nahoru

Konzervativní strana

22. dubna 2010 • 07:53

 

Program Konzervativní strany

– s konzervatizmem ke svobodě, spravedlnosti, slušnosti a prosperitě

Tvrdíme, že totalitarizmy 20. století – nacizmus a komunizmus – byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítáme socializmus ve všech podobách pro jeho iluzi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti. Nesouhlasíme s liberály pro jejich vypjatý individualizmus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního řádu, který přesahuje každého z nás. Pravdy, které zastáváme, jsme zdědili z moudrosti a zkušenosti našich předků a chceme je předat tvořivosti a vynalézavosti našich potomků.

Česká republika má po mnoha letech od sametové revoluce formální znaky demokratického státu. Demokratickým státem v pravém smyslu slova však stále není. Dnešní politické a hospodářské špičky, často vzešlé z bývalé mocenské nomenklatury a StB, nejsou povětšině demokraty uznávajícími morální zásady, psané právo ani nepsaná pravidla fair play. Považujeme za nemožné, aby tuto zemi nadále ovládali, protože zneužili důvěry svých spoluobčanů z počátku 90. let a s mocí, kterou touto důvěrou získali, nyní zacházejí jako s výlučnou vstupenkou do parlamentních, vládních a hospodářských mocenských pozic.

Po sametové revoluci v listopadu 1989 nebyly záměrně vytvořeny předpoklady pro potrestání zločinů komunizmu. Političtí představitelé – a míníme tím ty nejvyšší – tak po listopadu 1989 činili s úmyslem, aby nebyl vytvořen precedens, že zneužití moci a zločiny se trestají. Tím chtěli vytvořit prostředí pro svou budoucí beztrestnost. Vše, co se odehrálo v devadesátých letech a pokračuje i nyní, je toho přirozeným následkem.

Odpůrci demokracie hlásají, že politika je především boj o moc. Tvrdí, že každý, kdo se chce úspěšně politiky účastnit, musí být schopen používat prostředků nečestných a násilných. Pomlouvají politiku jednak proto, že potřebují, aby se veřejnými záležitostmi zabýval co nejmenší počet lidí a oni se snáze mohli zmocnit veřejných institucí a jednak proto, aby ospravedlnili prostředky, jimiž tohoto cíle dosahují. V politice samozřejmě jde i o moc. Jenže především by mělo jít o sjednocení určitého množství lidí se společnými názory a zájmy. Ve sféře takto pojímané politiky vznikají a existují politické strany, které nabízejí své pojetí obecných zájmů v podobě programu. Členská příslušnost k politické straně by tedy měla být výrazem snahy nalézat – spolu s druhými – obecný zájem a nejlepší cesty k jeho dosažení.

Konzervativní strana usiluje o to být takovouto stranou – stranou programovou a námětovou, nikoli organizací aktivistického typu, která se jen snaží o co nejšiřší členskou základnu. Jsme zastánci parlamentní demokracie s volnou soutěží politických stran.

Považujeme za povinnost objasnit své pojetí pojmů a principů, bez nichž se podle našeho soudu skutečně svobodná společnost občanů neobejde…

Elitou země nerozumíme ani současnou politickou reprezentaci, ani uzavřené intelektuální kruhy, ale naše spoluobčany bez rozdílu rasy, národnosti, víry, pohlaví či vzdělání, vyznačující se poctivostí, pracovitostí a schopností oběti a služby, sebevědomé a svobodymilovné. Na tyto občany se obracíme a vyzýváme je, aby nám aktivně pomohli krok za krokem upevňovat demokracii, svobodu, právo a spravedlnost, morálku a prosperitu v naší zemi.

Věříme, že prosazováním a plněním tohoto programu se nám to společně podaří.

 

V politické oblasti bude Konzervativní strana:

 • · Prosazovat návrat etiky do politiky, návrat morálky do činností, které politiku naplňují.
 • · Trvat na tom, že odpovědnost za zneužití moci a zločiny komunismu měli a mají nést konkrétní lidé. Dokud komunistický režim nebude považován za zločinný, obdobným způsobem, jako je považován za zločinný jiný totalitní režim – nacismus, nemá naše země budoucnost. Budeme prosazovat, aby KSČM byla nucena vzdát se přídomku „komunistická“, a to, že nebyla po r. 1989 zrušena, považujeme za zásadní chybu postkomunistického establishmentu.
 • · Prosazovat vymahatelnost práva bez ohledu na sociálně-společenské postavení jednotlivců, kteří se práva domáhají, s cílem vytvořit společenské povědomí, že nepoctivost a nezákonnost se nevyplácí a po zločinu následuje rychlý a spravedlivý trest.
 • · Ctít absolutní nedotknutelnost soukromého vlastnictví kromě vlastnictví získaného nezákonnou cestou.
 • · Vytvářet prostředí pro výchovu dalších generací na základě hodnot západní civilizace.
 • · Prosazovat změnu volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zavedením dvoukolového poměrného systému nebo odstraněním diskriminujících kvót, umožnění korespondenčního hlasování a odebrání volebního práva osobám odsouzeným za úmyslný trestný čin a podporovat možnost účasti českých občanů žijících mimo naše území ve volbách.
 • · Prosazovat změnu zákona o registrovaném partnerství tak, aby tento institut sloužil rovnoprávně všem občanům, tedy aby takové partnerství mohli uzavřít jakékoli dvojice (či více...) bez ohledu na sexuální orientaci jednotlivých osob; v současné podobě tento zákon odmítáme.
 • · Prosazovat zákaz sponzoringu politických stran ze strany podniků, které obdrží jakoukoli veřejnou zakázku a směřovat k větší finanční závislosti politických stran přímo na občanech.

 

Ve vztahu k občanské společnosti bude Konzervativní strana:

 • · Vycházet z vědomí, že zprostředkující občanské struktury, tvořené bohatou sítí obecních, zájmových, svépomocných, charitativních, náboženských, vzdělávacích, kulturních, sportovních a dalších společenstev, zaručují přirozenou diferenciaci a mnohotvárnost společnosti a rozmanitost příležitostí k naplnění individuálních cílů lidí, a že tyto struktury tvoří protiváhu stále širší moci státu a falešného rovnostářství a brání rozbití společnosti na izolované jedince; proto tato společenství podporovat.
 • · Prosazovat snížení počtu centrálních orgánů, optimalizaci počtu různých rozpočtových a příspěvkových organizací ústředních orgánů s cílem zvýšit efektivitu práce centrálních orgánů, a tím eliminovat různé druhy přerozdělování umožňující korupci.
 • · Trvat na svobodě slova, a tudíž prosazovat právo občanů na informace a svobodu novinářů šířit pravdivé informace bez hrozby jakýmkoli postihem (v obou případech s logickými výjimkami, kterými jsou např. maření policejního vyšetřování nebo bezpečnost státu).

 

V daňové politice bude Konzervativní strana:

 • · Prosazovat jednotnou neprogresivní sazbu daně z příjmu pro všechny fyzické i právnické osoby ve výši nepřesahující 15%, s vysokým nezdanitelným základem v případě fyzických osob, a prosazovat omezení daňových výjimek na míru nezbytně nutnou.
 • · Prosazovat jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši nepřesahující 15%.
 • · Prosazovat zrušení daně dědické, daně darovací, daně z úroků a dividend a daně z převodu nemovitostí s cílem zabránit dvojímu zdanění. Zároveň prosazovat zrušení plošných pseudoekologických poplatků (převody automobilů,...) pro občany a podnikající fyzické osoby.
 • · Prosazovat důsledný výběr daní a přísný postih daňových podvodů a úniků.

 

V hospodářské politice bude Konzervativní strana:

 • · Prosazovat kapitalismus bez přívlastků s důsledným uplatňováním antimonopolní politiky a vytvářením nebyrokratického a nekorupčního prostředí pro podporu malého a středního podnikání, s minimálními zásahy státu, ale s jasným právním rámcem.
 • · Prosazovat okamžitou přesnou evidenci všech bytů a bytových prostor jako nutnou podmínku deregulace nájemného.
 • · Prosazovat legální možnost náhrady pracovně právních vztahů vztahy obchodními s cílem zvýšit flexibilitu české ekonomiky.

 

V zemědělské politice bude Konzervativní strana:

 • · Požadovat vrácení majetků, které jsou protiprávně zadržovány a zneužívány různými akciovými a jinými zemědělskými a lesními společnostmi, jejich původním majitelům. Transformace zemědělství, tak jak proběhla v devadesátých letech, nevedla k obnově přirozených vlastnických vztahů, a tím k dlouhodobé zodpovědnosti k hospodaření s půdou a lesy. Vycházíme z poznatku, že zemědělská a lesní krajina je nejen prostředím pro produkci potravin a surovin, ale i životním prostředím pro celou společnost, a že zemědělství není v prvé řadě podnikání, ale hospodaření. Hospodaření s půdou vyžaduje dlouhodobou zodpovědnost a péči, což nejlépe zajišťují rodinné farmy, děděné z generace na generaci. To nevylučuje moderní způsoby hospodaření, nebo sdružování těchto hospodářů v družstva vlastníků.
 • · Prosazovat neplošné cílené dotace.

