nahoru

Dopravní podnik nadržuje bezdomovcům

JAN POTŮČEK 20. prosince 2004 • 00:06

Blíží se nám konec roku, takže dnes trošku odlehčím a podělím se s vámi o svou korespondenci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Ponechávám ji bez komentáře a naopak čekám, že pod tímto sloupkem těch komentářů bude habaděj. Pěkné Vánoce!Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Odbor přepravní kontroly
Sokolovská 217/42
190 22 Praha 9

V Praze 15. listopadu 2004

Věc: Stížnost na postup kontrolora Dopravního podniku hl. m. Prahy

Prosím o prošetření postupu revizora DP hl.m. Prahy, který mne v neděli 14. listopadu 2004 pokutoval za jízdu tramvají s neoznačenou jízdenkou. Jízdu jsem nastoupil ve 13:45 ve zcela zaplněné tramvaji číslo 11 na Náměstí bratří Synků (číslo soupravy 8740) a ani po třech pokusech mi strojek, k němuž se mi podařilo dostat, neoznačil jízdní doklad. Další strojky nebyly kvůli nadměrnému počtu cestujících (na lince v neděli jezdí pouze jeden vůz místo dvou) přístupné.

Na zastávce Muzeum přistoupili dva revizoři DP hl.m. Prahy, z nichž jeden mne pokutoval za jízdu „na černo“, ačkoli jsem mu předal jízdenku, sdělil důvod, proč není označena a upozornil jej na očitého svědka, který mi mohl dosvědčit, že přístroj na označování jízdních dokladů ve chvíli, kdy jsem si chtěl jízdenku označit, nefungoval (při kontrole funkčnosti ale strojek revizorovi doklad označil).

Neměl jsem žádný důvod cestovat „na černo“, před cestou jsem si řádně zakoupil jízdní doklad (kdybych snad chtěl jet „na černo“, nebudu se v neděli odpoledne shánět v Nuslích, kde nejsou ani automaty na jízdenky, po dokladu!) a jeho označení mi znemožnily objektivní příčiny. Proto mne překvapil i další postup revizora, který vystoupil na zastávce Náměstí Jiřího z Poděbrad a jehož jsem posléze znovu zaregistroval na zastávce Flora, kam přijel následující tramvají číslo 11.

Zmíněný revizor zde vyloučil z přepravy bezdomovce, aniž by od něj požadoval pokutu, zaplacení jízdného nebo alespoň doklad totožnosti. Když jsem jej upozornil na zcela odlišný přístup v obou zmiňovaných případech, sdělil mi, že podle předpisů DP může jako revizor rozhodnout o tom, zda černého pasažéra bude pokutovat či zda jej pouze vyloučí z přepravy. Revizor mi na opakovanou žádost odmítl sdělit své jméno a služební číslo.Tento přístup považuji za naprosto nepřípustný, a proto požaduji:

1) Prošetření postupu revizora DP, který mne v podstatě pokutoval za technický výpadek přístroje na označování jízdních dokladů a zcela ignoroval mé upozornění na očité svědky,

2) Sdělení, zda při zadržení černého pasažéra existují jiná pravidla pro „normální občany“ a „bezdomovce“ (Cituji revizora: „Vy se chcete srovnávat s bezdomovcem? Ty tašky, co si nese, jsou všechen jeho majetek!“)

Jsem vnitřně přesvědčen o tom, že přepravní řád DP včetně pokut za jízdu bez platného dokladu platí pro všechny bez rozdílu. Cituji odstavec 4 pasáže Tarifu o přepravní kontrole: „Cestující, který se nemůže prokázat platným jízdním dokladem a odmítá na místě zaplatit přirážku v hotovosti, je povinen prokázat přepravnímu kontroloru své osobní údaje. Osobní údaje se prokazují občanským průkazem, případně jiným průkazem vydaným státním orgánem.“
Skutečnost, že zaměstnanec DP, který má v náplni práce kontrolu platnosti jízdních dokladů, na jedné straně nepřipustí možnost technického výpadku přístroje na označování jízdenek, ačkoli na to existují nezávislí svědci, a na druhé straně odmítne pokutovat pasažéra, který cestuje bez jakéhokoli jízdního dokladu a ještě to zdůvodňuje rozdílnou sociální situací, mi přijde šokující.

Žádám o neprodlené prošetření celé záležitosti. Informaci o výsledku šetření mi sdělte na níže uvedenou adresu.

