nahoru

Co víte o českých králích?

PAVEL TANĚV 2. dubna 2005 • 00:22

Že byl Karel IV. českým králem, ví každý, že pocházel z lucemburského rodu, už dost lidí neví a není to tak dávno, co se jeden renomovaný publicista v přítomnosti autora tohoto testu se suverenitou sobě vlastní domníval, že Karlův syn Zikmund byl Habsburk. Jde jen o pouhá jména, když tahle drobnost poukazuje na celkové vědomosti mnoha Čechů o vlastních dějinách? A co víte o prvních českých králích vy?


1. Jak se z knížete Vratislava II. stal první český král, jenž v letech 1085-1092 panoval jako Vratislav I.?během první křížové výpravy za osvobození Kristova hrobu vytáhl topícího se uherského krále Ondřeje z bažiny a ten se za Vratislava přimluvil u římské kurie
povýšení bylo odrazem autority Vratislavova otce, českého Achilla Břetislava I., jenž měl titul obdržet, ale předčasně zemřel
v dlouhotrvajícím sporu o investituru, kompetenci udělování nejvyšších církevních úřadů, stál věrně na straně římskoněmeckého císaře Jindřicha IV., jenž se mu takto odměnil
oženil se s Adlétou, dcerou uherského krále Ondřeje, a bylo společensky neúnosné, aby zůstal pouhým knížetem2. Vladislav II. byl statečný válečník, ale svou chrabrost až příliš servilně zapojoval do čistě osobních spádů císaře, za což byl jako druhý povýšen na českého krále. Jak se římskoněmecký panovník, přezdívaný Rudovous, jmenoval?


Friedrich I. Barbarossa
Jindřich Ptáčník
Filip Švábský
Ota IV. Brunšvický


3. Potíže přemyslovských králů se silnými a expanzívními západními sousedy vyřešila až Zlatá bula sicilská. Co tento dokument z roku 1212, jehož existence je dílem mocného, autoritativního a schopného Přemysla I. Otakara, zajistil?


české země přestaly být závislé na říšské měně
český stát se stal dědičným královstvím, vnitřně samostatným a nedělitelným celkem s právem vybírat a bez cizího vměšování volit krále
král si mohl vybrat arcibiskupa
zboží z Čech se mohlo začít bezcelně vyvážet za hranice


4. Změna ve vztahu mezi říší a Čechami dostala svůj výraz ve snahách "krále železného a zlatého", Přemysla II. Otakara. Kam až sahaly ambice tohoto bohatého, tvrdého a bojovného panovníka?


chtěl se stát papežem
na post jednoho ze sedmi kurfiřtů, kteří volili císaře
usiloval o post velitele třetí křížové výpravy
chtěl být samotným římskoněmeckým císařem


5. Jeho otec (viz předchozí otázku) rozšířil český stát na jih silou svých zbraní. Václav II., ač byl občas líčen jako slaboch, po ztrátě těchto krátkodobých zisků zamířil na sever. Co podpořilo jeho právnické, diplomatické a politické úsilí tak skvělým způsobem, že to přetrvalo celá staletí?


zakládání pivovarů
začal razit pražské groše, nejstabilnější měnu střední Evropy
zaváděl všude, kam sahala jeho pravomoc, velmi pokrokový obchodní zákoník
striktní dodržování práva6. Co skončilo s osobou panovníka Václava III.?


Přemyslovci zemřeli po meči, stalo se 4. srpna 1306
korunovace se starými insigniemi, Václav nechal zhotovit nové
královské sídlo se z Vyšehradu přesunulo na Pražský hrad
objevení solných ložisek u Slaného ukončilo českou závislost na této komoditě7. Jan Lucemburský se v zemi příliš nezdržoval, většinou dlel v cizině a do Čech si jezdil hlavně pro peníze. Přesto velmi posílil prestiž českého státu v zahraničí, k čemuž mu mimo jiné dopomohl fakt, že téměř dokonale ztělesňoval jistý středověký typ. Jaký?