 

V sociální politice bude Konzervativní strana:

 • · Vytvářet takové sociální prostředí, aby vlastní vůle a odpovědnost byla hlavní zárukou důstojného života každého občana, protože přílišná závislost na sociálním programu státu omezuje svobodu, snižuje sebevědomí a důstojnost. Neadekvátní sociální výhody mají demotivující účinek a činí občana stále více závislým na zaopatřovacím státu. Je nemorální, když občan požaduje od státu to, co by mělo být výsledkem jeho vlastní práce. Proto budeme klást důraz na posílení funkcí tradiční rodiny, přesvědčeni, že rodina není sociálním problémem, ale naopak, je-li funkční a je jí ponechán dostatečný prostor, sama je schopna předcházet nebo řešit sociální problémy.
 • · Orientovat programy v oblasti sociální pomoci zejména na indisponované občany, kteří se dostali do tíživé situace nikoli vlastní vinou, a umožnit jim tak důstojný život.
 • · Rozšiřovat prostor pro to, aby se na sociální politice podílely i církevní instituce, charitativní spolky, nadace, občanské instituce a jednotlivci.
 • · Prosazovat reformu penzijního systému. Přesto, že celý civilizovaný svět ví, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný, neboť přibývá důchodců, je příliš rovnostářský, je možné ho zneužívat k případným politickým machinacím, výrazně omezuje svobodu jednotlivce ovlivňovat výši svého důchodu i dobu odchodu do penze, popírá individuální odpovědnost a potlačuje motivaci k tomu, aby se občané (či jejich rodiny) více starali o svůj život,... Přesto se všechny stávající parlamentní strany ze zbabělé obavy o voličské preference vyhýbají zastavení systému „důchodového letadla“. Proto prosazujeme reformu, založenou na redukci současného systému průběžného financování a zvýraznění systému fondového, pro přechodné období s použitím prostředků z privatizace.

 

Ve zdravotní politice bude Konzervativní strana:

 • · Prosazovat demokratizaci zdravotnictví tak, aby se zástupci pojištěnců spolupodíleli na správě zdravotního pojištění a kontrole veřejného zdravotnictví.
 • · Prosazovat zavedení standardů. To považujeme za základ financování zdravotnictví – tedy zodpovědět otázky kde se léčí (přesun finančních zdrojů od nejlevnějšího systému rodinného lékaře do drahých ambulantních složek v nemocnicích je nesmyslný), jak se léčí, čím se léčí a co se vůbec léčí, a co patří do povinného zdravotního pojištění.
 • · Podporovat institut zdravotního připojištění, které bude opravňovat plátce k ošetření a léčení na nadstandardní úrovni.
 • · Podporovat oddělení státního a soukromého zdravotnictví.
 • · Podporovat konkurenční prostředí v oblasti zdravotního pojišťovnictví, minimalizovat státní zásahy do této oblasti a liberalizovat tvorbu pojistných plánů zdravotních pojišťoven.

 

Ve školství, vědě, kultuře, církevních záležitostech a ochraně památek a přírody bude Konzervativní strana:

 • · Prosazovat kvalitní bezplatné základní školní vzdělání a podporovat i vzdělávání dítěte v rodině.
 • · Zrovnoprávnit soukromé a církevní instituce poskytující základní a střední vzdělání s obdobnými institucemi státními, a to i v přístupu k financím z veřejných zdrojů.
 • · Prosazovat zavedení jednotného standartu maturitní zkoušky vycházejícího z gymnaziální úrovně studijního programu, přičemž absolvování této zkoušky je nezbytně nutnou podmínkou pro přístup k vysokoškolskému vzdělání. Střední odborné školy jsou primárně určeny k přípravě studentů pro praxi a závěrečná (odborná) zkouška je na nich oddělena od zkoušky maturitní, která je zde nepovinná.
 • · Vytvářet podmínky pro kontrolu úrovně průběžného vzdělávacího procesu.
 • · Prosazovat v oblasti vysokoškolského vzdělání školné s tím, že stát vytvoří podmínky pro nízko úročené půjčky. To umožní nejen získat vysokoškolské vzdělání mnohem většímu množství studentů zejména z rodin s nižšími příjmy, ale především studenty povede k větší zodpovědnosti a školy k vyšší kvalitě.
 • · Podporovat klasifikaci vysokých škol na A, kde vědecká a výzkumná činnost převažuje nad činností pedagogickou, která je zaměřena na postgraduální formy studia, na B, kde vědecká činnost je v rovnováze s pedagogickou činností, která se soustřeďuje na magisterské a inženýrské formy studia a konečně C, kde je pouze pedagogická činnost zaměřená na bakalářské formy studia.
 • · Podporovat rozdělení vědeckého výzkumu na základní a aplikovaný s tím, že státní podpora bude poskytnuta základnímu výzkumu, na kterém se shodne akademická obec. Financování aplikovaného výzkumu převést významnou měrou na soukromý sektor.
 • · Podporovat aktivní podíl státu na ochraně a údržbě národních kulturních památek a provozu národních kulturních institucí.
 • · Podporovat jasnou odluku církví od státu s tím, že budou bezpodmínečně vypořádány veškeré restituční nároky, aby se církve staly finančně nezávislými a mohly plnit své náboženské i charitativní poslání.
 • · Respektovat ochranu přírody jako nesporný obecný zájem, který lze ignorovat jen za cenu smrtelného ohrožení celé společnosti. Politickým východiskem, které Konzervativní strana ve vztahu k životnímu prostředí prosazuje, je princip odpovědnosti občanů, obcí a měst i státu, jehož nejdůležitější povinností je učinit z přírodního prostředí ekonomickou hodnotu.
 • · Podporovat všeobecné povědomí občanů o správných ekologických přístupech.

