nahoru

Česká strana národně socialistická

22. dubna 2010 • 07:38

 

PROGRAM ČESKÉ STRANY NÁRODNĚ SOCIALISTICKÉ

 

Motto:

Optimální úsporou státních financí k solidaritě – motivaci – jistotám společnosti „

PREAMBULE

 

Řešení otázek národních a sociálních a udržování principů demokracie je pro nás stejně zavazující jak tomu bylo i v  historii při jednání a konání u významn ých osobností naší strany. Oddanost k naší republice a k demokracii, je podmínkou občanských svobod a sociální spravedlnosti. V duchu historických tradic při obhajobě oprávněných zájmů české státnosti, která od nepaměti vytvářela charakter evropského kontinentu, chceme navázat na odkazy našich předchůdců a obnovit svou vlastní důstojnost, úctu k tradicím českého národa, humanitní principy a tak přispět k sociálním, životním a společenským jistotám každého občana naší vlasti. Česká strana národně sociální je pokračovatelkou Československé strany národně socialistické jejíž činnost byla násilně přerušena od roku 1938 až do roku 1945, obnovena v letech 1945 – 1948 a od roku 1948 do roku 1989 násilně přeideologizovaná.  Od roku 1989 až do roku 2002 byla Česká strana národně sociální především ekonomicky likvidována jako politický subjekt pro vládnoucí garnitury nevyhovující.

Proto jsme se rozhodli obnovit činnost původní Československé strany národně socialistické, jejíž činnost byla násilně  přerušena v únoru 1948 tehdejší KSČ. Dne 4.března 2006 se delegáti ustavujícího sjezdu rozhodli tuto činnost původní strany obnovit pod názvem Česká strana národně socialistická / ČSNS 2005/.

 

 

KAPITOLA  PRVNÍ

Parlament, vláda a ministerstva a státní správa

 

Základním krédem pro získání potřebných financí na zajištění všech potřeb občanů žijících v městech a vesnicích naší vlasti je optimální finanční úspora, která musí začít ze shora směrem dolů. Proto uvádíme jako první kapitolu nové uspořádání jak Parlamentu, složení vlády a ministerstev, tak i státní správy. Při miliónových nákladech na Parlament, vládu a ministerstva je třeba předložit občanům způsob a možnosti snížení těchto finančních nákladů. Prvním předpokladem je jasné pojmenování o jaký stát jde (zda o průmyslový nebo zemědělský, anebo zemědělsko-průmyslový atd.).

 

Česká republika je vnitrozemský stát, neoplývající významným nerostným bohatstvím. Přesto má mnoho předpokladů k prosperitě, podmíněné rozumným hospodařením. Poloha naší země otevírá okna na různé strany a rozmanitost české krajiny nabízí další pestré možnosti prosperity.

Podle našeho názoru by měl být náš stát průmyslově-zemědělským, s preferencí zejména lehkého průmyslu a plným důrazem na prioritu balneo-turismus a lázeňství, vedle běžného cestovního a turistického ruchu, kdy dosud plně nevyužité léčivé prameny na úpatí našich hor nabízejí naději na vyléčení řadě trpících ze všech koutů světa. Cestovní a turistický ruch včetně využití všech našich významných historických památek vytvořených naší tisíciletou kulturní tradicí a představující naší vlast celému světu jako jedinečnou a originální galerii je jedna z mnoha významných valutových komodit, které stanovením jasných a přesných podmínek hospodaření výrazným způsobem zvýší příjem do státního rozpočtu. Výhodná poloha našeho státu uprostřed Evropy dává podmínky k dopravně-obchodnímu využití coby dalšímu výraznému příjmu státu a efektivnímu zahraničnímu obchodu a podtrhuje i jeho politický význam. Na základě kvalitní analýzy našeho nerostného bohatství a možnosti plného využití při respektování směrů technického pokroku nám vychází, že bychom měli plně upřednostnit rozvoj lehkého průmyslu (např.: textilní, sklářský apod.) a spotřebního průmyslu a jeho efektivního zhodnocení v obchodní činnosti před průmyslem těžkým. Na základě takovýchto kvalitních analýz dospějeme k jasnému obrazu  jaké budou základy koncepce definice našeho státu, jaké budou nutné finanční náklady ve státním rozpočtu, regionálních rozpočtech a rozpočtech jednotlivých samospráv.

 

 

 

Snížení finančních nákladů v nejvyšších orgánech státu chceme realizovat následovně:

 

Parlament by měl být obnoven v duchu tradice dvoukomorového Národního shromáždění“,kde jedna komora je tvořena třemi poslanci z každého kraje volenými přímou volbou občany a druhá komora je tvořena poslanci zvolenými za politické strany v počtu sedmi mandátů v každém kraji zvolenými stávajícím poměrným způsobem. (tři kandidáti přímou volbou z krajů a dále kandidátka příslušné kandidující politické strany.)

I) Poslanecká sněmovna by tedy byla složena celkem ze 140 zvolených poslanců. Jediným kritériem pro zvolení kandidáta bude (krajské) mandátní číslo (celkový počet voličů : jeden mandát). Tímto způsobem se plně zaručuje spravedlivá volba tak, jak si sami občané rozhodnou svou volbou. Senát by měl být zrušen.  Tento návrh výrazně snižuje finanční náklady, které lze poměrným způsobem transformovat do rozpočtů krajů. Snížením počtu poslanců a zrušením Senátu pak vytváříme prostor pro kvalitnější a operativnější práci našeho nejvyššího zákonodárného sboru.

B)        Vláda současný stav, kdy se dokonce vytváří ministerstva jenom na základě koaliční dohody je zcela nevyhovující a příliš drahý. Proto musí mít vláda co nejmenší počet ministerských resortů a naprosto nulovou variantu různých přidružených vládních komisí, které se za uplynulých deset let ukázaly jako nefunkční.Operativnost při zasedání vlády musí být zajištěna kvalitní připraveností jednotlivých ministrů. (Máme tím na mysli tzv. bilaterální před-jednávání předloh návrhů zákonů mezi jednotlivými ministry).

Vláda by měla být složena z těchto resortů:

Premiér vlády, Ministerstvo zahraničních věcí (vicepremiér), Ministerstvo financí (vicepremiér), Ministerstvo hospodářství, obchodu a regionálního rozvoje, Ministerstvo dopravy, informatiky, telekomunikací a spojů, Ministerstvo zemědělství a ekologie, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí a bydlení, Ministerstvo školství a mládeže, kultury, tělovýchovy a sportu. Úřad vlády musí být výrazně personálně zredukován. Snížením počtu ministerských resortů, zrušením různých vládních komisí financovaných z rozpočtu vlády docházíme k další výrazné finanční úspoře, kterou taktéž můžeme poměrným způsobem transformovat do krajových rozpočtů.

 

C)         Ministerstvo v čele ministerstva stojí ministr. Ministr má své zástupce ve funkci státního        tajemníka. Státní tajemníci jsou profesionální odborníci na jednotlivé problematiky spadající pod dané ministerstvo. Jednotlivá ministerstva spravují komodity státního a zejména strategického významu patřící k ochraně, bezpečnosti a prosperitě státu, zahraniční politiky státu a některé další dílčí části komodit, které zůstávají v pravomocích státu.

V ostatním vystupují pouze jako objektivní interpreti platné legislativy pro regionální a obecní samosprávy v jejich sporech s občany.

Z toho je zřejmé, že počet státních tajemníků bude v každém ministerstvu jiný. (př: Min. hospodářství bude mít státního tajemníka pro obchod, průmysl a místní  rozvoj a Min. obrany bude mít státního tajemníka pouze jednoho). Personální struktura  ministerstva bude členěna na odbory včele se sekčním radou a odbory budou členěny na jednotlivá oddělení včele s ředitelem.

Počet zaměstnanců musí být tvořen podle zásady, že státní zaměstnanec musí být operativní, flexibilní, kreativní, morálně na vysoké úrovni, poctivý a čestný. Každý státní úředník (včetně úředníků samospráv) při nástupu do státní služby bude povinen předložit majetkové přiznání, kterým bude ručit v případě, kdy svým rozhodnutím způsobí státu prokazatelnou škodu.

Ve státní službě musí být velmi důrazně naplněna zásada: „státní úředník je služba občanovi“.státní zaměstnanec musí být vysoce kvalifikovaný, flexibilní a kreativní". Zcela nekompromisně musí platit, že: „Úředník slouží všemu lidu, nikoliv jedné politické straně; musí své úkoly plnit nestranně a spravedlivě a mít při výkonu svého úřadu na zřeteli blaho veřejnosti“. Naplněním podmínek pro výkon práce státního zaměstnance lze snížit celkový počet zaměstnanců ve všech resortech a vládě. Takto vytvořené úspory pak budou transferovány jako součást státního rezervního fondu, do kterého bude také odváděno deset procent z úspor z Parlamentu a vlády.

 

G) Státní správa bude delegována minimálním počtem státních úředníků v jednotlivých krajích, kteří zde budou zajišťovat realizaci státních zakázek nebo správu státního majetku a v případě potřeby zastupují ministerstvo při interpretaci legislativy v případě sporů mezi kraji apod. Zbytek státní správy bude pro nadbytečnost zrušen. Většinu pravomocí a pracovních náplní tvořících v současné době pracovní náplně zejména v oblasti regionální a obecní politiky, hospodaření a plánování rozvoje převezmou regionální (krajská) zastupitelstva.

Navrhovaná struktura a z ní vyplývající finanční úspory vytvoří potřebné základy regionálních rozpočtů, z kterých pak jednotlivé regiony (kraje) budou financovat správu svého majetku tak, aby občan žijící v daném regionu měl zajištěnou potřebnou životní a společenskou úroveň. Hlavním příjmem regionálních samospráv pak budou jejich vlastní podnikatelské projekty. Podnikatelské projekty jsou uvedeny pod kapitolou Regionální samosprávy.

 

KAPITOLA DRUHÁ

Ministerstva a jejich kompetence

 

Jednotlivá ministerstva v nové struktuře státu musí zajišťovat kvalitní hospodaření s komoditami státního a strategického významu tak, aby nedocházelo ke znehodnocení, ztrátám či případně hospodářským úpadkům na straně jedné, a výraznému snížení životní a společenské úrovně občanů na straně druhé, dále pak operativně a nekompromisně upozorňovat na platnou legislativu ve všech sporech státní správy a samospráv vůči občanům a naopak s tím, že zákonná práva občana musí být vždy zachována. Důrazně, nekompromisně a hlavně spravedlivě dozorovat dodržování všech legislativních norem českého právního řádu včetně zachování Listiny práv a svobod občanů, Evropské sociální charty a dalších mezinárodních úmluv o právech občanů.

