nahoru

Tykáte si s filosofy? III

PAVEL TANĚV 23. července 2002 • 10:40

Po testech Tykáte si s filozofy a Tykáte si s filozofy II se dnes budeme naposledy snažit, abychom Platónovu odkazu příliš neublížili.


1. Pravdivost našich představ o světě nelze ověřit tak, že bychom se od nich oprostili a podívali se, jak se věci mají ve skutečnosti samé. Která z možností obsahuje kantovské vyrovnání s bariérou mezi námi a vnějším světem?


a) pojmy Ding an sich a Ding für sich, česky věc o sobě a věc pro nás
b) dvojice slov Dichtung und Wahrheit, česky báseň a pravda
c) učencovo fackování hloupého sluhy Lampeho, jenž nebyl s to si zapamatovat, jaké noviny jeho pán čte
d) filosofův hluboce morální život


2. Filosofické zadání průmyslové doby: bez pomoci vše a nic vysvětlujících pojmů vysvětlovat, seřazovat a třídit fakta zformuloval August Comte v díle Kurs pozitivní filosofie. Jak se jím založený a dodnes živý směr nazývá?


a) realismus
b) surrealismus
c) naturfilosofie
d) pozitivismus

3. V krásné pasáži Pán a rab klade romanticky naladěný Georg Hegel překonání strachu a pohodlnosti do základu společenského uspořádání a dějin. Celkově však utápí lidské jednání v absolutní ideji, jejímž pohybovým zákonem je jednota a boj protikladů, tedy:


a) diakritika
b) diaspora
c) dialektika
d) diabetes

4. Talent, píle, mravnost lidské životy sice ovlivňují, ale jen jako jakási viditelná pěna dní. Spodním neviditelným proudem jsou železné zákony dějin určující, kdo je lump a kdo svatý, řečí hegeliána Karla Marxe, pokrokový. Poprvé své "vědecké" pojetí dějin zveřejnil v útlém spisku z roku 1848 pod titulem


a) Vladař
b) Komunistický manifest
c) Věda a život
d) Zákony dějin

5. "... kdo se modlí vroucně k modle, modlí se k pravému bohu, kdežto kdo se bez vroucnosti modlí k pravému bohu, modlí se k modle." Citát Vladimíra Neffa ilustruje, o co šlo dánskému filosofovi žijícímu v letech 1813- 1855. Jak se jmenoval?


a) Brian Laudrup
b) Edvard Grieg
c) Ingmar Bergman
d) Soren Kierkegaard

6. Jedním z ústředních témat konce 19. a začátku 20. století se stal nihilismus. Co si pod ním představoval jeho klasik Friedrich Nietzsche?


a) neexistují vůbec žádné hodnoty
b) to, co se za hodnoty vydává - dobro, pravda, milosrdenství - ,je plod degenerace. Svět změní vůlí k moci hnaní nadlidé, stojící mimo dobro a zlo a schopní všeho s výjimkou zrady přítele.
c) nemá smysl se o cokoli snažit, vše skončí úpadkem a zfalšováním
d) takzvané hodnoty jsou pouhá konvence, proto nemá smysl se k nim upínat


7. Pro Edmunda Husserla bylo hledání jednotícího prvku, jenž by dokázal závazně oslovit a spojit atomizovaná a do sebe uzavřená lidská já, stejně naléhavé jako pro Kanta. Jak se jmenuje jím založený vlivný směr, nacházející v subjektivitě ode všeho lidského a nahodilého očištěné ideje?


a) filantropie
b) fenomenologie
c) fideismus
d) sci-fi

8. Husserlův žák Martin Heidegger nepřišel s novou modlou, ideou, imperativem. Ukázal, jak při čemkoli, co ve světě se světem podnikáme, snadno zapomínáme BÝT, necháváme se vláčet tím, co se nosí, co se říká, co se dělá. Učinil tak v díle


a) Bytí a čas
b) Být či nebýt
c) Byl jsem při tom
d) Mít nebo být

9. Heideggerův druh Karl Jaspers zaměřil svou pozornost na mezní situace, v nichž se probouzí naše schopnost vidět, co jsme dříve neviděli, začít jednat jinak, než jsme dosud jednali. Jakým titulem opatřil drobný spisek, v němž analyzoval duchovní situaci Německa po druhé světové válce?


a) Metafyzická vina
b) Vina metafyziky
c) Bez viny
d) Otázka viny


10. Jeho nejznámější výrok: "Existence předchází podstatě" znamená, že zatímco věci dělá něco nebo někdo, člověk je odsouzen k tomu, aby dělal sám sebe. Jak se levicově orientovaný francouzský myslitel a literát žijící v letech 1905 - 1980, životní druh feministky Simone de Beauvoirové, autor děl Bytí a nicota či Hnus, jmenoval?


a) Roger Garaudy
b) Gabriel Marcel
c) Jean-Paul Sartre
d) Albert Camus
Hodnocení (0-30 % správných odpovědí)


Nevadí. Vezměte to v duchu bratra Žižky a na množství nehleďte. Pokud jste test dokončili bez nepříjemných pocitů, je všechno v pořádku. Protože člověk se pudově vyhýbá všemu, co ukazuje jeho nedostatečnost, svědčí to o vašem nadhledu nad sebou samými.
Hodnocení (30-70 % správných odpovědí)Výborné. Vezměte to v duchu bratra Žižky a dalších nepřátel v podobě neosvojených znalostí se nelekejte. Nikdy nevíte, k čemu vám budou.
Hodnocení (70-100 % správných odpovědí)


Excelentní. Vykašlete se na bratra Žižku a jen tak dál.

PAVEL TANĚV