 

V oblasti vnitřní bezpečnosti bude Konzervativní strana:

 • · Prosazovat personální stabilizaci bezpečnostních složek pro efektivní zajištění vnitřní bezpečnosti našeho státu. Zasadíme se o důsledné očištění těchto složek od osob spojených s komunistickým režimem, nesplňujících podmínky lustračního zákona, zákona o utajovaných skutečnostech a bezpečnostních prověrek.
 • · Posilovat autoritu policie, ale zároveň důsledně potírat zneužívání pravomoci a korupci v policejních složkách.
 • · Trvat na právu bezúhonných občanů vlastnit střelné zbraně.
 • · Prosazovat přísnější tresty pro pachatele násilných trestných činů a přísněji postihovat i pouliční vandalství a drobnou zločinnost.

 

V oblasti zahraniční politiky a obrany bude Konzervativní strana:

 • · Sledovat vitální zájmy ČR, tj. zachovávat a bránit stávající politický řád na území ČR.
 • · Prosazovat zintenzivnění naší účasti v NATO a zajištění našeho kvalitnějšího, odbornějšího a z bezpečnostního hlediska méně rizikového personálního zastoupení v NATO.
 • · Prosazovat posílení NATO a předkládat zástupcům jednotlivých zemí NATO návrh vyzvat stát Izrael ke vstupu.
 • · Podporovat alternativy k federalistickým trendům v EU, přitom za nutnou podmínku dobré evropské politiky považujeme posilování transatlantické vazby a prosazování tradičních evropských hodnot, vycházejících z křesťanských, židovských a antických kořenů.
 • · Podporovat přátelské vztahy se všemi sousedními zeměmi; rovněž prosazovat zrušení „od tohoto okamžiku“ těch Benešových dekretů, které uplatňovaly kolektivní vinu, což nezakládá žádné majetkové nároky.
 • · Podporovat udržení vojenské a politické přítomnosti USA v Evropě, včetně umístění radarové stanice protiraketové obrany USA na území České republiky a podporovat vytvoření společného, euroamerického systému protiraketové obrany.
 • · Usilovat o utvoření transatlantické zóny volného obchodu (TAFTA) mezi Severní Amerikou a Evropou.
 • · Podporovat nutnou revizi OSN s tím, aby nebyla dále významně posilována její role.

Pokud jste očekávali lákavé sliby o snadném dosažení blahobytu pro všechny, pak jsme Vás asi zklamali. Konzervativci dobře vědí, že cesta ke svobodné a morálně slušné společnosti bude cestou trnitou a dlouhou. Máme však tu odvahu dovolit si Vás na tuto cestu pozvat.

 

Text schválen Sněmem Konzervativní strany v Praze dne 21. března 2009.

 

KONZERVATIVNÍ STRANA, ŘÍMSKÁ 26, 120 00 PRAHA 2

TEL.: +420 222 524 344, MOBIL: +420 603 288 715

E-MAIL: INFO@KONZERVATIVNISTRANA.CZ, WWW. KONZERVATIVNISTRANA.CZ

Č. ÚČTU: 17107349/0800

 

 Diskuse ke článku
Diskuze se zobrazují pouze uživatelům, kteří jsou přihlášeni na Facebooku a odsouhlasili cookies. Pokud pod články nevidíte diskuze, zkontrolujte prosím toto nastavení.