V případě, že ministr nebo jeho podřízení poruší jakékoliv ustanovení z výše citovaných, s okamžitou platností musí podat demisi, případně být odvolán a v případě podřízeného okamžitě odejít ze služby ve státní správě nebo samosprávě!

Již ze samotného názvu naší strany tedy České strany národně  sociální vycházíme z jasných priorit předložených v našem programu, což se projevuje v odlišném pořadí ministerstev než je oficiální vládní protokol.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí a bytové politiky

 

Charakteristika:

Zdravotnictví v naší republice se potýká s chronickým nedostatkem financí, v systému nemocenského pojištění je chaos, není jasné co je nadstandardní péče a co nikoliv. Lékaři, střední i pomocný personál je po finanční stránce silně podhodnocen a kvalifikovaní lidé odcházejí z oboru i z republiky. Projevuje se určitá snaha proměnit nemocniční zařízení v různě pochybná s.r.o. bez jakéhokoliv ohledu na výrazné nebezpečí vytunelování! Zdravotní a lékařská péče se v mnoha místech naší republiky stává nedostupná kvůli zbytečnému rušení zdravotnických zařízení včetně pohotovostních lékařských a lékárenských služeb.

Sociální systém je spíše poddimenzován, výše mezd je mimořádně nízká, což nemotivuje občana při aktivním hledání práce. Takže příčinou nízké motivace k hledání práce není neochota pracovat, ale nízké mzdy!

Nezaměstnanost představuje patologický jev v hospodářství, který sice zvyšuje produktivitu práce, ale negativně doléhá na státní finance. Zvláště některé regiony nezaměstnaností velice trpí, čímž se neustále vylidňují.

Princip sociálního státu je pro nás jako sociální stranu zcela závazný! Jen sociální stát je možno pokládat za opravdu civilizovaný, jen sociální stát zaručuje stabilní prostředí nutné pro rozvoj silné střední vrstvy!

Občan naší země se tak nemusí cítit ohrožený ve svých životních a společenských standardech a ztratí pocit, že financuje spekulanty a tuneláře!

 

 

Zdravotnická zařízení a nemocnice musí být rozděleny mezi  stát, regiony a vybrané samosprávy, kdy platí, že tyto instituce jsou jejich zřizovateli. Nemocnice budou státní, krajské, obecní, soukromé a charitativní.

Máme řešení:

Systém nemocenského pojištění je třeba nastavit tak, aby peníze vybrané na zdravotnictví skutečně do zdravotnictví plynuly kromě nutné režie nemocenských pojišťoven představující maximálně 3% z celoročně vybraného pojistného. (Je věcí každé pojišťovny jak bude své příjmy kapitalizovat).

Pojišťovny, které budou transferovat peníze zpět do zdravotnictví, získávají provizi ve výši 2% transferované částky.

Kontrolní dohled pro hospodaření zdravotních pojišťoven bude tvořen Min. zdravotnictví a soc. věcí a bydlení, Českou lékařskou komorou a organizacemi zástupců pacientů.

Ředitelem zdravotní pojišťovny musí být vždy lékař a jeho zástupci pak profesní odborníci nelékařských oborů.

Pacient se tak bude daleko méně setkávat s jevem, kdy nutný lék či léčebná procedura nejsou hrazeny.

Lékaři, střední i pomocný zdravotnický personál získají pocit jistoty a lepší finanční ohodnocení, léčebná zařízení lepší podmínky pro vybavení na odpovídající úrovni.

Možnost ryze dobrovolného nadstandardního zdravotního pojištění zachováme.

Lidé s nižšími příjmy o kvalitní lékařskou a zdravotní péči nepřijdou. Kdo má příjmy vysoké, bude mít možnost si veškerou nadstandardní péči financovat sám.

Zastavíme proces tunelování a rušení nemocnic v regionech. Chceme jít cestou jejich rozumného využití s přihlédnutím k místním podmínkám, potřebám a možnostem, a výskytu chorob z povolání .

Obyvatelé regionů nepřijdou o standardní lékařskou péči, spádovým oblastem zůstanou všechny základní primariáty, případně specifická pracoviště podle potřeby a charakteru oblasti. Na státní, tedy ministerské úrovni budou zachovány pouze nemocnice se specializovanými odděleními a speciální technikou, které svou specializací mají možnost zajišťovat celostátní působnost v diagnostice a léčbě, včetně kvalitní výuky a přípravy lékařů a dalšího zdravotnického personálu, vědeckých pracovišť,výzkumu a vývoje.

Ostatní zdravotnická zařízení budou v majetku regionálních samospráv ( krajské nemocnice) Výrobní podniky mající ve své činnosti i vývojové a výzkumné úkoly, ke kterým je potřeba zdravotního výzkumu, budou  mít tento výzkum zajištěn prostřednictvím regionálních (krajských) zdravotnických zařízení, což jim umožní snížení nákladů na jednotlivé výzkumné komodity. Ostatní zdravotnická zařízení budou převedena do správy obecních samospráv (jedná se o bývalé okresní či městské nemocnice). Zbylá zdravotnická zařízení se přeorientují na ústavy s pečovatelskou službou jako forma bytových stacionářů pro občany v důchodovém věku, těžce nemocné, kteří potřebují především sociální péči a dalších handicapovaných občanů potřebující částečnou základní zdravotní péči. Tím se mimo jiné v řadě měst a obcí uvolní řada malometrážních bytů, které pak obec či město může poskytnout mladým manželským párům.

Pro místní dostupnost hospitalizace zajistíme vznik lůžkových stacionářů při jednotlivých poliklinikách. Takováto lůžka získáme z uvolněných akutních lůžek ze zrušených nemocnic.Tím občanovi zajistíme první pomoc na lůžku.

Obnovíme pravidelné lékařské preventivní prohlídky u dětí včetně preventivního očkování.Každý soukromý dětský a dorostový lékař ve své spádové oblasti bude mít v povinné péči školky a školy.

Lékaři svými nadúvazky se tedy opět objeví ve školách a školkách, což umožní včas řešit skryté zdravotní komplikace.

Prosadíme jasné vymezení standardní a nadstandardní péče, rovný přístup k nutné a preventivní péči musí být plně zaručen. V obecné rovině to znamená, že např: znecitlivění při bolestivém ošetření je jednoznačně standard – vlastní pokoj s televizí vyloženě nadstandard, kosmetické služby – nadstandard, napravení následků po úrazech či jiných onemocněních – standard, apod.

 

V oblasti lázeňství musí být občanovi garantováno zajištění lázeňské péče zákonem jako nutné součásti léčby.  Každý provozovatel lázeňského ústavu tak musí ze zákona zajistit určenou léčebnou-lázeňskou péči  bez časového zprodlení. Nelze přijmout současný stav, kdy provozovatelé v rámci svého tržního chování upřednostňují zahraniční lázeňské hosty před pacienty. Léčebný pobyt mající přímou vazbu k rekonvalescenci pacienta musí být pacientovi plně hrazen. V ostatních případech si pacient hradí lázeňský pobyt  jako formu zdravotního nadstandardu.

Zasadíme se o zlepšení mzdového ohodnocení lékařů a zdravotnického personálu v rámci celkového zlepšení mzdových podmínek v ČR. Ohodnocení lékařů se tak bude zlepšovat v součinnosti se všeobecným napravením mezd i v jiných oblastech.

V sociální oblasti především zabráníme pokusům o zrušení Zákoníku práce! V našem pojetí musí chránit sociální a společenské zájmy občanů-zaměstnanců. Jeho existence je nezbytným rysem civilizované země. Budeme trvat na jeho striktním dodržování, tak jako u kteréhokoliv jiného zákona. Z pohledu vstupu do EU je tento zákon součástí Evropské charty sociálních práv.

Zaměstnavatel, který bude zaměstnanci odpírat mzdu, dovolenou, vyžadovat nadměrnou práci přesčas, porušovat pravidla bezpečnosti práce apod. bude trestán prostřednictvím občansko-právních soudů! Vymizí zaměstnávání tzv. na černo, na živnostenský list (živnostníci bez živnosti) atd. Zaměstnavatel, který zaměstná občana tzv. na černo se dopouští porušení zákona (daňový únik, neplacení zdravotního a sociálního pojištění apod.)!!

Zachováme princip průběžného financování důchodů s možností individuálních bonusů. Prostředky odvedené do důchodového fondu musí být moudrým a kvalitním hospodařením stále zhodnocovány. Penzijní ústavy mají nárok pouze na 1% z celoročně vybraného důchodového pojištění. Pro důchodovou reformu použijeme zákon o penzijních ústavech z roku 1926, který je stále v účinnosti v sociálních systémech Rakouska a Švýcarska.

Sociální (penzijní a nemocenské) pojišťovny jsou nezávislé na státním rozpočtu avšak platí, že garantem tohoto pojišťění je stát prostřednictvím Min. zdr. a soc. věcí a bydlení. Sociální pojišťovny jsou pod přísným dohledem NKU.

Sociální pojištění je povinné jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Každý občan po dovršení 18-ti let bude mít osobní účet u příslušného Penzijního ústavu, na kterou bude ústav povinen zapisovat pravidelné odvody. K 31.12. každého kalendářního roku bude občanovi zaslán výpis z osobního účtu.

Dovršením 55-ti let věku pojištěnce se pojistné vrací na soukromý účet pojištěnce. Důvod je zablokování možnosti zneužití pojistného státem nebo samotnou pojišťovnou v případě, že dojde k úmrtí takového pojištěnce. Vrácené pojistné je součástí dědictví.

Od 55 do 65 let pojištěnce je na samotném pojištěnci chce-li pokračovat v pracovním procesu nebo se uživí z úroků ze získaného pojistného nebo z celého pojistného.

Věkový limit odchodu do důchodu se tímto ruší

Od 65 roku každý občan má nárok na důchod ve výši minimální mzdy garantované státem čímž se zachovává základní standard životní úrovně, který se bude zvyšovat o výši získaného pojistného z produktivního věku.