Jan Potůček

Příloha: Doklad o zaplacení přirážky 400,- Kč
Kopie: Tiskové oddělení Dopravního podniku hl. m. Prahy


Vážený pan
Potůček Jan
potucek@reflex.cz


Váš dopis zn./ ze dne Naše značka Praha dne
15.11.2004 90132-14/11-S č. 1528 10.12.2004
Věc: Stanovisko k Vašemu podání ve věci postupu přepravního kontrolora č. KO 7219


Vážený pane,

po provedeném posouzení a prošetření obsahu Vašeho podání Vám sdělujeme následující stanovisko:

Při posuzování a rozhodování je přepravní kontrolor povinen se řídit platnými právními předpisy, kterými jsou vyhláška Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., v platném znění, Smluvně přepravní podmínky a Tarif pražské integrované dopravy. Tyto právní předpisy stanovují též podmínky, při jejichž splnění má cestující právo na přepravu. K základní podmínce patří povinnost cestujícího mít u sebe po celou dobu přepravy platný jízdní doklad a tímto dokladem se na výzvu přepravního kontrolora, kdykoliv během přepravy, prokázat. Pokud cestující stanovené podmínky nesplní, je přepravní kontrolor oprávněn uložit přirážku, požadovat její úhradu na místě kontroly nebo si vyžádat předložení osobních údajů, pro účely vymáhání nezaplacené přirážky. Kontrolor je též oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího, porušil-li přepravně tarifní podmínky

K obsahu Vašeho podání lze konstatovat, že přepravní kontrolor č. KO 7219 při provádění kontroly jízdních dokladů na lince tramvaje č. 11 zjistil, že jste se na jeho výzvu nemohl prokázat platným jízdním dokladem. Tato skutečnost byla důvodem k uložení přirážky. Vaši námitku , že nefungoval označovací strojek, kontrolor přímo ve voze ověřil označením kontrolní jízdenky. Žádná závada zjištěna nebyla. Proto v souladu se zněním platných právních předpisů požadoval úhradu uložené přirážky a po jejím provedení vystavil potvrzení č. 0408720. Tím bylo jednání ukončeno.

K Vaší připomínce, která se týká postupu kontrolora, který vyloučil z přepravy cestujícího, jak uvádíte „bezdomovce“, dodáváme, že i tento postup kontrolora byl shledán správným . I sám kontrolor Vás o svém oprávnění informoval, když jste vyslovil svůj nesouhlas s jeho postupem s tím, že Vám byla uložena přirážka a „bezdomovce“ kontrolor pouze z přepravy vyloučil. Vyloučení z přepravy kontrolor zvolil z toho důvodu, že požadovat úhradu přirážky nebylo reálné.

Problematikou s osobami, které jsou z důvodu svých závažných hygienických nedostatků cestujícím ve vozidlech městské hromadné dopravy na obtíž, se naše společnost zabývá. Osoby, pokud je na nich patrná celková hygienická zanedbanost , nemají do vozidla městské hromadné dopravy přístup a pověřený pracovník dopravce /řidič, dispečer, přepravní kontrolor / je oprávněn takové osoby z přepravy vyloučit. Je i známa skutečnost, že naprostá většina těchto osob cestuje bez platného jízdního dokladu a neplní tak tarifní povinnost vůči dopravci. V případě uložení přirážky , požadování její úhrady nebo její vymáhání, je u závadových osob neproveditelné. Kontrolor je oprávněn sám na místě kontroly posoudit, zda uložení přirážky má v takovém případě nějaký efekt. Většinou však případy končí tím, že jsou závadové osoby z přepravy vyloučeny. Při současné intenzitě dopravy v Praze není však v silách dopravce kontrolovat všechny osoby, které do vozidla nastupují a preventivně nástup závadovým osobám neumožnit.

Naše společnost, aby zabránila podobných případům , využívá všech příležitostí, aby při současném stavu prohlubovala spolupráci s policií. Tato spolupráce již nabyla konkrétní podoby a v minulých týdnech proběhly ve vzájemné součinnosti kontrolní akce, při kterých bylo 300 závadových osob vyloučeno z přepravy. Takové akce budou pokračovat i nadále. Není však možné přítomnost policistů zajistit trvale ve všech vozidlech hromadné dopravy v Praze.

I když problém se závadovými osobami nebude vyřešen okamžitě, a není to problém jenom naší společnosti, ale i ostatních dopravců a městských částí v Praze, jistě budou učiněna příslušná opatření, která se neminou účinkem.

S přepravním kontrolorem č. KO 7219 byla Vaše stížnost osobně projednána.

S pozdravem

Hocek Josef
vedoucí odboru
přepravní kontroly

JAN POTŮČEK