nahoru

Kdo si rozdělí republiku - reakce poslance ČSSD Zdeňka Koudelky

Michal Komárek12. června 2003 • 09:50

Oslovil jsem pochopitelně politiky, kteří se údajně do sporů vměšovali. Prezident Klaus vzkázal, že je nyní příliš zaneprázdněn na to, aby se mohl otázkami zabývat. Hana Orgoníková a Stanislav Gross nereagovali. Zdeněk Koudelka poslal svůj názor po uzávěrce a můžete si ho přečíst zde ...

Poslanec ČSSD Zdeněk Koudelka vstoupil do kauzy Salmů, když dokonce vystupoval jako právní zástupce města Blanska.

Souhlasíte s tvrzením například pana doktora Nevřely i dalších, že v tuzemsku vstoupila do restitučních kauz šlechtického majetku politika? Jak hodnotíte svoji roli v kauze?
Do samotného soudního řešení politika nevstupuje. Samozřejmě je politickým rozhodnutím, zda organizace spravující státní majetek podá opravný prostředek proti restitučnímu rozhodnutí. Je zcela správné a v souladu s politickým stanoviskem současné vlády, že státní i samosprávné orgány využívají opravné prostředky tehdy, když spor v první instanci prohrají. Jde i o zásadu správného hospodaření. Je politicky správné, i když nikoliv právně nutné využit právní prostředky k ochraně stávajícícho státního nebo obecního majetku. Ve věci jsem působil jako právní zástupce města Blanska.

Jak se díváte na hrozbu prolomení Benešových dekretů v souvislosti s některými restitucemi šlechtického majetku? Je opravdu vážná? Nezaložil princip možnosti prolomení dekretů už sám o sobě zákon č. 233? Není právě hrozba prolomení dekretů jen politickou kartou zaměřenou především na lidi bydlící v bývalých Sudetech a obávající se dalších restitucí majetku vysídlených Němců?

Současné právní spory nevidím jako hrozbu prolomení Benešových dekretů. A žádný soud neprohlásil Benešovy dekrety za neplatné. Často však po válce došlo k zabrání majetku v rozporu s procesním postupem daným dekrety. Takové chyby pak nyní vedou k vydání určitých majetků. Tím však jsou dekrety potvrzeny, jelikož k vydání dochází tehdy, jestliže samotné československé orgány po válce nepostupovaly vždy v souladu s dekrety.

Co pro Vás znamená stanovisko Výboru pro lidská práva OSN například v kauze Walderode i jiná?

Stanovisko Výboru OSN není pro nás závazné, ale jen doporučující a nevnímám jej jako zásadní.

Jak vnímáte obvinění, že ministr Gross rozhodoval ve věci Salmů podjatě, neboť na to téma hovořil na veřejném shromáždění? A že dokonce rozhodl podle neplatného dekretu 33/1945?
Ministři se mohou vyjadřovat k problémům, které řeší jejich ministerstvo a je to běžné. V dané věci nešlo o státní či jiné tajemství a tedy i zde platí svobodný přístup k informacím. Rozhodování o občanství Hugo Salma se řešilo dle předpisů platných v době jeho úmrtí, tedy 1946, respektive v době, kdy o toto občanství dle dekretů přišel (1945). Je starou právní zásadu, že osvědčení o právních skutečnostech (občanství) se vydává dle předpisů platných v době události, ke které se osvědčení vztahuje, nikoliv dle práva platného v době vydání osvědčení.

Michal Komárek