V případě úmrtí pojištěnce do 50 let jeho věku se odvedené pojistné převádí do fondu pro invalidní důchodce a invalidní děti. Do tohoto fondu se také odvádí 50% pojistného u pojištěnců, kteří pracují ve věku od 55 let do 65 let (i dále). V rámci sociální solidarity má i zaměstnavatel za povinnost u zaměstnanců od 55 do 65 ( i dále ) odvádět dílčí podíl sociálního pojištění a to ve výši 20-ti procent měsíčního hrubého výdělku zaměstnance.

Tímto způsobem se výrazně sníží náklady na platbu podpor v nezaměstnanosti, neboť výše uvedená kategorie občanů je v současné době na trhu práce nejvíce diskriminovanou skupinou.

Důchodové připojištění zůstane dobrovolné a bude znamenat nezanedbatelné finanční vylepšení ve stáří. Neznamená to však, že plátce všeobecného důchodového pojištění se ocitne na hranici nouze.

Do důchodového pojištění všeobecného charakteru musí přispívat všechny výdělečně činné osoby. Do všeobecného důchodového fondu budou tedy přispívat i podnikatelé. Vymýcením podnikání bez živnosti a práce na černo, budou rychle vyrovnány schodky v důchodových fondech.. Musí tedy platit zásada, že každý výdělečně činný občan má zákonnou povinnost přispívat na důchodové pojištění.

 

 

Systém sociálních dávek přebudujeme tak, aby podléhal jedné instituci s celostátní působností a umožnila se tak jasná kontrola účelnosti vyplácení dávek. Občan však bude mít možnost také žádat o jednorázové sociální příspěvky. Tyto budou vypláceny v místě  trvalého pobytu občana u obecních popřípadě regionálních samospráv. (př. uchazeč o práci může žádat příspěvek na uhlí apod.). Znamená to, že rodina s malými dětmi, nezaměstnaní apod. o své nároky nepřijdou. Budou se však obracet na jednu instituci, jejíž pracoviště budou propojena informační sítí. Sociální úřady budou zároveň propojeny s informační sítí finančních úřadů. Žadatel o dávky tak bude mít daleko jednodušší přístup k pomoci a zároveň bude v krátké době snadno ověřitelné do jaké  míry pomoc skutečně potřebuje. Moderní technologie je potřeba konečně začít využívat i ve veřejném zájmu. Současná administrativní náročnost při vyřizování žádostí o sociální dávky bude snížena na minimum podkladů potřebných pro databáze sociálních odborů.

Rodič-samoživitel je v současné době finančně dosti handicapován. Připravíme jasný a cílený zákon, který rodiči-samoživiteli zajistí možnost, v období kdy je rodič samoživitel,   osvobození od daňových odvodů. Povinné zdravotní pojištění a základní sociální pojištění bude rodiči-samoživiteli hrazeno ze sociálního rozpočtu příslušné regionální samosprávy, pod kterou spadá domovské právo daného rodiče-samoživitele. Rodič-samoživitel bude však ze zákona povinen neprodleně oznámit příslušnému sociálnímu odboru ukončení tohoto období (např. se znova ožení/provdá). Zaměstnavatel bude mít možnost, z tohoto zákona, započítat si odečitatelnou položku z daňového odvodu u každého rodiče-samoživitele a to v hodnotě minimální mzdy.

Jedním z cílů naší sociální politiky musí být motivace mladých lidí k řádnému zakládání rodin a umožnit jim jejich hmotné a společenské zabezpečení. Stejně tak je cílem zajistit hmotné a společenské zabezpečení pro generaci před-důchodovou, která je v současnosti velmi handicapovaná zejména při zajišťování svého bydlení!

Naše bytová politika vychází z předpokladu, že základní podmínka rodinného zázemí a spokojeného tvůrčího života je zabezpečené bydlení. Přetrvávající obtížná finanční dostupnost bytů pro mladá manželství je jedním z největších problémů ohrožující populační vývoj v naší republice.

Nedopustíme plošnou deregulaci nájemného. Cena bydlení bude určována mimo jiné i příjmovou situací nájemníka. K zabránění spekulace s byty zavedeme zdanění neobsazených bytů pokud budou neobsazeny déle jak jeden rok. V této souvislosti budeme dbát o řádnou evidenci bytového fondu. Formu vyjmutí bytových jednotek z bytového fondu budeme určovat výhradně na základě uspokojení žadatelů o byt v daných lokalitách tedy nutného pokrytí poptávky po bydlení. Tím zamezíme nehoráznému snižování bytového fondu na úkor nájemních bytů.

Zahájíme výstavbu bytových objektů ve starých domovních prolukách. Tyto objekty budou strukturovány tak, aby byly ekonomicky soběstačné. Majitelům domů, ve kterých bydlí nájemníci s nižšími příjmy vytvoříme podmínky, kterými jim dílčím způsobem budeme refundovat snížení příjmu z takovýchto bytových jednotek. Podmínkou této refundace bude jasné a prokazatelné proinvestování těchto refundací do zkvalitnění bytového fondu.

V případě, že majitel provede rekonstrukci svého domu a rozšíří bytový fond pro regulované nájemní bydlení bude mu na dané fiskální období prominuta povinnost daňového odvodu.

Vedle zachování regulace nájemného umožníme majitelům domů s bytovým fondem uvolněné bytové jednotky volně obchodovat za tzv. smluvní nájemné, tedy nebudeme požadovat obsazení bytu nájemníkem s regulovaným nájmem.

Připravíme zcela novou státní bytovou politiku, která bude zajišťovat ústavní právo občana na řádné bydlení.

Každá regionální samospráva musí zajistit přesnou a aktivní kooperaci všech svých obecních samospráv pří zajištění 20 % bytů z bytového fondu každého města (obce) pro nájemníky patřící svými příjmy do kategorie sociálně potřebných.

Obecní samosprávy musí vytvořit ubytovny typu holobytů pro bezdomovce a sociálně těžko adaptabilní občany, kteří požádají o registraci v dané obci (městě). K tomuto účelu zvážíme znovuzavedení  tzv . „ domovského práva“.

V případě, že v dané obci – městě se nově vytváří pracovní příležitost v rámci rozvoje investic nějakou zahraniční firmou, bude tato povinna se spolupodílet na bytové výstavbě, ve které bude mít 50% podíl bytů pro své zaměstnance. V případě prodeje či konkursu této firmy má obec (město) předkupní právo na bytové jednotky a to ze zákona.

Pro mladou generaci a mladé rodiny s dětmi musí být vytvořena možnost získání bydlení prioritou jak státu, tak především regionálních a obecních samospráv. Stát zde vystupuje jako garant  podmínek hypotečních úvěrů pro mladé a samosprávy pak jako ručitelé pro ty mladé a mladé rodiny s dětmi, které mají v daném místě samosprávy prokazatelně trvalý pobyt.

U mladých rodin s dětmi je  možné po dobu splácení hypotéčního úvěru tento úvěr pojmout jako odečitatelnou položku z daní. Na každé narozené dítě lze z hypotéčního úvěru odečíst jednorázovou částku. Výši této částky určuje příslušná regionální samospráva podle stanovených kritérií prosperity obce či města a úrovně rozvoje v regionu. Tím mladým rodinám s dětmi zajistíme jejich současnou životní úroveň včetně finančních výdajů na jejich bydlení a zamezíme vylidňování obcí v regionech.

Pro předdůchodovou generaci, tedy občany ve věku od 55-ti let výše, zajistíme možnost pořízení bydlení způsobem uvedeným v oblasti sociální, tedy vrácením pojistného včetně úroků. Nezbytné překlenovací úvěry bude moci poskytnout příslušná samospráva  v místě trvalého bydliště žadatele. Žadatel pak ručí svým vráceným pojistným. V případě úmrtí žadatele je případná pohledávka součástí dědického vypořádání s pozůstalými. Tímto způsobem se vytváří potřebná garance plné návratnosti překlenovacího úvěru zpět samosprávě.

Na regionální a obecní úrovni musí být realizován rozvoj bytové výstavby formou družstevní výstavby, kdy majoritní družstevní podíl bude mít příslušné město či obec po dobu 20-ti let. Po uplynutí této doby se automaticky bezplatně převádí byty do osobního vlastnictví. Základní podílové dotace z fondu pro bytovou výstavbu státem bude zachována.

Podniky, mající trvalé sídlo v dané obci či městě, pokud zahájí bytovou výstavbu pro své zaměstnance mohou využít státní dotace ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako města či obce.

Ministerstvo zemědělství a životního prostředí

Charakteristika:

Naše zemědělství prochází kritickým vývojem. Zemědělská výroba se v podstatě atomizovala do obrovského množství drobných subjektů, potácejících se na pokraji krachu. Zemědělci produkují sice kvalitní sortiment, jsou ale zcela v rukou zpracovatelů a obchodních řetězců.

Po předpokládaném vstupu do EU se posílí vliv zahraničních dovozců, čímž se za současného stavu stanou naši zemědělci jejich snadnou obětí. Životní prostředí se bezesporu zlepšilo. Stále však trvá ohrožení ze stran nejrůznějších lobby, které se nehodlají zastavit ani před chráněným územím.

Pod dojmem živelných pohrom posledních několika let se objevují v této oblasti nové úkoly, které směrují pozornost ke krajině jako celku ve všech jejích funkcích, především pak v obnovení přirozených absorpčních schopností krajiny. Ekologická hnutí vedle nepochybně pozitivních počinů se stále zabývají spíše mediálně populárními pseudoproblémy než skutečnou problematikou ochrany krajiny.

Máme řešení:

Stát prostřednictvím Ministerstva zemědělství a životního prostředí má zákonnou povinnost zajistit základní životně důležité potraviny pro všechny občany naší vlasti!

 

Základní potraviny jsou: mléko, chléb, brambory, cukr, mouka, máslo, a svým způsobem voda.

Základní životně důležité potraviny musí být státem cenově regulované a garantované tak, aby každý občan měl možnost tyto denně koupit. Základní životně důležité potraviny tedy budou dostupné všem občanům a to i těm, kteří se dočasně ocitnou v nouzi. Jde o zajištění přežití občana v nouzi.

