nahoru

Tykáte si s filozofy?

PAVEL TANĚV 11. června 2002 • 15:43

Jeho texty Ize číst kterýmkoli směrem, aniž by se na míře pochopeni obsahu cokoli změnilo, prohlásil asi před patnácti lety o Hegelovi, archetypu filosofa, jeden student medicíny. V dnešním a dvou zanedlouho následujících testech si ověříte ...

... že věty, jako kupříkladu Heideggerova: Pobyt jest tak, že jsa jsoucím rozumí něčemu takovému jako bytí, lze přeložit do normální lidské řeči a překvapivě konfrontovat s běžnou zkušeností.


Podnikaví řečtí aristokraté, obchodníci, vojevůdci a umělci byli v dějinách první, koho střet s cizími etniky, barvitost a odlišnosti národních božstev vybudily k přemýšlení. Začali hledat nejen, co je jim společné, ale z mluvčích nebo trpných objektů božích zákonů se tak proměnili v hledače pravdy. Jaký měl vznik filosofie vliv na společenský život starých Řeků?


zásadní, řeč se poprvé v dějinách proměnila v dialog a archaické rodové zřízení (byť jen na čas) v demokracii
zhoubný, vítězná obrana před perskými barbary záhy dík zpupnosti athénských demokratických předáků vyústila v občanskou válku
mizivý, aristokraté ani za demokracie neztratili svůj vliv
žádný, řecké obce se nikdy nedokázaly spojit v jeden stát


Zprávy o prvních filosofech vyznívají idylicky. Thalés z Mílétu, jenž za vším, i neživými věcmi, viděl vodu, spadne do jámy, když hledí na nebe, a služka se mu směje, že bádá v nezměrných dálavách, přičemž neví, co se mu děje pod nohama. Čím se tento znalec egyptských a babylónských výpočetních metod zapsal do dějin vědy?


exaktně vyjádřil vztah mezi délkou struny a výškou tónu
dokázal spočítat obsah kovu v rudě
objevil souvislost mezi vodou a životem
na základě babylónských statistik předpověděl zatmění Slunce


3. V Hérakleitově kosmologické spekulaci o věčně živém ohni, rozněcujícím se a hasnoucím podle míry, nacházíme stopy tvrdého boje Řeků s Peršany
i autorovu hořkou životní zkušenost s jednáním slabochů ve vlastních řadách. Jaký božský zákon živící všechny lidské a projevující se svobodným a nelehkým vyhledáváním hranic lidských možností, jaký princip podle něj ukazuje jedny jako otroky, druhé jako svobodné, jedny činí lidmi, druhé bohy?


číslo
apeiron
boj
vzduch


Eleaté tvořili školu, jež s humorem ukazovala, že přikládání božského mustru na běžný život tak, aby byl viděn a veden rozumně, je marnost nad marnost. Achilleus prý nedohoní želvu, protože nejdříve musí urazit polovic vzdálenosti, poté půlku půlky až do donekonečna, takže se nehne z místa, a pohyb proto neexistuje, je to jen smyslová šalba. O jaký argument Zénón tuto aporii opíral?


nekonečné množství bodů nelze projít v konečném čase
konečné množství bodů nelze projít v nekonečném čase
nekonečné množství bodů nelze projít v nekonečném čase
konečné množství bodů nelze projít v konečném čase


Nic není, je-li i něco, nemůže to člověk poznat, lze-li to i poznat, nelze to bližnímu vyložit. Exkluzivita, jíž se zde prezentuje Gorgiás z Leontín, byla prvním předpokladem úspěchu sofistů, profesionálních učitelů moudrosti, řeckých osvícenců. Jakým dovednostem vyučovali?


zakládat nové osady
správně obchodovat
řádně žít
myslit, mluvit a jednat


Sókratés chodil po Athénách a s kdekým zapřádal hovor, hledaje prý poučení o tom, co je božské, statečné, spravedlivé. Dialog to sice nikdy nevyjevil, zato vždy ukázal, že život zpovídaného nevědomky ovládá nějaká tradice, předsudek, ambice, vášeň či prostě jen cizí názor. Jakým výrokem proslul?


Bytí jest a nebytí není
Všeho s mírou
Vepři se těší vice z hnoje než z čisté vody
Vím, že nic nevím


Když podle něj obrátíme svůj vnitřní zrak k božským idejím, předcházejícím existenci každé hmotné skutečnosti, můžeme v jejich duchu reformovat stát, politiku, všední život a logicky také duši. Jak se muž, jenž dal filosofickému žánru definitivní tvar a výbavu a od nějž slovo filosofie pochází, jmenoval?


Diogenés
Alkmaión
Platón
Speusippos

I Démokritos z Abdér dokázal svou filosofii zbudovat tak, aby se lidské s božským propojilo pomocí zdůvodňování. Na rozdíl od kolegy ze šesté otázky ale nezbudoval fundament morální tradice -jak utvářet sebe samé -, nýbrž vědeckého pronikání do nitra věcí. Jak si tento základ, s nímž v modifikované podobě pracujeme dodnes, Démokritos představoval?


jako homoiomerie, semena věcí
jako atomy a prázdno
jako vodu, zemi, oheň a vzduch
jako látku zvanou aithér

Aristotelés obsáhl veškeré vědění své doby a je autorem první vědecké klasifikace. Kterou z nauk vyčlenil jako nikoli obsahovou, ale jako ryze formální nástroj myšlení?poietiku
rétoriku
ontologii
logiku


Stoici působili v době helénismu, kdy s vnějšími okolnostmi života nešlo nic dělat, bylo možné jen změnit osobní postoj k nim. Ideálem stoického mudrce byl jedinec, jehož duše si zachovává svobodu i při fyzickém mučení a setrvává v klidném trpění, od té doby známém jako ...


apatie
melancholie
hysterie
ataraxieKřesfanství, ta báječná schopnost bez umělé učenosti vystihnout a v opak obrátit sebesofistikovanější sobeckou ambici, nesmysl a nemravnost, muselo v helenizovaném prostředí čelit výsměchu znalců vyspělých antických filosofií a nauk. Inteligentní apologeta (obránce víry) Tertullián, jemuž svými řečmi o smyslu podloženém jedině rozumem a důkazy vypínaví a nevázaní antičtí vzdělanci lezli na nervy, čelil pohrdání paradoxními výroky, z nichž nejznámější je věta ...


kdož se mocnosti protiví, zřízení božímu se protiví
věřím, protože je to nesmyslné
nechod' ven, jdi do sebe sám: uvnitř člověka bydlí pravda
filosofie je služka teologieSprávné odpovědi:
1a, 2d, 3c, 4a, 5d, 6d, 7c, 8b, 9d, 10a, 11b
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Dosažený výsledek samozřejmě nic nevypovídá o vašich schopnostech obecné orientace, natož probůh inteligenci. Nejste zkrátka sečtělí v oblasti, jíž rozumí pár vzdělanců a o níž dovede srozumitelně psát snad jen Umberto Eco.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Velmi slušný výsledek, test je obtížný. Asi nejste v Platónovi zahrabáni den co den, ale co jste z humanitního poznání vstřebali - ať' už ve škole, nebo při četbě - nejen udržíte, ale umíte i myslivě použít.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Vaše znalosti jsou bez přehánění oslnivé. Nejste-li absolventy filosofie, pak nám nezbývá než smeknout. Pro vás vědění není jen zdrojem výdělku či zábavy, je opravdovou součástí vaší osobnosti.

PAVEL TANĚV