klerika, byl asketický a zbožný
dvořana svou uhlazeností, sebeovládáním a diplomatickými schopnostmi
truvéra, byl talentovaným básníkem, což na evropských dvorech působilo
rytíře, v bitvě u Kresčaku tak roku 1346 i zemřel8. Velikost Karla IV. nelze v jedné větě obsáhnout a není to ani třeba. Která stavba není výsledkem jeho zakladatelských a stavebních aktivit?


chrám svatého Víta
Hladová zeď
svatojiřská bazilika
Nové Město pražské


9. O schopnostech císaře římského a krále českého Karla IV. vypovídá nenápadná drobnůstka. Je totiž velice pravděpodobné, že byl prvním panovníkem na českém trůně ovládajícím


čtení a psaní
některá řemesla
stavební práce od A do Z
matematiku
10. Karlův syn Václav IV. naplno pocítil, co znamená být synem slavného a schopného otce. Byl rozmazleným dítětem, z něhož vyrostl slaboch a opilec, o jehož vladařských kvalitách sdostatek vypovídá skutečnost, že o císařskou korunu nemusel bojovat, Řím mu ji sám nabízel a Václavovi nestálo ani za to si pro ni dojet. Přesto jeho panování doprovázela dobrá pověst. Proč?


sympatizoval s Husem a podporoval ho
s vervou a ekonomickou rozvahou pokračoval v otcových budovatelských aktivitách
než zemřel, udržel v Čechách pořádek
jeho kontrolorské aktivity, při nichž brouzdal v převleku, a například "byl-li chléb hodný a spravedlivý, zaplatě jej odšel", špatné zboží a služby však nemilosrdně postihoval, přerostly časem v legendu o spravedlivém a lidovém panovníkovi
11. Jak se jmenoval významný panovník, bratr Václava IV., jenž se neblaze angažoval v Husově případu a s nímž lucemburská dynastie opustila český trůn?


Albrecht Rakouský
Zikmund Lucemburský
Jakub
Hynek Ptáček12. Čechy se po skončení husitských válek poměrně brzy ekonomicky vzpamatovaly, což se odrazilo v úsloví: "Za krále Holce byla za groš ovce." Jak se Holec, jenž zemřel v necelých osmnácti letech, jmenoval?


Albrecht z V aldštejna
Jiří z Poděbrad
Ladislav Pohrobek
Matyáš Korvín


13. Jiří z Poděbrad vešel do dějin neuskutečněným projektem středověkého OSN, zahrnujícího vytvoření multilaterální dohody o mírovém řešení mezistátních konfliktů a vytvoření nadnárodního orgánu, jenž by dbal o zachování míru a kolektivní bezpečnosti. Zároveň však dokázal prosadit něco, co naplno zažíváme až dnes. O jaký fenomén jde?


soužití nesmiřitelných věroučných táborů, kališníků s katolíky
volný mezinárodní obchod
jednotně vykládané právo
jednotná soustava měr a vah


14. Proč se Jiříkovu nástupci Vladislavu II. Jagellonskému přezdívalo Král Dobře?


všechno dělal velmi dobře
lidu se v jeho době dobře žilo
na jeho dvoře je dobře, zněl hlas lidu
byl to slaboch panující v době, kdy se moc z nemalé části přesunula z rukou panovníka na stranu šlechty a jeho pověstné Bene, bene jen žehnalo plánům jeho falešných rádců


Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Nikde není psáno, že musíte být pro život zevrubně informováni o tom, jak se Čechové dokázali prosadit ve středověké Evropě. Hlavně abyste na naše zařazení do současných kontinentálních struktur měli pevný názor teď, i když latinské Historia magistra vitae vám při rozhodování asi moc nepomůže.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Slušný výkon. Patříte k těm, kteří znalostem tohoto druhu přikládají váhu. I když si je třeba systematicky neosvojujete, snažíte se to, co se dozvíte, zapamatovat a zařazovat do souvislostí.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Vaše historické znalosti jsou bez nadsázky vynikající. Slučují jak faktickou stránku věci, tak věcné dobové souvislosti. Pokud se stejnou brilancí zvládáte ještě další obory a činnosti, musíme vám gratulovat.

PAVEL TANĚV