V zájmu ochrany občanů pracujících v zemědělství vytvoříme pravomoc ministerstva pro individuální udělování ekonomických bonusů při specializaci na ekologicky čisté zemědělské produkty opatřených ekologickým atestem.

 

 

Dále vytvoříme na ministerské úrovni daňové podmínky pro jednotlivce, kteří tyto atestované produkty budou dodávat přímo do zdravotnických a sociálních zařízení. Přímé dodávky budou osvobozeny od DPH. Prvovýrobci pokud budou realizovat přímé dodávky zejména do místní obchodní sítě budou osvobozeni od obecních daní z pozemků, na kterých tyto atestované produkty pěstují.

Na úrovni regionálních a obecních samospráv podpoříme snahy o dobrovolnou spolupráci zemědělských subjektů a samospráv vedoucích zejména ke zlepšení technologického vybavení, Podpoříme vytváření zpracovatelských a obchodních možností přímo v regionech a spádových oblastech. Neznamená to v žádném případě nějakou nucenou kolektivizaci 50. let, ale např. podpoříme v případě zájmu zemědělských subjektů zřízení společného strojového parku s moderní technologií, jehož správcem bude příslušná samospráva. Pro zemědělce musí být technologie dostupná, a to za výhodný minimální pronájem zajišťující potřebnou údržbu strojového parku včetně servisu. Tím  zemědělci sníží náklady na svoji výrobu. Zřízení obecního lihovaru nebo moštárny vytvoří v obci další pracovní příležitosti a zároveň obec v rámci takovéhoto projektu získává finanční příjem, který pak může reinvestovat do rozvoje obce. K tomu však musí být připravena nabídka vzdělávání odborného charakteru pro zemědělství, ale i metody zpracování plodin a marketingových metod.

V rámci členství v EU budeme trvat u všech komodit na srovnatelných podmínkách našich zemědělců s ostatními zemědělci v rámci zemí EU.

Budeme zcela nekompromisně prosazovat alespoň srovnatelnou míru dotací pro naše zemědělství, dokud bude dotováno zemědělství v EU. Jde v podstatě o  součást ochrany před dumpingem ze zahraničí a tím i o podmínky rovné soutěže. Hesla o jakémsi negativním ochranářství izolujícím náš trh zde tedy nemůže obstát!

Vytvoříme motivační systém vedoucí k obnově české krajiny. Zemědělská půda kombinovaná s lesními porosty, poříčními nivami, obnovou mokřad atd. Postupně se v naší krajině opět objeví nivy, remízky a bažiny, což je dobré jak pro krajinu samotnou, tak i pro zemědělství. Nadbytečná půda bude vrácena přírodnímu koloběhu, což usnadní absorpci důsledků klimatických výkyvů. Omezí se erozní úbytek lesní i zemědělské půdy a zpestří nabídka turistických a rekreačních možností. Nelze zapomínat ani na to, že se obnoví přirozené prostředí predátorů, což může výrazně omezit výskyt škůdců plodin.

Lesní hospodářství chápeme nejen jako hospodářský faktor, ale zejména jako důležitý prvek krajinotvorný a klimatologický. Zachováme proto většinu lesních porostů ve vlastnictví státu s pravomocí hospodařit s nimi na regionální a obecní úrovni, a zajistíme plnění všech jeho funkcí. K tomuto rozhodnutí nás vede důvod, že se jedná o strategickou surovinu státního významu. Lesy a lesní porosty jsoucí v soukromém vlastnictví budou vlastníkům samozřejmě zachovány, neboť nám nejde o žádné znárodňování!

Je však potřeba jasně říci, že současný stav starostlivosti o lesy v soukromém sektoru je natolik žalostný, že bude potřeba, aby podléhaly takovým pravidlům hospodaření, která vedle těžby zaručí i obnovování porostu. Proto bude nutné urychleně novelizovat příslušné zákony a právní normy pro lesní hospodářství. Majitel lesa tak bude samozřejmě moci nakládat volně se svým majetkem, bude však povinen porost průběžně obnovovat. Stejný způsob pravidel a principů se týká hospodaření s lesní zvěří.

Žádný občan ČR se nemusí obávat, že by mu byl zapovězen vstup do lesa. Zachování základních pravidel je ovšem nutné.

Posílíme pravomoce správ jednotlivých chráněných území. Správa rezervace, národního parku či chráněné krajinné oblasti tak bude mít např.: právo veta při schvalování velkých staveb na svém území.

Ochrana domácích zemědělských malovýrobců v rostlinné a živočišné výrobě, podpora pěstitelů ovoce, vína, chmele, zeleniny a obilnin včetně brambor a zpracovatelů mouky musí být řešena  s cílem maximálního zajištění domácího trhu a cenové dostupnosti pro všechny společenské vrstvy naší společnosti.

Naše priority v ochraně životního prostředí promítneme do podpory těch zemědělských a zpracovatelských organizací, které budou respektovat požadavky normy ČSN EN ISO 14001 týkající se systému enviromentálního managementu.

 

 

 

 

 

Fiskální politika státu bude ve vztahu k životnímu prostředí zaměřena na zvýhodnění ekologicky šetrné výroby v průmyslu i zemědělství. Provozy s ekologicky šetrnou výrobou tak budou mít zvýhodněnou daňovou sazbu. Kontrola ekologických metod a výrob bude plně v kompetenci příslušné regionální samosprávy a v případě sporu bude výklad legislativy povinno poskytnout ministerstvo, které se podílelo na její tvorbě. Způsoby výše uvedené platí i pro další oblasti zemědělských a krajinotvorných činností, jako je např.: sadařství, rybářství, vinařství, chmelařství, myslivost, apod.

 

Ministerstvo dopravy, spojů a informatiky

Charakteristika:

 

Česká republika má poměrně hustou dopravní síť, tradičně bohatou síť pošt a rozvinutou městskou dopravu. V posledních letech se zdokonalila úroveň telefonního spojení a prosazují se moderní informační technologie. Na železnicích však vládne chaos, způsobený častými spekulacemi o jejich privatizaci.

Telecom, do něhož jakožto do monopolního poskytovatele služeb pronikl komerční vliv neúměrně své služby zdražuje a podobně se chová i Česká pošta. Situaci navíc destabilizují úvahy o privatizaci pošty či letišť.

Silniční síť je v zanedbaném stavu a stavba některých dálnic stagnuje z důvodů nedořešení koncepce ohleduplné k životnímu prostředí ,v katastrofálním stavu jsou mnohé silniční a dálniční mosty.

Používání moderních technologií ve státní správě je dosud v plenkách (byť máme na to ministerstvo…), přestože právě propojení státní správy propracovanou informační sítí by přineslo mnohé úspory a usnadnilo občanům jednání s úřady.

 

Máme řešení:

 

Nedopustíme bezhlavou privatizaci železniční dopravy. Hlavní železniční síť musí zůstat jako strategický faktor v rukou státu a sloužit celé společnosti. Zejména se jedná o železniční tratě napojené na mezinárodní železniční síť a vysokorychlostní tratě. Na těchto tratích budeme realizovat také přepravu mezinárodní kamionové dopravy, kterou pro přepravce ekonomicky zvýhodníme a časově upřednostníme v časovém grafikonu Českých drah.Tímto způsobem snížíme hladinu exhalátů v ovzduší a podstatně zrychlíme veškerou tranzitní přepravu. Každý přepravce tak bude mít možnost si tímto způsobem snížit finanční náklady na přepravu. V opačném případě, kdy přepravce použije tradičně dálniční a silniční síť musí počítat s nárůstem nákladů o silniční a ekologické poplatky.

Místní sítě pak musí být spravovány příslušnými regiony a obcemi. Zkvalitňování kultury poskytovaných služeb pak musí železnici vrátit její význam a železničářům prestiž, které se těšili v dobách 1. republiky (tzv. pod penzí).

Jízdní řády železnic a autobusů budou jednotné a budou na sebe navazovat v zájmu optimální dopravní obslužnosti zejména při zajištění dopravy pracujících, tak i za turistickými cíly, tedy i o víkendech.. Obnovíme zvýhodněné jízdné zaměstnanecké a žákovské, neboť v současné době se zvyšuje počet občanů dojíždějící do zaměstnání jak vlakem, tak autobusem.

Lokální tratě budou provozovány v souladu se zájmy a potřebami obcí a budou v jejich přímé správě na jednotlivých úsecích. Obecní samosprávy mohou tyto lokální tratě pronajímat firmám, které se prokáží příslušnou licencí udělenou Ministerstvem. dopravy, spojů a informatiky. Zmizí špinavé vagóny a různé elementy ohrožující bezpečnost cestujících. Zkulturněny musí být také nádražní prostory. Stejný princip musí být zachován i v dálniční a silniční infrastruktuře, kde platí, že strategické dálnice a silnice jsou v majetku státu, hlavní dopravní tahy v regionu majetkem regionálních samospráv a obecní a místní komunikace v majetku obecních samospráv.

Postupně obnovíme státní vliv ve společnosti Telecom. Vycházíme z toho, že telekomunikace jsou velmi důležitým strategickým odvětvím celospolečenského významu. a je velmi zpozdilé nechat zde působit výhradně komerční hledisko.

 

Zmizí tak absurdní situace, kdy zákazník platí poměrně vysoký obnos doslova za nic a navíc je neustále upozorňován na to, že ho čeká další zvyšování ceny v zájmu nikoli lepších služeb, ale jen v zájmu houfu akcionářů mnohdy zahraničních.

Privatizace České pošty nepřipadá v úvahu. Je ale nutné zasadit se o přizpůsobení pošty současným požadavkům a poskytnout veřejnosti komplexní služby. Nezmizí tedy pošty z vesnic., kde by pro soukromou firmu či akciovou společnost byly nerentabilní. Ceny budou takové, aby věcně pokrývaly náklady a nikoli aby uspokojovaly především akcionáře a spekulanty.

Státu musí zůstat rozhodující strategický vliv v provozu letecké dopravy, zejména letišť, jakékoli spekulace o jejich privatizaci důrazně odmítáme! Letecká doprava je vysoce rentabilní a zbavovat se jí je velká hloupost! Nelze zapomínat  na její strategický význam!

