nahoru

Kuřácký koutek se píše sám

Jiří X. Doležal 29. dubna 2002 • 12:13

Mám snad něco dodávat a vysvětlovat? Občanská společnost se prostě začala bránit... The Million Marihuana March (MMM) je mezinárodní akce na podporu celosvětové liberalizace (legalizace) konopných drog, která se uskuteční ve více než 170. městech světa...

Mám snad něco dodávat a vysvětlovat? Občanská společnost se prostě začala bránit...
Tisková zpráva k Million Marihuana March
The Million Marihuana March (MMM) je mezinárodní akce na podporu celosvětové liberalizace (legalizace) konopných drog, která se uskuteční ve více než 170. městech světa. V České republice ji pořádá již čtvrtým rokem Občanské Sdružení za Legální Konopí (OSLíK), letos poprvé ve spolupráci se sdružením Konopa a konopným ombudsmanem Markem Jehličkou. Demonstrace se uskuteční v sobotu 4. května paralelně v Praze, v Plzni a v Brně.
Program pražské demonstrace, která je pojata jako happening a hudební festival, bude zahájen na Letenské pláni ve 13:00 hodin.
13:00-14.00 blok kapel Nottingham, Naslouchejte hlasu vypravěče
14:00-14:10 úvodní vystoupení řečníků
14:10-16:30 blok kapel Seno, Need of Activity, T.H.C., Vodopumpamasomlejn
16:30-17:00 hlavní vystoupení řečníků (Ivan Douda, Drop In; Marek Jehlička, konopný ombudsman; Michal Polák, OSLíK; Pavel Severa, Poslanecká sněmovna-v zastoupení; Jiří X. Doležal; Hanka Gabrielová, Konopa; Bushka Bryndová, novinářka)
17:00-22:00 blok kapel Divokej Bill, Plexis, Mata Hari, Pila, Chalupáří
Vedle rockové scény bude na místě dalších 10 menších pódií taneční hudby nejrůznějších stylů (house, techno, trance…):Soundsphere, Cirkus Alien, Mayapur, Radio 16, Gardenzitty, Nabazigangoo,AKA, CA, Hedonix, Djs: Tráva, Pavel Krejdl, Sidecar a další…
Na místě budou k dispozici podpisové archy Petice za zrušení cenzury (Petici pořádá Jiří X. Doležal), informační materiály o technickém konopí (Konopa) a brožura k MMM. Návštěvníci budou moci využít pohostinství čajovny či stánku s občerstvením.

