nahoru

ČSSD

22. dubna 2010 • 07:40

ČSSD

1. V EKONOMICE

Cílem naší hospodářské politiky bude rychlé překonání krize, obnova ekonomického růstu a zvyšování zaměstnanosti. Aktivní rozpočtovou politikou na straně příjmů i výdajů zastavíme růst zadlužování státu. Budeme postupně snižovat schodek veřejných rozpočtů tak, aby v roce 2013 klesl pod 3% HDP. Povedeme aktivní proexportní politiku státu včetně ekonomické diplomacie. Zvýšíme kapitál ČEB a EGAP. Rozvineme projekty PPP. Zjednodušíme a zrychlíme čerpání fondů EU. Požádáme EK o snížení spoluúčasti ve vybraných programech. Dokončíme páteřní silniční dopravní síť a zajistíme rozvoj železniční dopravy. Zavedeme jednotnou evropskou měnu nejpozději do 5 let, tedy v období 2015—2016.

 

2. V PODNIKÁNÍ

Urychleně prosadíme zjednodušení daňových zákonů. Budeme pokračovat ve snižování administrativy a byrokracie v podnikání. Zjednodušíme proces založení firmy tak, aby netrval déle než 3 dny. Zvýšíme poskytování záruk za provozní úvěr y podnikatelům ze strany ČMZRB. Zpřístupníme veřejné soutěže malým a středním firmám tím, že budeme trvat na odstranění jakýchkoli diskriminačních kvalifikačních předpokladů při vypisování tendrů. Zvýhodníme ty subjekty, které podávají přiznání k dani elektronickou formou.

 

3. V OBLASTI DANÍ

Vrátíme se k úrovni daňové kvóty z let 2005– 2007. Sjednotíme výběr daní a odvodů do jedné instituce – všechny daně, cla, sociální a zdravotní pojištění bude vybírat jeden úřad. Zavedeme nové daňové pásmo pro lidi s příjmem přes 1,2 mil. Kč ročně – 38 %. U daně z příjmů právnických osob vrátíme sazbu daně na úroveň roku 2008.

 

4. PRÁVNÍ STÁT

Vrátíme věrohodnost justici. Zpřísníme dohled nad soudními exekutor y. Zavedeme dohled nad činností rozhodčích soudů tak, abychom zabránili zjevně nespravedlivým rozhodnutím či exekucím s často likvidačními důsledky. Nejvyšší státní zástupce bude jmenován na 5 let bez možnosti odvolání. Předložíme nový občanský zákoník. Prosadíme takové změny v procesních předpisech, aby soudní řízení až na výjimky skončilo již v druhé instanci. Zasadíme se o vyčištění českého právního řádu tak, aby byl srozumitelný a přehledný. Elektronizací zajistíme zrychlení soudních řízení. Prosadíme ústavní zákon o obecném referendu a zákon o krajských referendech. Budeme usilovat o ústavní zákon o přímé volbě prezidenta. Dokument, kter ý byl jednou předán státní správě, nebude vyžadován znovu.

 

5. BOJ S KRIMINALITOU

Vytvoříme Národní kriminální úřad, který sjednotí všechny roztříštěné policejní složky. Změnou služebního zákona zabráníme odchodu zkušených a schopných policistů. Vznikne nezávislá Generální inspekce, jejímž cílem bude posuzovat trestné činy a přestupky policistů. Zřídíme nový Imigrační úřad.

 

6. BOJ S KORUPCÍ

Boj proti korupci na všech úrovních veřejné správy bude naší prioritou. Provedeme změny v systému zadávání a kontroly veřejných zakázek s cílem zvýšení transparentnosti a efektivity vynakládání veřejných prostředků. Zavedeme povinné veřejné elektronické aukce pro nákupy zboží a služeb v rámci veřejných institucí. Veřejných zakázek se nebudou moci účastnit ty firmy, které mají tzv. anonymní listinné akcie na majitele nebo které se dopustily korupčního jednání. Prosadíme změnu zákona o střetu zájmů, tak aby postihoval zneužívání informací a postavení při odchodu všech úředníků do soukromé sfér y. Vznikne zákon o lobbingu. Nedoložený původ peněz bude zdaněn vysokou sankční daní. Toto opatření se bude výhradně týkat majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 2 mil. Kč, u nemovitostí v hodnotě přesahující 10 mil. Kč.