Nedopustíme neúměrné zatížení naší krajiny předimenzovanou sítí dálnic. Za nutné ale považujeme kvalitní dálniční spojení jednotlivých důležitých dopravních uzlů mezi sebou. Toto dálniční propojení považujeme za dostačující a ekologicky ohleduplné. Jde tedy o to propojit významná centra rychlostní komunikací a ulevit méně kapacitním komunikacím. V důsledku to znamená i významný ekologický přínos. Neznamená to ale budovat dálnice kdekoliv se komu namane. Tato síť dálnic by měla zůstat na této úrovni a další investice směrovat do údržby a zkvalitňování již existující sítě.

Budeme trvat na důsledné revizi mostních konstrukcí všech komunikací a postupném napravení škod, napáchaných nedbalostí, , ale též povodněmi.

Prosadíme vybavení státní správy odpovídající informační technologií v zájmu kvalitnějšího výkonu funkce úřadů i v zájmu lepší služby veřejnosti. Znamená to určitou investici při efektivní organizaci státní správy, ale i významné úspory a kvalitnější službu úřadů pro občany, jakož i méně běhání za nejrůznějšími razítky. Místo 5-ti úředních míst tak bude stačit navštívit jedno až dvě.

 

Ministerstvo vnitra

Charakteristika:

Zvýšení kriminality po roce 1989 bylo vydáváno za jakousi daň za demokracii. To je pro nás samozřejmě naprosto nepřijatelné tvrzení! Velký rozmach zaznamenal zejména organizovaný zločin a narkomafie. Jen pomalu se obnovuje autorita policie, stále slyšíme o policejní brutalitě i v případech oprávněného policejního zásahu. Policisté mnohdy necítí podporu ze strany svých nadřízených ani ze strany veřejnosti. Slabá je připravenost policie pro boj s finanční kriminalitou, velkou korupcí apod. V boji proti narkomafiím je práce policie torpédována nejrůznějšími obhájci tzv. legalizace drog, kteří spíše působí dojmem že jsou narkomafií přímo či nepřímo financováni. Do působnosti tohoto resortu spadá i prováděná reforma státní správy. Je bezesporu polovičatá a nedomyšlená. Prakticky vylučuje odbornou složku správy a vyřizování běžné agendy občana vzdaluje od bydliště.

Máme řešení:

Zrušíme městskou policii a převedeme ji pod policii ČR jako útvary specializované na problematiku městských a místních aglomerací s odpovídajícími pravomocemi tedy tzv. policisty-strážníky. V ulicích měst a obcí se objeví strážci zákona vybavení pravomocí státní policie, vykonávající službu podle místních podmínek.. Motohlídka, cyklohlídka, autohlídky, pochůzkář, dopravní strážník. Zmizí pochybnosti o tom, co který policista může a nemůže a která uniforma je opravdu policejní a ve které je vrátný nějaké bezpečnostní agentury.

Změníme způsob ubytování členů bezpečnostních jednotek tak, aby se zvýšila akceschopnost jednotek v případě potřeby. Svobodní příslušníci budou ubytováni na svobodárnách či garsoniérách, pro rodiny budou k dispozici byty v prostoru či v blízkosti služebny. Projeví se to zejména v okamžité možnosti povolání posil v případě nutnosti většího zásahu. Bytovou výstavbou pro zajištění bydlení policistů zajistíme pracovní příležitost pro vězně čímž se výrazně sníží finanční náklady na tuto výstavbu.

Policejní hlídková služba ve městech a obcích musí mít především pochůzkový charakter. Pochůzkář musí být se svým „rajonem“ důvěrně obeznámen. Obyvatel města či obce tak získá „svého“ policistu. Znamená to především lepší spolupráci policie s občany a posílení důvěry v práci policie. Neanonymní policista bude i určitou pojistkou proti korupci a trestné činnosti v řadách policie.

Zákonné normy musí jednoznačně zvýhodňovat oběti kriminálních útoků před pachateli! Musí zmizet případy, kdy je spořádaný občan odsouzen za obranu svého života, majetku či obydlí a rodiny. Nelze trpět případy, kdy řádní občané jsou nuceni svá obydlí vyklízet kvůli řádění asociálních živlů (viz Matiční ulice apod.).

Chápeme odlišnosti služby policejních jednotek působících mimo velká města. Tomu musí odpovídat vybavení a organizace jednotek (například způsob organizace četnictva z meziválečného období).

Bezpečnostní sbory budou působit v tradičních spádových oblastech dostupných snadno pro pátrací skupinu i pro zásahové pohotovostní jednotky. Na tísňové volání tak bude dostupná rychlá pomoc a následně i přivolání posil.

Policisté v civilu budou jako agenti nasazeni v boji proti organizovanému zločinu, korupci, vymáhání tzv. výpalného apod. Skončí tak praxe, kdy se na policii v civilu pohlíželo pod dojmem totalitních zkušeností, což znamenalo velké možnosti pro praktiky nejrůznějších mafií. Současný policista nebude „špicl“ zkoumající pravověrnost smýšlení svých spoluobčanů, ale aktivní bojovník proti zvláště nebezpečné kriminalitě i proti tzv. běžné kriminalitě pouliční.

Velkou pozornost budeme věnovat tzv. „kriminalitě bílých límečků“. Tato vysoce sofistikovaná kriminální činnost musí být cílem speciálních policejních jednotek pro tyto úkoly připravených.

Vzdělávání policistů musí mít takovou úroveň, aby absolventi policejních škol byli schopni komunikovat nejen s delikventy, ale i se spořádanými občany a byli schopni rozpoznat situaci vhodnou k zásahu. Občané se tedy budou setkávat s policisty vlídnými, leč v pravý okamžik i přísnými.

V souvislosti s nápravou mzdové situace v celé republice bude pozornost věnována samozřejmě i odměňování policistů. V případě prokázané policejní kriminality bude postupováno s obzvláštní přísností. I v těch nemnohých případech, které byly publikovány jde o zločiny mimořádně zavrženíhodné.

V případech narkomanů-konzumentů tvrdých drog prosadíme nařízení povinné léčby, kde bude platit, že takovýto konzument bude veškeré výdaje na léčbu hradit v plném rozsahu. Stejná platební povinnost bude zavedena pro všechny drogové dealery. Používání drog musí být postižitelné zákonem a to jako úmyslné ublížení na zdraví. Z toho vyplývá, že se na konzumenta bude vztahovat stejná povinnost pracovat jako na kteréhokoli odsouzeného. Musí skončit stav, kdy se použité jehly po narkomanech povalují na dětských hřištích či ve vozech MHD, přičemž řádní občané doplácejí na narkomany, jsou jimi obtěžováni a navíc nuceni vnímat kampaň za tzv. legalizaci drog, což je fakticky legalizace narkomafie.

Současná situace při hledání osob je velmi neúčinná a v mnoha případech se hledané osoby  vůbec nenajdou, což je způsobeno skoro až neexistující evidenci občanů v místě trvalého bydliště. Proto je nutné zavedení tzv. domovského práva. Je to možnost občana poslat do jeho domovské obce (města) v případě, že jinde páchá nekalou činnost, i jako možnost útočiště v zoufalé životní situaci.

Polovičatou reformu veřejné správy dokončíme. Zřídíme pobočná pracoviště v sídlech bývalých okresů a zajistíme kvalitní odborné týmy, poskytující odpovídající služby voleným složkám. Úřady a orgány státní správy musí mít občan v rozumném dosahu svého bydliště.

Ministerstvo obrany

Charakteristika:

Armáda České republiky se dosud potýká s neblahým dědictvím minulosti, které počítalo s armádou jako se součástí represivních složek proti vlastním občanům. Podstatná část výcviku pak sestává z úklidových prací a škrábání brambor. Prestiž armády tak hluboce utrpěla a aféry polistopadového období k nápravě rozhodně nepřispěly. Přesto lze říci, že v rámci naší armády jsou fungující jednotky na vynikající úrovni a mnohé z naší výzbroje a vojenské techniky rozhodně snese srovnání s ostatním vyspělým světem. Znepokojení vyvolávají úvahy o přebudování armády na jakousi skupinu žoldnéřů, která bude určena především pro účast na zahraničních mezinárodních misích. Uvědomme si ale, co bychom si počali se žoldáky v případě katastrofálních povodní či jiných živelných pohrom. Nutno říci, že armáda jako celek v roce 1997 i v roce 2002 skvěle obstála právě díky všestrannosti vojáků základní služby.

Máme řešení:

 • Ø Nedopustíme zrušení branné povinnosti avšak snížíme základní vojenskou službu na dobu 6-ti měsíců. Armáda demokratického státu nesmí být skupinou žoldáků, připravených bojovat více pro cizí zájmy než pro svou vlast. Profesionálové ovšem budou tam, kde je nutná z hlediska náročnosti obsluhy zbraňových systémů profesionalita. Profesionální bude pochopitelně i velitelský sbor. Branná povinnost musí naplňovat zásady osvojení základní vševojskové přípravy nutné pro případnou obranu vlasti a posílení vlastenectví a lásky k vlasti v duchu vojenských tradic českého národa.
 • Ø Civilní náhradní služba bude omezena pouze na brance, kteří budou uznáni odbornou lékařskou komisí zdravotně nezpůsobilí (nejedná se o invalidy).
 • Ø Uznáváme závazky vůči svým spojencům v NATO. Chápeme však NATO jako obranné společenství a z tohoto hlediska jsme rozhodnuti přispět na pomoc kterémukoli napadenému spojenci. Ne ovšem v případech, kdy si některá ze zúčastněných velmocí rozhodne zahrát na světového policajta. Pobyt našich jednotek ve světě musí být tedy přednostně vázán na situace spojené s humanitárními katastrofami.
 • Ø Nedopustíme umístění jakýchkoliv cizích posádek na našem území, ani umístění zbraní hromadného ničení.
 • Ø Umožníme vojákům základní služby výkon výcviku co nejblíže místu bydliště, kultivovanou a důstojnou formou. Vymýtíme šikanu a ponižování lidské důstojnosti.
 • Ø Výchova budoucích důstojníků bude vedle odborných hledisek zaměřena na vlastenectví a pěstování vojenské cti v duchu našich nejlepších bojových tradic.
 • Ø Otázky vyzbrojování naší armády budou řešeny pod přísnou odbornou kontrolou.
 • Ø Dokončíme přezbrojení našich leteckých jednotek, kdy zdokonalíme a zmodernizujeme letouny L-159, armádu vybavíme raketami Země-vzduch a vrátíme zpět kdysi vysokou prestiž našeho letectva. Licitovat o obraně české oblohy cizími stroji a cizími piloty je naprosto nepřijatelné v zemi gen. Janouška a Tygří letky.
 • Ø Obnovíme osvětu civilní obrany ve veřejnosti a to nejen z hlediska obrany státu, ale i s ohledem na potřebu běžného života, případy živelných pohrom či teroristických útoků.
 • Ø Zdokumentujeme stav infrastruktury civilní obrany a v případě potřeby začneme s její obnovou.
 • Ø Zřídíme speciální vojenské jednotky (profesionální) pro boj s terorismem v mimořádných podmínkách.