Cíle a požadavky MMM:
Hlavním cílem MMM je dát veřejnosti možnost vyjádřit svojí účastí protest proti stávající protidrogové politice ČR. Ta jde cestou zpřísňující se represe v době, kdy řada evropských zemí liberalizuje svůj postoj k měkkým drogám (viz Situace ve světě). Tato populistická snaha českých poslanců vyústila až v přijetí §188a, odstavec 2b, který výslovně zavádí cenzuru do našeho právního řádu. Vláda i poslanci navíc ignorují „Projekt analýzy dopadu novelizace drogové legislativy“, který si vláda nechala sama zpracovat. V tomto dokumentu přední odborníci na drogovou problematiku prokázali, že novela zákona o drogách (§ 187a) z roku 1999 (známá jako Severův zákon) nesplnila žádný z očekávaných cílů, ale způsobila pouze zbytečné vynaložení 37 miliónů korun ze státního rozpočtu. Organizátoři a účastníci MMM s touto politikou nesouhlasí a požadují:
- zrušení §188a odstavec 2b, který potenciálně cenzuruje diskusi o
drogách v hromadných sdělovacích prostředcích a na Internetu, ohrožuje
šíření informací o léčivých účincích některých drog, například
marihuany, jakož i primární protidrogovou prevenci. Především však omezuje svobodu projevu a právo na vlastní názor. Protestujeme proti tomu, aby nám někdo říkal jaké knihy máme číst, na jaké filmy se máme dívat, jakou hudbu máme poslouchat, co smíme říkat a co si máme myslet.
Navíc jde o pokus cenzury informací šířených prostřednictvím Internetu. Internet není centrálně kontrolované médium - k jeho uživatelům se dostanou pouze takové informace, které si sami vyžádají - jakákoliv cenzura Internetu by proto měla být nepřípustná - jde o omezování svobody projevu v její zatím nejčistší, nejdemokratičtější a nejpokročilejší podobě.
- zrušení tzv. "Severova zákona" (§ 187a) zavádějícího trestnost držení drogy pro osobní potřebu a jeho nahrazení realistickým legislativním rozdělením drog do několika skupin, dle skutečné míry jejich nebezpečnosti posuzované podle nejnovějších vědeckých poznatků. Samopěstitelé a uživatelé marihuany (měkkých drog) nesmějí být postihováni podle stejného zákona, jako výrobci a dealeři tvrdých drog.
- vyjmutí konopí ze seznamu nebezpečných psychoaktivních látek a jeho
zařazení do stejné kategorie kam patří alkohol nebo tabák. Tento
požadavek souvisí s požadavkem legislativního rozdělení drog. Marihuana
představuje pro společnost ve skutečnosti menší nebezpečí než alkohol
nebo tabák.
- ukončení stíhání či amnestie pro všechny osoby obviněné či vězněné
pouze v souvislosti s konopím a marihuanou. V českých věznicích je dnes minimálně 8 osob uvězněných v souvislosti s konopím.
- koordinaci protidrogové politiky s ostatními evropskými zeměmi - chceme, aby Česká Republika patřila spolu s např. Holandskem, Belgií, Švýcarskem nebo Velkou Británií k první vlně zemí, ve kterých proběhne úplná legalizace marihuany. Holandská praxe dekriminalizace ukazuje, že jde o účinný způsob
jak oddělit scénu tvrdých a měkkých drog, a zejména snížení počtu uživatelů heroinu mezi mládeží.
Prohlášení PhDr. Ivana Doudy:
Po 25 letech práce v drogové oblasti cítím nutnost vyjádřit se k některým věcem, které se v poslední době v mém oboru staly.
Bohužel musím konstatovat, že směr a tendence, které se u nás v tzv. protidrogové politice v posledních letech prosazují, jsou až příliš často výsledkem svévolného rozhodování politiků, kteří, byť někdy i s dobrými úmysly, zcela přehlížejí nejen realitu, ale i názory podstatných odborníků, kteří v dané oblasti pracují. Z posledního období je to především faktická ignorance výsledků studie dopadů změny protidrogového zákona /tzv. PAD/. Výsledek tohoto velice kvalitního vědeckého výzkumu se některým lidem prostě nehodil do jejich předem hotového subjektivního názoru. Museli by přiznat, že se mýlili a řícit, co nás to stálo.
Poslední velmi vážnou událostí je schválení odstavce 2 § 188 tr. zákona, který zavádí postih za tzv. propagaci drog. Když pominu to, že představuje velmi vážné porušení práva člověka na názor a svododu ho vyjádřit, je velmi nešťasným pokusem represivně řešit přirozenou složitost vztahu člověk - droga - společnost a lidské psychiky vůbec. Je také velkým důkazem nepochopení myšlení, postojů a reality zkušeností mladé generace, proti které je fakticky namířen.
Troufnu si na základě svých zkušeností tvrdit, že povede k přímému zhoršení drogové situace u nás i v důsledku efektu zakázaného ovoce, který je jedním z nejsilnějších lidských motivů vůbec (a mezi mládeží zvlášť). Zároveň vyvolává v mladých pocit frustrace, nepochopení a nemožnosti realisticky kumunikovat se světem vládnoucích dospělých. Diskuse zvláště kolem uměleckých děl dotýkajících se svébytně drogového tématu, ale i kolem preventivně informačních protidrogových aktivit budou nepochybně přímou "reklamou" na drogy.
V praxi, kdy - dle průzkumů Drop in Praha - má 6O - 8O % osmnáctiletých faktickou - a většinou opakovanou - zkušenost s některou ze zakázaných drog /drtivá většina s konopnými produkty/, je nutné se znovu vážně zamylet nad společenskými státnimi a legislativními danostmi ve vztahu k drogové problematice. Jinak riskujeme vážné znehodnocení postojů ke společnosti, demokracii a schopnostem jejich zákonných představitelů zvláště u mladé generace. A to je skutečnost, která přináší negativní důsledky opravdu nedozírné.

PhDr Ivan Douda, zakladatel a vedoucí psycholog Drop in Praha
Tiskové prohlášení konopného ombudsmana
k znovuzavedení cenzury do legislativního řádu ČR a k práci Poslanecké sněmovny v otázkách protidrogové politiky


