nahoru

PERNESOVY DĚJINY MORAVANSTVÍ 13-2010

Reflex.cz20. dubna 2010 • 15:23
Jiří Pernes
Jiří Pernes
• foto: 
Václav Teichmann

Reaguji prostřednictvím otevřeného elektronického dopisu. Vede mě k tomu zásadní nesouhlas s fakty uveřejněnými v příspěvku Jana Geberta. Ten pokračuje v dlouholetém a zcela neoprávněném udusávání jakéhokoli solidního povědomí o moravanství. Zřejmě mu nejsou známa elementární fakta o skutečnosti, že od počátku územně ohraničeného celku Moravy tu synchronně byla i samospráva a s ní sounáležející záležitosti státní a jiné agendy.

 

Nespravedlivý akt

Nebudu zde rozepisovat další základní údaje, neboť ty je možno si vyhledat v příslušných pramenech. Zmíním se však o roce 1949, ve kterém započalo enormní pošlapávání moravského aspektu. Tehdy byla interní státní správa rozdělena na uměle vytvořené sociálněinženýrské obvody, jejichž kopie se znovu vynořila v roce 2000. Po jedenácti letech, tj. v roce 1960, byly tyto tzv. kraje samotnými tvůrci zrušeny pro svoji neefektivnost a nahrazeny jinými o větší rozloze.

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 přijalo toto usnesení: „Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokraticko-centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy, a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé

společnosti."

Z výše uvedených odstavců zřetelně vyplývá, že samosprávný celek moravského regionu má nezvratitelnou oporu v historické skutečnosti!

 

Oprávněné požadavky

První větší masívní nevole obyvatelstva proti aktu zrušení moravsko-slezské země komunistickým vedením tehdejšího československého státu nastala v uvolněné atmosféře šedesátých let minulého století, další pak následovaly po období tzv. listopadových změn roku 1989. Pokračující snahy o řízený stát z jednoho, tedy pražského centra, které se neštítily antidemokratických praktik v nastalé změně správního režimu, však zcela oprávněné požadavky promoravských subjektů opět udusávaly, a to dokonce včetně údajné fyzické likvidace docenta Bárty, předsedy tehdejšího HSD–SMS (Hnutí za samosprávnou demokracii — Společnost pro Moravu a Slezsko).

Dlužno podotknout, že státní útvary, na kterých nebyla aplikována komunistická zvůle, ale i ty, kde se dostali do vedení státu zástupci komunistické a jiné totalitní ideologie, svoje země v drtivé většině ctí a neodsouvají na okraj společnosti, jako například ve formě ekonomické diskriminace, jako se tomu děje s obyvateli Moravy, což dokládá i studie evropského statistického úřadu EUROSTAT z loňského roku. To je zřejmě hlavní důvod dlouhotrvajícího neutěšeného postavení obyvatel Moravy, na jehož základě jsou neprávem přinuceni k nižšímu životnímu standardu než lidé ze sousedních Čech, převážně však z hlavního města Prahy.

Sousední státy, jako jsou Rakousko či Německo, respektují svoje historické země a ponechávají jim také vlastní správu, která je přirozená pro specifičnost samotných regionů. Je na místě uvést, že tyto správní jednotky územně zhruba odpovídají velikosti Moravy či Čech, a jsou tak přirozenými celky na rozdíl od zmiňovaných současných nepřirozených krajů Čech a Moravy. Z hlediska geografického, historického, kulturního, sociologického, a dokonce i genetického, jak zveřejnila v nedávné době dvě celostátní novinová periodika, mají Morava a Čechy rozdílná specifika!

 

Nacionalismus

Nyní se vyjádřím ke konkrétním údajům zmiňovaného článku. V úvodních větách příspěvku autor označuje politickou stranu MORAVANÉ přídomkem NACIONALISTICKÁ. Ptám se Jana Geberta — jak byste pojem NACIONALISMUS vyložil? Pokud ve smyslu šovinistickém, neboli potlačujícím sousední území včetně národností, musím jasně uvést, že v tomto případě by mi takovéto projevy byly zcela cizí a odpudivé! K politickému subjektu MORAVANÉ musím ovšem napsat, že jakékoli uzurpátorské či nepřirozené projevy k němu v žádném případě nelze přiřadit! Z psychologického hlediska je zcela přirozené, pokud si jedinec vypěstuje kladný vtah k místu či širší lokalitě, která je mu vlastní, kde vyrůstal, prožil radostné chvíle. Pouze se tak hlásí ke svému a tento aspekt přirozeně brání! Tudíž je zcela irelevantní, pokud tyto přirozené sociálně-psychologické projevy jsou označeny za nacionalistické v negativním slova smyslu! Při této příležitosti se Jana Geberta zeptám dále — je podle Vás sledování hokejového či jiného sportovního přenosu, a potažmo především vyjadřovaná podpora sportovcům vlastní republiky rovněž projevem negativního druhu nacionalismu?