Samozřejmostí se musí stát také to, že při obsazování zaměstnaneckých pozic ve státní správě bude vedle odborných hledisek přihlíženo k tomu, zda uchazeč absolvoval vojenskou službu.

Ministerstvo financí

Charakteristika:

Státní finance trpí chronickými úbytěmi. Pochybná zásluha na vzniku tohoto jevu náleží především neuvěřitelně obrovským částkám věnovaným sanaci vytunelovaných bank, nepřiměřeným daňovým prázdninám poskytovaným nadnárodním firmám a daňovým únikům. Pokleslá žurnalistika a demagogové to ovšem svádí na údajnou přílišnou velkorysost sociálního systému. Skutečnost je ovšem taková, že peníze, které patří do veřejných rozpočtů, mizí v černé díře nadnárodních institucí a zahraničních firem, nebo na zahraničních kontech zasloužilých tunelářů. Všechny dosavadní vlády nepředložily jiné řešení, než neustálé osekávání sociálního systému, veřejných výdajů a zvyšování nepřímých daní. Bohatství tunelářů, zbohatlíků a nadnárodních korporací tak financují nižší příjmové skupiny, důchodci, rodiny s dětmi.. Nadnárodní instituce se ovšem ve svém nátlaku na omezování státu a veřejných rozpočtů nehodlají zastavit prakticky nikde a boj o veřejné rozpočty se tak stává bojem o samotnou podstatu demokracie.

Máme řešení:

 

Daňový systém nastavíme tak, aby nejen plnil státní pokladnu, ale zároveň motivoval k ekologicky šetrnému provozu, investicím a vytváření nových pracovních míst. Naproti tomu by měl tvrdě dolehnout na příjmy z finančních spekulací.

Právně upravíme kapitálový trh a posílíme jistoty institucionálních a individuálních investorů, zpřísníme a zvýšíme efektivitu dohledu nad kapitálovým trhem s možností revize licencí na kapitálovém trhu a v bankovnictví. Zavedeme povinnost státu vytvářet rezervy na budoucí investice jak ve státní výrobě, tak i výstavbě infrastruktury státního  významu.

Změníme zákon o správě daní a poplatků, kdy výběr daní bude strukturálně členěn přímo dle struktury státu (tedy:stát-region-obec). Tím se občan stane rovnoprávným partnerem nejen finančnímu úřadu, ale i regionálním a obecním samosprávám. Tento zákon také musí zajišťovat ochranu občanovi vůči šikaně státních úředníků.

Dotací nebo garancemi úrokových sazeb při nákupu výrobních technologií zajistíme podporu rozvoje výroby českým výrobcům.

Rozšířením pravomocí celní kontroly a důsledným dodržování výběru celních poplatků a cla obecně zajistíme přísun pouze kvalitního zboží při vstupu na český trh, odbouráme neproclené zboží a zamezíme tím finančním únikům. K tomuto je nutné zřídit operativně finanční policii a prokuraturu kooperující s celní správou a zajistit velmi tvrdé tresty pro nelegální převody peněz do zahraničí.

Zastavíme poskytování daňových prázdnin. Znevýhodňuje to domácí firmy a zahraniční firmy po jejich vypršení odcházejí a perspektivní výrobu berou s sebou.

Nebudeme plošně zvyšovat daně z nemovitosti. Určíme nadstandardní a luxusní prvky na nemovitostech a z těch se teprve bude daň navyšovat. Nelze totiž znemožnit jak rekreační pobyty pro občany s průměrnými příjmy, tak případně jejich bydlení a to v případech, kdy se rozhodnou takovýmto způsobem řešit svůj bytový problém.

Nebudeme zvyšovat nepřímé daně, neboť další zvyšování je již pro většinu občanů existenčně nebezpečné.

Zaměříme se na práci finančních úřadů a zdokonalíme metodiku výběru daně. Daňový únik musí být hodnocen jako těžký trestný čin. Preciznost práce úřadu musí však být provázena vlídností a přísnost musí nastupovat teprve při evidentním provinění, nikoliv při neúmyslné chybě.

Český stát bude moci garantovat jen takové investice, které budou v nepochybném souladu se státním zájmem.

Prosadíme výraznější progresi přímých daní. Tedy čím nižší příjem,tím menší daň              a  naopak.

Nejde o trestání úspěšných,jde o nasměrování finančních toků do investic a tvorby nových pracovních míst. Dalším účelem je zvýhodnění investic a budování firem na úkor finančních spekulací ve kterých vidíme parazitní prvek v hospodářství. Znamená to, že bude výhodnější např.vyrábět polévky v sáčku či otevřít železářství než obchod  s akciemi či směnárenství .

V rámci ochrany a ozdravění financí zvážíme zavedení tzv. „Tobinovy daně“. Jde o daň z mezinárodních finančních převodů a směňování. Sazba samotná je nepatrná, výměna valut na zahraniční dovolenou tedy představuje nepatrnou částku. Značně však postihuje spekulaci a velké finanční transfery mezi státy.

 

Ministerstvo hospodářství, obchodu a místního rozvoje

Charakteristika:

Hospodářství je zdevastováno. Dnes už ovšem nejen 40 lety bolševismu, ale navíc i nezvládnutou dvanáctiletou liberální reformou. Jen málo větších firem je skutečně českých a mnohé z nich se díky neodpovědnému managementu a ekonomickým pravidlům dostaly do bankrotu nebo na pokraj krachu. Zahraniční vlastníci sice v některých případech vytáhli podniky vzhůru, mnozí další však při nejbližší příležitosti přesunují výrobu lukrativních produktů do zahraničí. Neefektivní domácí výroba je nahrazována dovozy, což zvyšuje míru nezaměstnanosti. Chronický je problém marketingu českých výrobků. Obchodní řetězce působící v naší zemi nejsou ničím vedeny k odebírání zboží od domácích dodavatelů, a okolí našich měst je přeplněno různými hyper a supermarkety, válcujícími místní obchodníky, snižujícími kulturu prodeje a co se pracovních míst týče jedná se o podřadná či sezónní zaměstnání. Zacházení s lidmi je samozřejmě více než bezohledné a majitelé soustavně porušují Zákoník práce!

Ve veřejném sektoru se často spekuluje o různých formách privatizace což vyvolává chaos a snižuje motivaci pracovníků. Regiony a obce na základě nedotažené a nedomyšlené reformy veřejné správy zůstávají napospas osudu. Tento stav se v současné době ještě prohlubuje.Jako příklad lze si uvést finanční neschopnost řady nemocnic v jednotlivých bývalých okresech apod.

Bytová politika postrádá propracovanou koncepci. Pro mladé rodiny je slušné bydlení prakticky nedostupné. Místo nájemních bytů se staví byty pro vyšší příjmové skupiny a na prodej. Nájemníci v obecních i soukromých domech jsou neustále traumatizováni tlaky lobbystů na spekulativní navýšení nájmů, které by výrazně ohrozilo mnoho rodin. V historických centrech měst by hrozilo vylidnění a destrukce základních funkcí urbanistických celků. Tato situace se pochopitelně projevuje na počtu nově zakládaných rodin a tím i na natalitě národa.

Máme řešení:

Okamžitě zastavíme privatizaci strategických odvětví a tam kde již proběhla zahájíme postupné kroky na obnovení vlivu státu v těchto oblastech. Jde zejména o energetiku, železniční síť, síť silnic a dálnic, vodohospodářství, telekomunikace a spoje. Spadá sem i těžba nerostného bohatství a recyklace dalších strategických surovin .

Promyšlenou politikou vytvoříme na bázi strategických odvětví celostátní i regionální infrastrukturu, která plošným pokrytím a rozumnými cenami vytvoří prostředí příznivé pro obchod, podnikání a investice.

V české republice jsou podniky, které mají strategický význam, nebo významně určují místo naší země na ekonomické mapě světa.(tzv.rodinné stříbro). U takových firem považujeme za nutné zachovat majoritu státního vlastnického podílu.Toto opatření nemá nic společného se sentimentalitou. Jde o pojistku proti vývozu výrobní kapacity a technologie  ze země i proti rušení provozů z konkurenčních důvodů.

V této souvislosti budeme trvat také na důrazné ochraně značek osvědčených českých výrobků.

V zájmu efektivního hospodaření i ochrany přírodního prostředí budeme prosazovat důsledné využívání odpadního tepla např.z atomových elektráren jak pro pěstování plodin tak pro vytápění objektů.

Výroba potřebných zařízení bude pochopitelně zadávána osvědčeným domácím subjektům.

Veškeré nerostné bohatství naší země včetně minerálních pramenů a vodních zdrojů považujeme za strategickou surovinu ,která musí být ve správě a vlastnictví České republiky.

Zjednodušíme úřední a hospodářskou agendu nutnou k založení a provozu drobných soukromých firem .

Vytvoříme dobré motivační podmínky k rozvoji recyklačních procesů. Např: při demolici panelových domů bude důsledně využita vzniklá stavební suť ke stavbě a údržbě silnic.

U velkých firem umožníme přesunout část vlastnictví do zaměstnaneckých akcií. Tyto firmy pak budou moci žádat o různé zvýhodňování zejména při tvorbě nových pracovních míst pro nezaměstnané či zdravotně handicapované.

Obnovíme koncepci průmyslové politiky zejména podporou výzkumu a vývoje nových českých výrobků a technologií s přímým zapojením vysokých škol a výzkumných organizací tvořících pevnou vazbu s průmyslovými podniky.

Právní normou účinně podpoříme export jednak pojištěním a jednak garancí vybraných finančních operací v zahraničním obchodě, které jsou v kompetenci státu. Exportní politika na úrovni VÚSC bude garantována státem zejména při pojištění exportních komodit.