 

7. NOVÉ FONDY

Z peněz zabavených odsouzeným pachatelům vytvoříme Fond na financování prevence kriminality. Vznikne Fond na obnovu hasičské techniky financovaný z podílu na zisku pojišťoven.

 

8. V ZAMĚSTNANECKÉ POLITICE

Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez udání důvodů nebo zkrácení výpovědní lhůty. Připravíme daňové zvýhodnění zaměstnavatelů při realizaci sociálních programů pro zaměstnance. Zavedeme pravidelnou valorizaci minimální mzdy alespoň o 500 Kč ročně. V případě krachu firmy budou přednostně vypláceny mzdy za prokazatelně odpracované období. Podpoříme dočasné zkrácení pracovních úvazků. Obnovíme nemocenskou za první 3 dny nemoci.

 

9. VE ZDRAVOTNICTVÍ

Zachováme charakter zdravotnictví jako veřejné služby a tr váme na zrušení poplatků u lékaře a v lékárnách. Zabráníme privatizaci nemocnic a zdravotních pojišťoven. Garantujeme limit maximální roční spoluúčasti u chronicky nemocných. Zavedeme připojištění pro nadstandardní podmínky lékařské péče. Minimálně jeden lék ve skupině musí být plně hrazen. Zajistíme možnost, aby v odůvodněných případech mohl být bezplatný jakýkoli lék.

 

10. DŮSTOJNÝ ŽIVOT PRO SENIORY

Důchody budou státem garantovány ve výši 55 % čisté mzdy. Z výnosů elektrárenské společnosti ČEZ vyplatíme mimořádný tzv. 13. důchod. Zavedeme minimální důchod pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2násobku životního minima. Vytvoříme podmínky pro výstavbu integrovaných domů s malými byty pro seniory s pečovatelským a zdravotnickým zařízením a službami pro seniory.

 

11. PODPORA RODIN S DĚTMI

Znovu zavedeme zvýhodněné novomanželské půjčky na pořízení a modernizaci bytu pro mladé lidi do 40 let s odpočty na každé narozené dítě. Vrátíme se ke konceptu společného zdanění manželů. Podpoříme rodiny dětskými přídavky, vyššími daňovými odpočty či rozšířením možností čerpání rodičovského příspěvku. Připravíme systém krizového refi nancování hypoték.

 

12. V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Prosadíme sociální stipendia pro studující. Obnovíme státní podporu na získání startovacích bytů a prosadíme dlouhodobé plánování grantů poskytovatelům sociálních služeb. Zavedeme sociální bezúročné půjčky pro občany v nouzi.

 

13. VE ŠKOLSTVÍ

Zavedeme povinný bezplatný rok předškolní výchovy. Vytvoříme prostor pro lepší výuku angličtiny, dalších cizích jazyků a matematiky. Státní maturity zahájíme až po důkladné přípravě. Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Zvýšíme platy pedagogům a dalším pracovníkům ve školství. Zajistíme rozvoj Akademie věd ČR.

 

14. V ZAHRANIČNÍ POLITICE

Chceme provádět konsensuální zahraniční politiku, která musí být zodpovědná, vyvážená a především důvěryhodná. V Evropské unii chceme posilovat vliv České republiky a maximálně se zapojit do rozhodovacích procesů. Budeme se zasazovat o posilování modelu sociální Evropy založené na principech tr vale udržitelného „zeleného“ rozvoje a růstu zaměstnanosti. Budeme se spolu s našimi partnery ve světě podílet na řešení globálních problémů, ať už ekonomických, bezpečnostních či výzev ochrany životního prostředí. V dnešním globalizovaném světě je otázka bezpečnosti klíčová. Proto bude naším prioritním zájmem zajištění vnitřní i vnější bezpečnost. Podpoříme větší podíl EU na zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Souhlasíme se zapojením Armády ČR do mezinárodních misí NATO a EU. Trváme na odmítnutí projektu protiraketové obrany USA na území ČR.

 

15. PRO KULTURU, NEZISKOVÝ SEKTOR A SPORT

Budeme podporovat všechny druhy umění bez ohledu na žánr, popularitu, kvantitativní nebo věkový dopad. Podporujeme činnost nestátních neziskových organizací a zasadíme se o zlepšení podmínek pro financování jejich činnosti. Vytvoříme ekonomické a systémové podmínky pro rozvoj sportovní výchovy dětí, podporu sportovních talentů a výstavbu Národního fotbalového stadionu v Praze.Diskuse ke článku