 

Odtržení?

Dále autor uvádí, že MORAVISTICKÉ STRANY NA ZAČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET POŽADOVALY ODTRŽENÍ OD ČESKA. Především nepoužívá korektní terminologii, jelikož podle jeho schématu by pročesky orientovaná uskupení mohl označovat adjektivem ČECHISTICKÁ ... Co se týče odtržení Moravy od sousedních Čech, není mi známo, že by některá z tehdejších promoravsky orientovaných stran něco takového oficiálně žádala! Naopak si živě vzpomínám na předvolební billboardy tehdejšího subjektu MORAVSKÁ NÁRODNÍ STRANA, na nichž byl jasně textově i graficky prezentován cíl jejich snah, a to setrvání ve společném státě na základě spolkového zemského uspořádání a spravedlivého rozdělování státních financí!

Následuje zmínka o KOKETOVÁNÍ SE SLÁDKOVÝMI REPUBLIKÁNY. Je mi známo, že v časném porevolučním období republikánská strana nebyla ještě příliš vyprofilována a spolupráci s tímto pravicovým politickým subjektem zvažovala i jiná parlamentní uskupení, například křesťanští demokraté.

Dále je vytýkáno docentu Pernesovi, že myšlenka obnovení Moravy je VYTRŽENÁ Z REALITY 21. STOLETÍ. Mohu jen zopakovat, že tento zcela oprávněný požadavek je záměrně udusáván státními orgány již přes půl století a v posledních letech tento neblahý trend narůstá do obřích rozměrů, a to v údajné demokratické společnosti! Zmíním se opět o počátku devadesátých let, dnes již minulého století, protože si zcela zřetelně vybavuji několikastránkový článek, a to právě z Vašeho tištěného periodika Reflex, který byl, obdobně jako aktuální od Jana Geberta, sepsán zcela účelově, nikoliv objektivně! Tehdejšímu příspěvku vévodila fotografie výše zmiňovaného doc. PhDr. Boleslava Bárty, CSc., kterému státní bezpečnost podlým způsobem ztrpčovala pracovní i osobní život už v období tzv. normalizace, ale po převratu roku 1989 se mu nedostalo zasloužené kladné mediální pozornosti jako jiným politicky utlačovaným jedincům, kupříkladu z organizace Charta 77. Zajímalo by mě, zdali by redaktor Jan Gebert kritizoval jiného historika, který by se hrdě hlásil k tradicím území Čech. Mimochodem – vzpomínám si na nedávno odvysílaný diskusně-politický pořad České televize na téma Moravy, kde v úvodní části zcela objektivně a nezaujatě vystoupil historický pracovník doc. PhDr. Jan Rychlík, CSc., který OD NAROZENÍ žije v české metropoli.

 

Karikatura

Článek je zakončen zveřejněním otevřeného dopisu Radě Ústavu pro studium totalitních režimů, což opět napovídá o jeho neobjektivnosti, neboť nebyl umožněn prostor pro stanoviska z opačného pólu vědeckého spektra.

Vrcholem nevyváženosti práce Jana Geberta je ovšem karikaturně-ilustrativní kresba od Václava Teichmanna, neboť skrytě pokračuje v mnohaletém nepravdivém trendu vykreslování Moravy pouze coby folklorní a vinařské oblasti.

Aleš Macek

(mezititulky redakce)

 

 

 

Protestuji proti žvástu o nějakém jakémkoli separatistickém moravském hnutí v 90. letech. Nic takového tehdy neexistovalo a ani dost dobře nemohlo, větší polovina hnutí vycházela ze zemského, nikoli národního, tedy nacionálního patriotismu. A tyto organizace měly co dělat, aby vyvracely podobné trapné invektivy, jaké Vaši redaktoři vymýšlejí doposud s tváří objevitele Ameriky.

Pro Vaši informaci – popírání a potlačování moravské národní identity věcně nenaplňuje podstatu zdravého českého nacionalismu, tedy vlastenectví, ale šovinismu.

Přiznávám, že mám státní zkoušku z dějin mezinárodního dělnického hnutí, politické ekonomie, marxistické filozofie a vědeckého komunismu jako každý, kdo promoval před rokem 1989, patrně včetně prezidenta. Jak mě to diskvalifikuje?

iNG. Růžička

Reflex.cz


Diskuse ke článku