nahoru

Ať žije nezdravý rozum!!!!

Jiří X. Doležal 18. března 2004 • 09:54

Idiotické zpochybňování pravdivosti údajů ve Výroční zprávě ve věcech drog v mediích započal pan Jiří Vacek (ten, co není inženýr). Okamžitě jej začali papouškovat všichni represionisté - a dosáhlo takových rozměrů, že k němu Národní monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti už muselo vydat stanovisko - víceméně vykázat zdroje svých dat.

Cituji:
Poslední výroční zpráva za rok 2002 byla před publikací zevrubně diskutována a schválena Poradním výborem pro sběr dat Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v září 2003 (členy tohoto výboru jsou mimo jiných odborníků také zástupci ministerstev vnitra, zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, financí), Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ji vzala na vědomí v říjnu 2003, následně byla zpráva předložena vládě pro informaci.
Základem zprávy jsou převážně informace shromažďované řadou institucí, například Ústavem zdravotnických informací a statistiky, Českým statistickým úřadem, hygienickou službou, Státním zdravotním ústavem, Národní protidrogovou centrálou Policie ČR, Generálním ředitelstvím cel a další publikované nebo poskytnuté výsledky různých studií. Proces získávání informací je dlouhodobý a strukturovaný – Národní monitorovací středisko pravidelně svolává celkem 7 pracovních skupin zaměřených na různé oblasti problematiky drog.
Výroční zpráva splňuje všechny znaky vědeckého textu, např. má své autory, oponenty, odkazuje na celkem 138 zdrojů dat a informací. Z tohoto hlediska je možné říci, že je učiněno maximum pro to, aby výroční zpráva obsahovala objektivní informace a v současné době reprezentuje podle našeho názoru nejúplnější a nejkvalitnější popis stavu v oblasti drog v České republice, vycházející z různých zdrojů nezávislých na národním monitorovacím středisku. (Plné znění najdete na www.drogy-info.cz.)
Když se podíváme na zdroje dat "druhé strany" - represionistů z KDU-ČSL, zjistíme, že vycházejí z jediného vědeckého předpokladu: Že stavbyvedoucí Jiří Vacek tak nějak cítí, že vládní údaje a čísla jsou špatná, a prostě to ví líp, protože byl fakt dlouho na heráku. Ať žije nezdravý rozum!!!!