstupoval do Slavie s tím, že jde o klub s nízkými náklady a vysokým obchodním po tenciálem," říká generální ředitel Sla vie ing. Vladimír Leška. Provozní rozpočet klubu se podle jeho
Foto
slov pohybuje stabilně kolem 120 milió nů korun. Z marketingu do něj plyne asi polovina, protože Slavia je rov něž značka vysoké kvality. Více než z poloviny dotvářejí rozpočet příjmy z prodeje hráčů. Například přestup Vachouška do Marseille naplní té měř celý roční rozpočet. FC Slovan Liberec je zjevně klu bem jednoho muže - majitele jablo necké firmy Preciosa Ludvíka Karla (57). Úspěšný manažer s pověstí ná ročného šéfa se dlouhodobě vyhýbá médiím. Není proto divu, že ředitel klubu ing. Libor Kleibl řekne: "Podle rozhodnutí představenstva naší akci ovky vám nesdělím žádný ekonomic ký údaj . " Liberečtí mají stabilizovaný hráčský kádr a zřejmě i ekonomiku. Zajímavé ekonomické zázemí má FK Teplice . Jeho stoprocentním vlastníkem je sklářská firma Glaver bel Czech, a. s., jež patří do Glaver belu Belgium. Ten je pak součástí koncernu Asahi. Do svazku česko -belgicko-japonského vstoupil te plický fotbal v roce 1996. Dnes má zmodernizovaný stadión, kvalitní fotbalisty a chce mířit co nejvýše. Osmdesát procent až sedmdesáti miliónového rozpočtu tvoří příjmy z reklamy, z nichž více než polovina je od sklářů. To je solidní jistota. FK Viktoria Žižkov má tým z hráčů odložených v jiných klubech, přes to se trvale drží v popředí tabulky. Ekonomický ředitel Rudolf Procház ka netajil základní ekonomická data, ale odmítl sdělit jméno většinového vlastníka akcií. Podle informací Re flexu jde o sdružení několika praž ských podnikatelů.

KDO MŮŽE PŘEKVAPIT
Foto
A to jak kladně, tak záporně. Jde o plný půltucet klubů. 1. FC Brno stále nereprezentuje důstojně moravskou metropoli, byť se jeho chod stabilizoval a spoluprá ce s městem zkvalitnila. Ředitel fot balové akciovky Vladimír Krejčí od mítl rovněž jmenovat akcionáře. Zřejmě však k nim patří předseda představenstva ing. Jaroslav Bubla (40), jeden z majitelů firmy Stavo Ar tikel. Toho "proslavila" loňská udá lost: poté, co mu kdosi prostřelil obě nohy, uvedl, že podezírá Jana Gott valda, bývalého šéfa FK Drnovice (ten byl vyšetřován z řady trestných činů v podnikání, ale letos se pře kvapivě k drnovickému fotbalu vrá til). Jak vidět, leckdy je i není jedno duché podnikat ve fotbale. V FK Marila Příbram o tom jistě hodně ví předseda představenstva, prezident klubu a jediný vlastník všech akcií Jaroslav Starka (48). Muž opředený mnoha pověstmi pracoval v minulém režimu v Příbrami jako číš ník a dnes prý region ovládá; svým pohodovým zjevem na to ale nevypa dá. Když byl nedávno obviněn z úno su italského šéfa zkrachovalé Union banky, tvrdil, že si bankéř přes něho pronajal chatu ... Pro
Foto
nedostatek dů kazů bylo trestní stíhání Starky zasta veno. "Dělat fotbal je čím dál těžší, ceny hráčů klesají v cizině iu nás. Ni kdo nemá peníze," říká s úsměvem. Ve třech klubech - SK Sigma Olomouc, FK Jablonec 97, SK České Budějovice - jsou nejsilněj šími akcionáři občanská sdružení. Dále je pro ně typické, že pilně modernizují stadióny a rozpočty posilují podnikatelskými aktivitami a prode jem nejlepších hráčů. Ekonomicky je mezi nimi jasně nejsilnější Olomouc. Nadále sledovaný bude v příští sezóně FK Chmel Blšany . U vze stupu vesnického klubu stál ing. František Chvalovský, nedávný předseda Českomoravského fotba lového svazu (1990-2001) a podni katel, jenž dnes čelí obžalobě z pod vodu (jde o 1,4 miliardy korun) a če ká na soud. Prohřešil se mimo jiné itím, že ze stamiliónových úvěrů ne oprávněně financoval blšanský fot bal. Jediným akcionářem klubu je FK Chmel Blšany, s. r. o., jehož jed natelem je předseda přadstavenstva FK Blšany, a. s., Róbert Janek (že by nebyli lidi?). Ředitel JUDr. Jindřich Rajchl ochotně informoval o ekono mice a dodal, že ho mrzí stálé ná znaky tisku, že v klubu je cosi v ne pořádku. "Nesmírně nás to poško zuje. Je mi líto lidí, kteří tu poctivě dělají fotbal . " Na druhou stranu je fakt, že Blšany opustila většina hrá čů základní sestavy. Důvod je pro stý: jejich příjmy příliš zatěžovaly klubovou pokladnu.

VÍCERO POHNUTEK

Foto
Zmíněný ing. Chvalovský často ří kával, že "fotbal je černá díra na pe níze" čili prodělečná záležitost. Není to však pravda, jinak by totiž nepři cházeli do fotbalového byznysu další podnikatelé. Pohnutek mají vícero. Za prvé je to zviditelnění jedince či firmy a zároveň signál: jsem silný, mám na to. Za druhé je fotbal, lidová a televizní zábava, dobrý nosič rekla my. Reklamní činnost patří k podni kání a lze ji odepsat z daní, ale to ne ní vše. Zadavatel reklamy čili firma zaplatí jejímu provozovateli, fotbalo vému klubu, určitý obnos. Ten však "tiše vrátí" tu deset, tu patnáct či ví ce procent, ale nikoliv firmě, nýbrž na soukromé konto zadavatele. "Je to bohužel rozšířená praxe jak ve spor tu, tak itřeba u zakázek stavebních firem," tvrdí ekonomové. Vyrobit k tomu účelu "černé peníze", to není problém. Prostor skýtá třeba výroba reklamy, neprůhledné odměny při konzultacích či poradenství, případ ně neprůhledné účty kolem výroby a prodeje vstupenek na zápasy. Zna lec vytváření "černých peněz" ve fot bale za minulého režimu, jenž ne chce být jmenován, se usmívá a tvr dí, že dnes jsou tyto záležitosti mnohem snazší. Nelze jistě paušálně tvrdit, že ve všech klubech panují ta kové praktiky. Na druhou stranu však víme, že na světovém žebříčku zko rumpovatelnosti zaujímá Česká re publika hodně vysoké místo. V závěru zaslouží ještě zmínku fi nanční oligarchové z V ýchodu. Ob jevují se proto, že hospodářská re cese v západní Evropě zasáhla vše - a to jak veřejné finance, tak i fotba lový byznys -, oni však mají peníze. A proto kupují slavnou Chelseu či neslavnou Opavu. Podle všeho je to jen začátek.
Otázka do diskuse:
Jaký je váš názor na majitele našich fotbalových klubů?