Využitím práva veta a připomínkování návrhů legislativních norem EU budeme prosazovat zájmy ČR v exportu a importu vůči členským zemím EU.

Hospodaření, a obchod musí být hlavními koncepcemi regionální a obecní politiky pro zajištění jejich územního rozvoje a zajištění sociální a společenské úrovně občanů v dané lokalitě žijících. Převodem těchto základních kompetencí ze státu na region případně obec konečně dojde k postupnému zvyšování celkové životní úrovně občanů a zároveň se zamezí nebezpečí odlivu lidí z obcí, potažmo regionu.

 

Ministerstvo školství, mládeže, kultury a tělovýchovy

Charakteristika:

České školství má dosud poměrně dobrý zvuk a naši občané jsou tradičně vzdělaní a kvalifikovaní. I zde je ale co zlepšovat a úroveň naší vzdělanosti by mohla rapidně klesat. Je co dohánět v jazykovém vybavení a počítačové gramotnosti. Klesá povědomí o dějinách a kultuře, nezdravý trend lze pozorovat ve vztahu  k odbornému vzdělání. Česká mládež je v podstatě stejná jako mládež v kterékoli jiné zemi. I ona proto potřebuje dostatečně pestrou nabídku kulturních, vzdělávacích či tělovýchovných aktivit. Jen tím lze účinně čelit nebezpečí toxikomanie, kriminality, sociálního otupení a jiným asociálním jevům. V popředí zájmu je neoprávněně především vrcholový sport. Tam ovšem poněkud přestává tělovýchova a začíná obchod. Zájmová tělovýchova a rekreační sport představují nesmírně pestrý souhrn aktivit a zaslouží si pozornost z mnoha důvodů. Tisíciletá kultura našeho národa je bohužel v současné době popelkou. Přesto však odolává různým módním trendům a kulturní veřejnost si stále více uvědomuje potřebu posílení národní kultury, nutné pro zkvalitnění života občanů. V současné době více než kdy jindy platí: „PŘEŽIJE-LI KULTURA PŘEŽIJE ČESKÝ NÁROD“

 

Máme řešení:

Budeme maximálně podporovat obnovu všech forem společenského národního života. Chápeme jejich činnost jako všeobecně prospěšnou činnost na poli tělovýchovném, kulturním, vzdělávacím atd.Jde o jeden ze základních kamenů občanské společnosti.

Vytvoříme logickou soustavu školského vzdělávacího systému vycházející z povinnosti státu. Status s obecným určením osnov stanovuje podstatnou část úrovně kultury společnosti a to od základních škol přes školy učňovské, střední až po školy vysoké a univerzity. Z logiky školské soustavy vyplývá, že budou školy rozděleny na státní, soukromé a charitativní.

S ohledem na vzdělávací a kvalifikační potřeby krajů bude umožněno zřizování vysokých škol přímo ze strany VÚSC.Jednotlivé kraje tak budou mít možnost přímo ovlivňovat tvorbu odborných týmů podle oblastních předpokladů a tím i stav zaměstnanosti a využívání zdrojů přímo v regionu.

Školy všech typů, tedy i nestátní, budou podléhat ústřední školské inspekci a jednotné koncepci osnov, aby se předešlo případným nežádoucím vlivům na mládež v rozporu s národními zájmy humanitními ideály a zásadami parlamentní demokracie.

V žádném případě nedopustíme zavedení školného na vysokých školách, zvážíme však možnost zavedení poplatků za zápis na vysokou školu v hodnotě cca 1000Kč avšak bez přijímacích zkoušek s výjimkou uměleckých oborů. Poplatky za zkoušky či zpoplatnění opakování ročníku navrhujeme takto: semestrální-50Kč, ročníkové-100Kč, stání zkouška-150Kč, diplomová práce-300Kč a opakování ročníku-500Kč. Tyto poplatky by se staly příjmem školy.

V rámci napravování všeobecně podhodnocených mezd v ČR napravíme i hanebně nedostatečné ohodnocení učitelů a vědeckých pracovníků ve školství obecně.Upravíme metodiky výuky na ZŠ tak, aby se napravily hrubé nedostatky ve výuce humanitních předmětů zejména dějepisu. Vzhledem k tomu, že se v poslední době čím dál častěji objevují nezodpovědné či přímo trestuhodné záměry usilující o zrušení výuky dějepisu na základních a středních školách, prohlašujeme, že nic takového nikdy nepřipustíme. Chceme takové školství, které bude vychovávat lidi vzdělané, vybavené nejen matematicky a jazykově či znalostí informačních technologií, ale i dějinnou zkušeností, sociální citlivostí a národní i lidskou hrdostí. O školních osnovách musí rozhodovat celospolečenský zájem a nikoli fantazie nadnárodních manažerů, žádajících masu manipulovatelných nedouků.

Vytvoříme motivační předpoklady pro možnosti pořádání škol v přírodě, letních táborů apod. Budeme podporovat i možnost využití volného času mládeže v rámci partnerských vztahů měst a obcí včetně zahraničních výměnných pobytů, jakož i pobytů zdravotně-rehabilitačních.

Zavedeme stipendia pro studenty, zabývající se výzkumem, obnovíme středoškolské disertační práce jako formu výuky pro zvýšení zájmu o výzkum a vývoj. Školy se opět stanou specializovanými výzkumnými pracovišti s možností výzkumu na objednávku pro potřeby podniků. Na základě zájmu podniků a firem je tento výzkum možností dalšího zdroje příjmů školy.

Obecní a městské samosprávy musí mít zajištěn vliv a rozhodovací pravomoci v těch organizacích, které materiálně zajišťují sportovní a kulturní organizace včetně občanských iniciativ.

Zajistíme naplnění skutečné odluky církve od státu. Církev však může participovat v občanské společnosti mimo svého vlastního poslání v oblasti sociální (zdravotnictví, sociální péče), charitativní, kulturní a školské. V takových případech vznikne běžný smluvní vztah mezi církví a příslušnou samosprávou, případně státem pokud se jedná o činnost celostátní úrovně.

Součástí národního bohatství jsou historické památky. Historické památky celonárodního významu musí být v plné péči státu-ministerstva, významné historické památky mající většinový vztah k danému regionu musí být v plné péči regionální samosprávy s dílčí participací spádových samospráv a památky místního významu či místně atraktivní musí být v plné péči příslušné obecní samosprávy. Toto členění je velmi významné z pohledu národního programu rozvoje turistiky a cestovního ruchu, jsoucí významným zdrojem finančních příjmů státu a samospráv. Zajistíme spravedlivá pravidla financování jejich obnovy tak, aby se na nákladech podílely stát, kraj, město, obec i jejich vlastníci.

V souladu se zvyšováním vzdělanosti národa je nutné zachovat regionální strukturu divadel, knihoven a kulturních domů, které jsou taktéž součástí programů cestovního ruchu. Zřizovatelem těchto institucí jsou jednotlivé regionální a obecní samosprávy.

V oblasti kultury zajistíme, aby více prostředků bylo věnováno na významné umělecké a kulturní projekty a menší částky na instituce.

Výše finančních prostředků na ochranu památek musí být přímo úměrná výši hospodářských výsledků z cestovního ruchu.

Instituce, které budou investovat do obnovy památek jak státního významu, tak zejména regionálního a obecního významu budou mít nárok na daňové úlevy.

Velmi důrazně prosadíme novelu tiskového zákona a ostatních právních norem vymezujících působnost a rozsah vlastnictví sdělovacích prostředků a médií zahraničním kapitálem tak, aby odpovídaly zvyklostem v EU a zároveň byla zajištěna konkrétní podpora českých médií a tisku. Současná situace, kdy 95 % tiskovin a médií je  plně v rukou zahraničního kapitálu nemá v žádném státě v Evropě obdoby!

Obnovíme příspěvkovou organizaci Orbis a nakladatelství Melantrich a.s., a to jako komplexní organizace pro propagaci české kultury a České republiky vůbec v zahraničí a vzdělávání doma. Bude vydána edice českých klasiků, politologická vzdělávací literatura, řada prací českých myslitelů jak z doby historické, tak i ze současnosti apod. Dále organizování výstav doma i v zahraničí, vydávání české hudby na zvukových nosičích, propagace výtvarného umění našich zemí, vydávání propagačních materiálů pro potřeby zastupitelských úřadů a českých center v zahraničí. Půjde vlastně o organizaci provádějící komplexní marketingovou službu českému státu. Vytvoříme také maximální podmínky pro hledání finančních příjmů jak do škol, tak i do kultury obecně. Prostředky k tomuto záměru získáme z přehodnocení dosavadních státem vynakládaných prostředků v této kulturní oblasti.

 

Ministerstvo spravedlnosti

Charakteristika:

Současný stav justice je velmi komplikovaný, málo pružný, procesně zdlouhavý a v řadě případů neefektivní. Platí, že vrah či zloděj má mnohdy před soudy větší práva než postižený. Policie koná velmi liknavě a řada vyšetřování se zbytečně prodlužuje. Ten kdo má hodně peněz se může kdykoliv vyvázat z vazebního zajištění a beztrestně ovlivňovat svědky a likvidovat případné stopy. Slušný občan se mnohdy nemůže dovolat svých práv, čemuž v řadě případů dokonce dopomáhá i státní správa. Bujaře rozkvétá korupce i ve státní správě, podsvětí v řadě případů ovládá a řídí samotný chod některých měst, propírání špinavých peněz prostřednictvím tzv. „bílých koní“ se považuje za  normální společenské prostředí. Se vstupem do EU je tedy potenciální nebezpečí, že všechny tyto faktory se budou v naší zemi výrazně zvětšovat.

Máme řešení:

Zvážíme opětné zavedení trestu smrti za zvlášť zavrženíhodné zločiny.

Zvýšíme kontrolu nad pracovní povinnosti vězňů. Vězeň si na svůj pobyt v převýchovném ústavu musí nejen vydělat, ale i osvojit si pracovní návyky.

Vězeň bude také povinen zajistit vyživovací povinnost k nezletilým dětem a pochopitelně náhradu způsobených škod. K tomu vytvoříme vhodné podmínky na úrovni regionů, kde se věznice nacházejí.

Zrušíme možnost vyplacení z vazby na tzv. kauci. Jde o středověký přežitek, který nemá nic společného s demokratickými principy. Odstranění tohoto nešvaru zároveň zlepší ochranu svědků a akceschopnost policie pří odhalování organizovaného zločinu.

