nahoru

Evropský střed

22. dubna 2010 • 07:42

Hlavní cíle Strany EVROPSKÝ STŘED


1) Rozvoj zdravotnictví
Významně zlepšit kvalitu dostupnosti a efektivity zdravotní péče pro všechny občany prostřednictvím využití informačních a komunikačních technologií.
Umožnit soustavný kontakt pacienta se zdravotním zařízením prostřednictvím dálkového monitorování zdravotního stavu pacientů využívajícího senzorů a bezdrátového přenosu dat.
Zvýšit odměňování lékařů a zdravotnických pracovníků v lůžkových zařízeních z důvodu jejich stabilizace a tím zajištění kvalitní zdravotní péče.

 

2) Rozvoj dopravy
Prosadit zvýšení investic do dopravní struktury – dálniční sítě a silnice 1. třídy nejméně na trojnásobek současného stavu.
Zajistit zvýšení investičních prostředků do okresních a obecních komunikací, včetně obslužných, vyčlenit dostatek prostředků na jejich opravy a rekonstrukce.
V železniční dopravě skončit s experimentováním v její struktuře ( privatizace, změny struktury podniku ČD, vyčleňování rozhodujících služeb do soukromých rukou).
K tomu využít zkušeností a struktury železničních společností sousedních zemí.

 

3) Rozvoj zemědělství a venkova
Rozvíjet zemědělskou výrobu v regionech ve vazbě na zpracovatelský průmysl a obchod s cílem vytvoření struktury agrokomplexů (akciových společností, hospodářských družstev) s výrazným podílem vlastnictví zemědělských prvovýrobců.
Vyjasnit vlastnictví půdy dokončením restitucí a tím zajistit stabilizaci zemědělských podniků.
Zrovnoprávnit naše zemědělce na evropském trhu a zajistit stejné postavení při prodeji jejich produktů do obchodních řetězců na území ČR.
Zajistit dopravní obslužnost malých měst a obcí – k tomu vytvářet podniky dopravních služeb výraznou účastí obcí na řízení a správě. Tímto postupně skoncovat s neúměrným dotováním dopravních společností.
Integrovat státní instituce a odstranit kontraproduktivní resortismus ve vztahu k venkovu, půdě, krajině a zemědělství.
Vracet peníze získané prodejem či pronájmem státní půdy do oblasti péče o půdu, do pozemkových úprav a investic do krajiny.

 

4) Podpora vzdělávání
Zdokonalovat odbornou přípravu, dovednosti a zkušenosti v řemeslech a výtvarných oborech.
Obnovit učňovské školství v ČR na všech úrovních. Zabezpečit plně finančně a materiálně jeho stimulaci tak, aby plně odpovídalo současným potřebám společnosti. Podporovat přípravu žáků pro studium na středních a odborných školách.
Vytvářet lepší podmínky pro studenty vysokých škol budováním nových kampusů. Poskytování nových výhodnějších dlouhodobých úvěrů také v závislosti na studijních výsledcích.
Zlepšit úroveň výzkumu na univerzitách podporou společných projektů evropských univerzit a partnerstvím se soukromým sektorem.
Zajistit větší mobilitu výzkumných pracovníků s cílem zvýšit atraktivitu Evropy pro výzkumníky.

 

5) Podpora podnikatelů
Usnadnit podnikání malých a středních podniků v Evropě omezováním byrokracie.
Zjednodušit daňový systém.
Podporovat získání statutu evropské soukromé společnosti, což umožní malým a středním podnikům fungovat na základě stejných ustanovení obchodního práva v celé Evropě.
Podporovat spolupráci podnikatelů na evropské úrovni, zejména vytvářením nových ekonomicky výhodných aliancí.
Podporovat rychlé zavádění výsledků vědy a výzkumu do mezinárodního podnikání.

 

6) Podpora sociální oblasti
Přehodnotit systém udělování příspěvků pro zdravotně postižené.
Zasadit se o ratifikaci Úmluvy OSN o zdravotně postižených občanech Českou vládou.
Zavést asistenty pro zdravotně postižené děti již od základní školy, aby jim bylo umožněno stejné studium jako dětem bez zdravotního postižení.
Snížit byrokracii na státních úřadech při přiznávání příspěvků.
Zajistit pro důchodce příspěvky na financování léčebných procesů, což neumožňuje nynější systém zdravotního pojištění. Umožnit důchodcům důstojný život.

 

7) Efektivnější využití fondů EU pro regiony
Obnova a vzrůst evropské ekonomiky budou dosaženy prostřednictvím jedinečného partnerství mezi Evropskou unií, členskými státy a jednotlivými regiony.
Nutnost maximálního využití všech fondů EU, ale i prostředků poskytovaných mezinárodními finančními institucemi ve prospěch rozvoje regionů.
Silné partnerství veřejného sektoru se všemi partnery na regionální úrovni – reprezentanty podnikatelů, univerzit, neziskových organizací – umožní efektivní využívání těchto zdrojů.Diskuse ke článku