nahoru
Akty X 2011

Pravidla soutěže Akty X 2011 („pravidla“)

Soutěž Akty X 2011, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 2. 2. 2011 do 31.10. 2011 na internetových stránkách www.reflex.cz. Soutěží se s fotografiemi aktů v souladu s kategoriemi a pravidly soutěže. Soutěž je určena fotografům starším 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).


Účastníkem soutěže
se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

 

Každý účastník soutěže může do soutěže zaslat maximálně 10 fotografií.

 

Soutěžní fotografie musí odpovídat tématu soutěže a soutěžním kategoriím.

 

Minimální velikost přijímaných fotografií: kratší strana min. 2500 pixelů.


Účastník soutěže
zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie a že tato fotografie je původní

b) disponuje veškerými právy k této fotografii

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně svolení poskytnout takovouto fotografii do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) fotografie budou po celou dobu trvání soutěže, tj. do 31. 10. 2011, poskytnuty výhradně Provozovateli, a že fotografie dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.


Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním a) svých osobních údajů b) osobních údajů osoby zobrazené na fotografii na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, dále na výstavách pořádaných Provozovatelem, užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem.Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu a kategoriím soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž se skládá ze 4 soutěžních kol, v nichž každé kolo má svou vlastní soutěžní kategorii. Soutěž probíhá v následujících kategoriích:

Akt v ateliéru,

Skupinový akt,

Akt v plenéru,

Pohybový a adrenalinový akt.

Každé soutěžní kolo má 2 části – přihlašovací a hlasovací. Harmonogram jednotlivých kol a jejich částí je uveden níže.

 

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem maximálně 10 fotografií. Soutěžící může soutěžit ve všech kategoriích libovolně, vždy ale s jinou fotografií (tzn. jedna a tatáž fotografie nemůže být přihlášena do vícero různých kategorií).


Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Další fotografie do soutěže může vkládat ve svém profilu v období určeném pro přihlašování, tedy pro jednotlivá soutěžní kola v souladu s harmonogramem uvedeným níže.


Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.reflex.cz/aktyx2011. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést název fotografie a vybranou soutěžní kategorii. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

 

1. KOLO v kategorii Akt v ateliéru
Přihlašování: 2. 2. 2011 12:00 – 15. 4. 2011 12:00 hod.
Internetové hlasování: 18. 4. 2011 12:00 – 13. 5. 2011 12:00

2. KOLO v kategorii Skupinový akt
Přihlašování: 2. 2. 2011 12:00 – 16. 5. 2011 12:00 hod.
Internetové hlasování: 17. 5. 2011 12:00 – 10. 6. 2011 12:00

 

3. KOLO v kategorii Akt v plenéru
Přihlašování: 2. 2. 2011 12:00 – 13. 6. 2011 12:00 hod.
Internetové hlasování: 14. 6. 2011 12:00 – 15. 7. 2011 12:00


4. KOLO v kategorii Pohybový a adrenalinový akt
Přihlašování: 2. 2. 2011 12:00 – 18. 7. 2011 12:00 hod.
Hlasování: 19. 7. 2011 12:00 – 19. 8. 2011 12:00

 

Speciální kategorie Akt známé osobnosti
Přihlašování: 2. 2. 2011 12:00 – 19. 8. 2011 12:00 hod.
SMS hlasování: 22. 8. 2011 12:00 – 2. 9. 2011 12:00

 

Z každé kategorie postoupí před odbornou porotu deset fotografií s nejvyšším počtem hlasů. O vítězi rozhodne odborná porota složená ze zástupců jmenovaných Provozovatelem.

 

Soutěžící může od 2. 2. 2011 od 12:00 do 19. 8. 2011 do 12:00 zasílat fotografie do speciální kategorie Akt známé osobnosti. Fotografie z této kategorie nebudou v období od 2. 2. 2011 od 12:00 do 19. 8. 2011 do 12:00 na stránkách soutěže zveřejněny. K jejich zveřejnění dojde 22. 8. 2011 ve 12:00, od této doby bude probíhat SMS hlasování až do 2. 9. 2011 do 12:00. Deset fotografií, které v SMS hlasování obdržely nejvíce hlasů, postoupí před dobornou porotu, která vybere vítěze.