§ 188a trestního zákona
(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho
v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo
peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.To je znění novely zákona o šíření toxikomanie, kterou schválil Parlament České republiky. Populistické snahy některých poslanců zalíbit se voličům prosazováním tvrdé protidrogové politiky tak dospěly až k praktickému zavedení cenzury do legislativního řádu naší země. Na takzvané „přitvrzení“ však nedoplatí drogoví dealeři, výrobci pervitinu ani pašeráci heroinu. Novela je naopak namířena proti publicistům, textařům, umělcům a aktivistům, kteří se angažují v drogové problematice a jejichž jediným cílem je přinášet o drogách pravdivé informace. Cílem novely není nic jiného, než jim v tom zabránit.
Vždyť za citaci narkomana, který v článku o své závislosti prohlásí: “Po heroinu jsem se cítil skvěle,“ hrozí autorovi pětileté vězení!
Každému rozumnému člověku je snad zřejmé, že lidé neberou drogy proto, aby na nich získali závislost, nenávratně poškodili své zdraví či aby ztratili schopnost logického uvažování. Berou je a experimentují s nimi pro jejich schopnost navodit příjemné pocity či změnit běžný stav vědomí. Zveřejnění této očividné pravdy však bude od nynějška trestné. Přijetím takového zákona strká Česká republika před drogovým nebezpečím hlavu do písku a říká okolnímu světu: “Nechceme, aby naši občané znali o drogách pravdu.“
Novela zákona o šíření toxikomanie ohrozí i primární protidrogovou prevenci, která se teprve po deseti letech blíží přijatelné úrovni. Obtížně budovaná důvěra mezi preventivními pracovníky a jejich cílovou skupinou bude nalomena, když preventisté nebudou moci říci základní fakt:“Hlavní nebezpečí drog spočívá v tom, že vám udělají dobře.“
Aplikace novely zákona může v praxi vést ke zřízení (či spíše obnovení) zvláštních komisí, které budou posuzovat obsah písní, novinových článků, filmů či rozhlasových a televizních pořadů, zda náhodou někoho nepodněcují k zneužívání jiné návykové látky než alkoholu. Budou tyto komise zakazovat promítání kultovních filmů jako Hair, The Doors či českých Samotářů? Budou se na ulicích pálit knihy Timothy Learyho, Carlose Castanedy či Mc Kenny? Stát se to může, neboť všichni jmenovaní autoři se provinili proti § 188a, odst. 2b tím, že ve svých světově známých dílech podněcují a šíří zneužívání nelegálních drog. Viz citace z knihy Mc Kenny Psychotropní šamanismus (s níž se otevřeně ztotožňuji): „Rostlinné halucinogeny tím, že jednotlivce vedou k širšímu, méně egocentrickému a více zakořeněnému vnímání skutečnosti, rozpouštějí zvyky a motivují ke zkoumání nového. Bylo by pošetilé předstírat, že se tak děje bez rizika, ale bylo by stejně pošetilé tvrdit, že toto riziko za to nestojí.“
Konopný ombudsman považuje novelu zákona o šíření toxikomanie za porušení svobody projevu zaručené Listinou základních práv a svobod. Proto se od nynějška zavazuje zastat se i těch osob, které budou stíhány podle § 188a, odstavec 2b trestního zákona.
Výzva vládě a Poslanecké sněmovně ČR

Konopný ombudsman dále žádá vládu a Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby vyvodily praktické závěry z „Projektu analýzy dopadu novelizace drogové legislativy“, který si vláda nechala sama zpracovat. Tato analýza prokázala, že novela zákona o drogách (§ 187a) z roku 1999 (známá jako Severův zákon) nesplnila žádný z očekávaných cílů:
- nesnížila se dostupnost nezákonných drog
- počet uživatelů nezákonných drog se nesnížil, naopak vzrostl počet mladších narkomanů, a to často pod 15 let věku
- nesnížil se nárůst nových uživatelů drog
- nepotvrdila se hypotéza, že nedojde k nárůstu negativních zdravotních ukazatelů spojených s užíváním drog, zvyšující se počet smrtelných předávkování svědčí spíše o opaku
- zavedení trestnosti držení nelegálních drog pro vlastní potřebu přimělo společnost neefektivně vynaložit prostředky ve výši nejméně 37 miliónů korun, pro něž se mohlo najít lepší využití

Poslanecká sněmovna tato fakta ignorovala, když odmítla na návrh poslance Františka Pejřila zrušit tzv. Severův zákon, jehož jediným důsledkem v praxi je promrhání 37 miliónů. Vyzýváme tedy poslance, aby se řídili názory odborníků (zvlášť v otázkách, kde nejsou schopni sami kompetentně rozhodnout), zastavili plýtvání peněz daňových poplatníků a aby v nejbližší době zavedli účinné legislativní opatření, které by rozdělilo drogy podle míry jejich společenské nebezpečnosti. Konopný ombudsman je přesvědčen, že právě absence této právní úpravy vede ke zbytečným nedorozuměním a k nesmyslnému stíhání řady mladých lidí - slušných občanů této společnosti.

Marek Jehlička, konopný ombudsman ČRE-maily sbíral Jiří X. Doležal