Budeme prosazovat co nejužší spolupráci státních zástupců s kriminalisty při odhalování trestné činnosti a zvýšení operativnosti policie při zadržení podezřelého formou soudního příkazu, tedy budeme iniciovat instituci vyšetřujícího soudce.

Urychlíme celkový proces vyřízení prokazatelně ( hlavně soudně) oprávněných restitucí, aby oprávnění restituenti mohli se svým majetkem hospodařit.

V trestním právu prosadíme, aby daňové úniky a další finanční delikty byly kvalifikovány jako závažné trestné činy tedy rovnocenné s trestným činem vraždy bez možnosti prominutí jakékoli části trestu. Součástí trestu bude podmínka finančně nahradit veškerou škodu.

V trestním právu prosadíme, aby daňové úniky a další finanční delikty byly kvalifikovány jako závažné trestné činy tedy rovnocenné s trestným činem vraždy bez možnosti prominutí jakékoli části trestu. Součástí trestu bude podmínka finančně nahradit veškerou škodu.

Právně upravíme kontrolu příjmů ústavních činitelů v zákonodárných sborech, exekutivě        a samosprávách. Zákonná povinnost přiznání příjmů při nástupu do funkce a při ukončení jejího výkonu bude součástí právního prostředí ČR.

Zajistíme právní úpravu ochrany před pachateli trestných činů úpravou institutu krajní nouze a nutné obrany .

S ohledem na výrazně vzrůstající kriminalitu mladistvých je více než nutné zákonem upravit povinnosti rodičů ke svým dětem. Bezbřehý liberalismus ve výchově  a vzájemných vztahů mezi dětmi a rodiči se jasně ukázal jako demoralizující. Stále platí základní zásada, že rodina je základem státu. Rodič je povinen vychovat své děti v řádné občany. Proto zákonem upravíme povinnost rodičů zajistit plnou náhradu za škody způsobené jejich dětmi vždy v těch případech, kdy takový čin bude jasně soudně prokázán. Tedy před zákonem bude rodič za své děti plně právně odpovědný. Tím se výrazně sníží takové praktiky, kdy u  nepřizpůsobitelných lidí se děti využívají k provádění trestné činnosti.

V případech, kdy se nezletilý dopustí vážné trestné činnosti (velké krádeže, ublížení na zdraví apod.) bude rodič odsouzen k náhradě škody a nezletilý odsouzen k výkonu trestu v nápravném diagnostickém zařízení pro nezletilé. Je totiž třeba, aby si rodiče plně uvědomili, že za výchovu dětí jsou do jejich plnoletosti plně odpovědni především před zákonem.

Vytvoříme odborný tým, který dostane za úkol zpracovat soudní judikaturu od roku 1900 pro potřeby Nejvyššího soudu. Zároveň bude třeba věnovat pozornost judikatuře poválečného Německa za účelem vyhledání právních modelů k řešení obtížných právních sporů souvisejících s minulostí. Hlavním účelem tohoto opatření je jednak zabránění prolomení restituční hranice, obhájení vlastnických práv a nedotknutelnost právní kontinuity české státnosti.

Česká republika se musí opět stát zemí, kde bude platit, že slušný občan je chráněn před asociálními živly a odsouzený musí pykat v plném rozsahu spravedlivého rozsudku bez jakýchkoliv výhod.

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Charakteristika:

Zahraniční vztahy ČR jsou určovány vztahy k sousedním zemím: Slovensku, Polsku SRN, Rakousku. Tradičním partnerům: Francii, Anglii. Velmocem: USA, Rusku, ale také k novým zahraničně-politickým fenoménům jako je EU. Nešvarem zahraniční politiky a mnohdy i pocitů ve veřejnosti je na jedné straně přezíravý vztah k některým zemím a na straně druhé vztah podlézavý až devótní. Vzpomeňme si jak se část politiků a žurnalistů s chutí pustí do státníka, který si dovolí kritizovat např. USA, o EU nemluvě. Jakou doslova štvanicí projde představitel státu jen za dotaz, jak lze z jistého mezinárodního společenství vystoupit.

Informovanost o EU mezi občany je slabá a mediální kampaň je zcela tendenční. Vládní propaganda je drahá a masivní, zaměřená především na zakrytí pauperizace, která po neuváženém vstupu hrozí. Největším problémem nejen pro zahraniční politiku jako takovou je neblahý jev, nazývaný obecně globalizace. Jde o plánovanou likvidaci demokratických struktur a přebírání moci mezinárodní finanční oligarchií. Přestože lze pozorovat postupný rozklad globální hospodářské struktury, stále způsobuje katastrofální škody na úrovni národních ekonomik. Hlavními výkonnými pákami globalistů jsou zejména: MMF, WTO, Rotary Club, sdružení Bilderberg apod. Závažným problémem je mezinárodní tlak vyvolaný ze strany těchto organizací na jednotlivé státy zejména v oblasti hospodářské a sociální. Státy přestávají být nástroji svých občanů a jsou degradovány na úroveň výkonných složek globalistů.

 

Máme řešení:

Zasadíme se o co nejlepší vztahy se Slovenskem

Dobré vztahy s SRN hodláme zachovávat, nedopustíme však jakoukoli revizi výsledků          II. Světové války, ani jakékoli zvýhodnění odsunutých Němců. Ve vztahu k Rakousku platí totéž s tím, že neustoupíme od suverénní energetické politiky a nebudeme zpochybňovat perspektivu jaderné energetiky. Naše zahraniční politika musí vydávat jasný signál suverénního a rovnocenného partnera vůči ostatním demokratickým státům.

Zvážíme určité možnosti dořešení finančního vyrovnání reparačních náhrad, neboť jedině tak lze s konečnou platností prohlásit II. Světovou válku pro Českou republiku za ukončenou.

Nezastáváme žádné anti-americké postoje, to však neznamená automatický souhlas s jakýmikoliv výroky čelných amerických politiků. Vměšování do vnitřních věcí cizích států je pro nás z principu nepřijatelné stejně jako hra na četníka světa bez mandátu OSN. Musí zmizet obecně vnímaný pocit potřeby mít nějakého silnějšího „bratra“.

Vstup do EU je pro naši zem a naše občany v této chvíli nevýhodný. Odmítáme strašení naší veřejnosti jakousi izolací. Je třeba otevřít poctivou a otevřenou diskusi, při té ovšem vyjde najevo nebezpečí pauperizace, které hrozí našim občanům. Nebráníme se evropské spolupráci a vyznáváme evropský hodnotový systém, preferujeme však volnější forum, která se nedotýká státní svrchovanosti. Příkladem může být např. Evropské sdružení volného obchodu.

V rámci zahraniční politiky budeme prosazovat ve vnitrostátní politice v plném rozsahu respektování Evropské sociální charty.

Budeme požadovat okamžitou účinnost Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojitého zdanění včetně určení odvodu daní.

Obchodování s akciemi v České republice musí být vedeno vždy podle sídla mateřské firmy. Jedině tak nebude docházet k různým nezákonným machinacím s akciemi a ochuzení drobných akcionářů (viz. Kožený a spol.).

Přehodnotíme vízovou politiku, neboť současný stav je pro naši zem nevyhovující.

Přistěhovalecká politika bude podléhat jasným pravidlům. Přednostně bude povolení k pobytu příp. občanství poskytováno osobám: evidentně pronásledovaným z ideologických důvodů, je-li jejich činnost v souladu s politikou ČR. Vzdělaným a odborně zdatným bez kriminální minulosti. Osoby, které se zasloužily o české národní zájmy a lze je počítat k přátelům naší země. Osoby, které mají u nás příbuzné či jsou českého původu a trestně bezúhonní.

 

Příslušníci národnostních menšin budou mít důsledně zaručena všechna ústavní práva, jako kterýkoli jiný občan, nebudou ale zvýhodňováni na úkor občanů české národnosti. Projevy rasového násilí budou důsledně stíhány jako kterékoli jiné těžké kriminální činy.

 

 

Součástí zahraniční politiky musí být také uplatnění Charty českých národních zájmů tak jak ji zveřejnila Česká strana národní a sociální. V zahraniční politice musí platit, že český národ je historicky součástí evropského kontinentu.

 

Předložený program vychází z aktuálního ekonomického, hospodářského, sociálního, politického a kulturního stavu naší společnosti, který je umocněn skutečností, že v historicky prvním referendu o vstupu do Evropské unie občané rozhodli, aby se Česká republika stala řádným členem.

 

Česká strana národně socialistická je přesvědčena, že náš stát v současné době za stávající vládní a parlamentní garnitury není v plném rozsahu schopen čelit konkurenci přicházející zejména z velkých členských států a USA, neboť současný stav práva, morálky, hospodářství a sociálního postavení nemůže takovému silnému tlaku kvalitně a bezpečně čelit. Také podmínky, které nás čekají v Evropské unii nejsou žádnou garancí na zlepšení životní a společenské úrovně našich občanů.

Nedojde-li v nejbližší době k razantní nápravě můžeme se navrátit do stavu německého případně rakouského područí a být pouze zemí pro skladovací prostory nadnárodních monopolů a občané pouze nájemní pracovní silou ve svém vlastním státě.

 

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ ve své historii byla vždy garantem životních jistot a respektovala společenské postavení každého občana.

 

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ dala našemu státu druhého prezidenta Dr. E. Beneše, který se zasadil o kontinuitu české státnosti po druhé světové válce.

 

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ ve své historii zastupovala občany nejen v Parlamentu, ale zejména na komunální úrovni (viz Dr Klofáč, Dr. Zenkl apod.). Také v současné době je stranou starostů a obecních zastupitelů v celé České republice. Důvěra občana je základním krédem pro naší stranu.

 

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ nikdy své voliče nezklamala a v obhajobě občanských práv a národní suverenity byli čelní představitelé naší strany připraveni i položit svůj život (viz. Dr. Milada Horáková).

 

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ je připravena zahájit realizaci výše uvedeného programu a zajistit kvalitní život všech občanů naší vlasti.

 

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIALISTICKÁ je opět připravena hájit oprávněné zájmy občanů českého státu zejména před opětovnou snahou omezit suverenitu našeho státu a tím se stát občany Evropy avšak druhého řádu.

 

 

 Diskuse ke článku