Výběr vítěze

5. 9. 2011 – 30. 9. 2011 – setkání odborné poroty a výběr vítěze

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.reflex.cz na těchto stránkách na základě osobních preferencí, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

 

Hlasování je omezeno na 1 hlas na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 1 hlas na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 1 hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.


Deset fotografií s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí po skončení každého kola před odbornou porotu jmenovanou Provozovatelem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje dřívější čas příhlášení fotografie do soutěže, tzn. čas jejího vložení do internetových stránek www.reflex.cz.

Vítěznou fotografii v každé kategorii vybere odborná porota na základě osobních preferencí, a to vždy z deseti fotografií, které získaly v internetovém hlasování nejvyšší počet hlasů.

Absolutním vítězem se stane ta fotografie, kterou vybere odborná porota na základě osobních preferencí, a to ze čtyř fotografií, které se staly vítězi v jednotlivých kategoriích, tzn. kolech soutěže.

 

Zároveň bude po skončení posledního kola udělena cena šéfredaktora Reflexu, kterou šéfredaktor časopisu Reflex vybere na základě osobních preferencí ze všech přihlášených fotografií, které splnily podmínky soutěže.

Všechny fotografie z kategorie Akt známé osobnosti budou zařazeny do SMS hlasování, pro které budou uživatelé hlasovat na základě osobních preferencí. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se ve druhém kole neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 907 99 09 je 9 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@ringier.cz nebo volejte na 245 001 115 v prac. dny 8-17 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

 

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy pořadateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Deset fotografií s nejvyšším počtem SMS hlasů postoupí před odbornou porotu, která rozhodne o vítězi na základě osobních preferencí.

 

Ceny

Tři soutěžící, kteří splnili veškeré podmínky soutěže a jejichž fotografie určila odborná porota jako vítězné v jednotlivých kategoriích, získají účast na fotografickém kurzu v hodnotě 10.000 Kč a poukázku na nákup fotografického vybavení v minimální hodnotě 3.000 Kč.

Absolutní vítěz získá účast na fotografickém kurzu v hodnotě 10.000 Kč a poukázku na nákup fotografického vybavení v minimální hodnotě 20.000 Kč.


Jeden soutěžící, který splnil veškeré podmínky soutěže a jehož fotografie získala cenu šéfredaktora Reflexu, získá účast na fotografickém kurzu v hodnotě 10.000 Kč a poukázku na nákup fotografického vybavení v minimální hodnotě 20.000 Kč.

 

Jeden soutěžící, který zaslal Akt známé osobnosti, splnil veškeré podmínky soutěže a jehož fotografie byla vybrána odbornou porotou jako vítězná, získá finační odměnu ve výši 50.000 Kč. Vybraní soutěžící, kteří zaslali Akt známé osobnosti a jejichž fotografie bude otištěna v časopisu Reflex (kromě výherce této kategorie), získají honorář, jehož výše bude určena dle uvážení redakce časopisu Reflex.

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry a honorářů, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.


Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra nebo honorář ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.reflex.cz nejpozději do 31. 10. 2011.


Konkrétní datum a čas předání výher a honorářů bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 31. 10. 2011. Výhry a honoráře budou předány v sídle Provozovatele Podmínkou předání výhry a honorářů je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a honorářů a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele.

 

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.


Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

 

Stažení fotky do mobilu
Pro stažení fotky do mobilu pošlete SMS s uvedeným kódem na číslo 909 40 20. Cena SMS je 20 Kč vč. DPH. Nutný WAP. Cena za stažená data se řídí tarifem operátora. Provozuje Ringier Axel Springer CZ a.s. Informace o službě naleznete na www.bleskmobil.cz. Kontaktní email: mobil@ringier.cz. Infolinka 245 001 115, po-pá 8-17 hod. www.platmobilem.cz