nahoru

Občané.cz

22. dubna 2010 • 07:56

Volební program

Preambule

Českou republiku zasáhla nejen ekonomická, ale i zostřující se politická krize. Vážnost politické krize pak zesiluje nejen zhoršující se sociální situace, ale především charakter této krize. Jejím jádrem je rozklad politického systému, státní administrativu nevyjímaje. Tento systém ztrácí schopnost kontroly i usměrňování společenských procesů. Hlavní příčinou rozkladu a nevýkonnosti tohoto systému je nebývalý a stále rostoucí vliv jakési obdoby „socialistických“ parazitních struktur na jeho fungování.

Dnes mají kromě zavazujících osobních vztahů, vzájemných protislužeb, především podobu lobbismu, klientelismu, různých druhů korupce, propojení politiků i státní administrativy s podnikatelskou sférou a organizovaným zločinem. Výsledkem jejich působení je ztráta důvěry občanů ve výkonnou, zákonodárnou i soudní moc, nevymahatelnost práva a především naprostá ztráta autority politických elit.

Volební program pro rok 2010 je doplněn a vychází z volebního programu pro rok 2009.


Základní body volebního programu:

 • jsme stranou občanů České republiky, kteří vítají ve svých řadách všechny, kdo jsou ochotni přispět svým dílem k obrodě a rekonstrukci České republiky
 • nejsme stranou výběrovou, elitářskou, monotematickou či účelovou
 • dáváme příležitost také těm, kteří stáli mimo politické dění v důsledku politických změn – po dvaceti letech nemá cenu dělit národ na různé kategorie, hlavním kritériem musí být především prokázané schopnosti a pevné morální postoje
 • orientace strany není diktována ideologií, jednoznačně však klademe důraz na svobodu jedince vůči státu a rovněž ctíme tradiční hodnoty, především právo a pořádek
 • vymezujeme se vůči těm politikům, kteří v uplynulých letech špatně nakládali s prostředky státu a nebyli dobrými správci našich daní
 • chceme se dostat do povědomí veřejnosti  a uspět ve volbách do parlamentu
 • nejsme fanklubem pana prezidenta
 • veřejnou správu chápeme jako službu občanovi
 • důslednými organizačními a kontrolními opatřeními chceme zamezit úniku financí z rozpočtu státu – tento únik je odhadován na 150 až 200 miliard korun ročně
 • mandatorní výdaje státu jsou jedním z nejsložitějších problémů – při jeho řešení je zcela nezbytný  souhlas, soulad a podpora všech parlamentních i mimoparlamentních stran – jakákoli reforma založená na násilí vůči opozici v parlamentu, pokud možno s převahou jednoho hlasu, je vždy a plným právem odsouzena k neúspěchu
 • přijetí eura je důležitým prostředkem, není však cílem. ČR by se měla nejprve soustředit na implementaci ekonomických reforem v duchu konvergenčních kritérií
 • jsme pro trvalé snižování daňové zátěže, ovšem s ohledem na aktuální kondici ekonomiky
 • jsme pro zjednodušení a zprůhlednění daňového systému – je třeba jasně definovat daňový základ, snížit počet výjimek i odpočitatelných položek a oddělit systém daní od systému sociálního a zdravotního pojištění
 • vnímáme potřebu definovat základní strategii průmyslového rozvoje ČR (rozhodnout o průmyslovém odvětví budoucnosti, určit vývojové aktivity, zvýšit podporu životaschopných tradičních oborů českého průmyslu)
 • chceme přijmout zákon o přiznání majetku a způsobu jeho nabytí se zpětnou platností od roku 1990 a uvedené skutečnosti důsledně kontrolovat. Pokud nebude majetek v souladu se zdaněnými příjmy, je nutno zahájit vyšetřování. Současně je nezbytné přijmout příslušnou legislativu, vzorem mohou být zákony vyspělých států – např. USA, Německa, Rakouska, Francie
 • jsme přesvědčeni, že stát musí obnovit faktickou kontrolu nad fungováním energetické společnosti ČEZ
 • pachatel trestného činu nesmí mít větší práva než jeho oběť
 • stávající neblahé poměry v policii mohou podle našeho názoru pomoci napravit také mnozí propuštění odborníci, kteří v posledních několika letech doplatili na nekoncepční reorganizaci policie a bezprecedentní politické tlaky
 • v oblasti imigrace může být pro ČR vzorem Austrálie, kde jsou vítáni všichni, kteří jsou ochotni v této zemi žít, pracovat a dodržovat její zákony a zvyky. Ti, kdo k tomu ochotni nejsou, nemohou s Australany sdílet jejich společný domov a musí ze země odejít
 • jsme pro koncepci rozvoje AČR. Akvizice, nákup materiálu, hospodaření s nepotřebným materiálem i jeho prodej – to vše musí být uspořádáno zcela transparentním způsobem.
 • chceme provést komplexní audit stavu armády, včetně úrovně řízení a výkonu jednotlivých zpravodajských služeb
 • základním cílem naší zahraniční politiky je optimální prosazování českých národních zájmů
 • názor na Lisabonskou smlouvu nepatří mezi ústřední témata naší strany, která vznikla především proto, aby řešila vážnou situaci uvnitř české politiky a české společnosti,
 • budeme prosazovat přímou volbu prezidenta, hejtmanů i starostů
 • ke zcela zásadním otázkám života občanů a státu hodláme prosadit celoplošná referenda
 • přehodnotíme způsob udělování akreditací soukromým školám na všech stupních a důsledně budeme dbát na dodržování pravidel pro udělovaní dotací na žáky a studenty
 • jsme pro urychlené zavedení státních maturit. Maturita měla tradičně charakter státní zkoušky, a je třeba srovnávacího standardu
 • na základě auditu budeme prosazovat uskutečnění administrativně-územní reformy
 • hodláme zpřísnit kategorizaci léků a zavést degresívní marže v nemocnicích
 • ve zdravotnictví zrušíme poplatky za standardní služby s výjimkou platby za pobyt v nemocnici a za některá vyšetření u specialistů
 • podporu tělesně i jinak handicapovaných spoluobčanů považujeme za povinnost státu a budeme se zasazovat o jejich aktivní začlenění do společnosti
 • naší snahou je nezávislost neziskového sektoru, čehož je možné dosáhnout cílenou asignací daní (občan sám rozhodne o použití části svých daní)
 • budeme usilovat o udržitelný rozvoj, který stavíme na čtyřech pilířích (ekonomickém, sociálním, environmentálním a územním)
 • jsme přesvědčeni, že dnešní stát nestojí na pevném hodnotovém základě a nepodařilo se dosáhnout ani jeho jednotící ideje, jako tomu bylo za první republiky. Nastupující generaci chybí pozitivní vzory, pojmy jako mravnost a vlastenectví nemají svůj obsah
 • kulturu vnímáme komplexně, do této oblasti spadá i podpora regionální turistiky, přičemž je zřejmé, že je nutné přehodnotit dosavadní modely, včetně fungování společnosti Czech Tourism
 • nedopustíme pokračování stávající situace, kdy se stát podílí na likvidaci konkurenceschopnosti tradičních oborů českého zemědělství a spekulantům zároveň umožňuje parazitovat na miliardových dotacích
 • stát musí důsledně uplatňovat svá vlastnická práva a kontrolu ve firmách ČD, ČD Cargo a ČSA – nepřiměřené manažerské platy, vysoké marketingové náklady či předražené služby jsou dokladem nehospodárného nakládaní s veřejnými prostředky
 • roční rozpočet České televize (cca 7,5 mld. korun) není podle našeho názoru efektivně využíván – naopak jsme svědky účelového plýtvání, selektivních výhod a politické manipulace, což je v rozporu s charakterem média veřejné služby
 • jsme pro sjednocení podmínek pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství pro zaměstnankyně i pro OSVČ
 • chceme  zlepšit všeobecnou informovanost o možnostech a pravidlech čerpání dotací z fondů EU
 • pro státní orgány a instituce zavedeme povinnost zveřejňovat veškeré uzavřené smlouvy a jiná závažná rozhodnutí na jejich internetových stránkách
 • jsme pro rovnost šancí žen v pracovním i společenském uplatnění
 • budeme usilovat o postupné vyrovnávaní životní úrovně v jednotlivých regionech ČR


Diskuse ke článku